วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

อสม

รวมข่าวสารที่เกี่ยวกับ อสม. อสส. เงินค่าป่วยการ เงินพิเศษ เที่ยวด้วยกัน กับโครงการต่างๆที่ อสม. อสส. มีส่วน รวมไว้ให้ท่านติดตามความคืบหน้าแล้วที่นี้ ( พูดคุยในกลุ่ม ข่าวสาร อสม )

ค่าป่วยการ หมายความว่า เงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านตามที่กาหนดไว้ในข้อ 8 (เงินเดือน อสม.)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้าง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยราชการ สาธารณสุขในพื้นที่ให้ทาหน้าที่ส่งเสริม พัฒนา ดูแลกากับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านในพื้นที่ที่รับผิดชอบ