ปฏิทินเงินเดือน อสม 2564 ปฏิทินจ่ายค่าป่วยการ อสม

ปฏิทินเงินเดือน อสม 2564

เปิดวันจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม ประจำปีงบประมาณ 2564

 • ตุลาคม 63 จ่าย 13 พ.ย. 63
 • พฤศจิกายน 63 จ่าย 15 ธ.ค. 63
 • ธันวาคม 63 จ่าย 15 ม.ค. 64
 • มกราคม 64 จ่าย 15 ก.พ. 64
 • กุมภาพันธ์ 64 จ่าย 15 มี.ค. 64
 • มีนาคม 64 จ่าย 12 เม.ย. 64
 • เมษายน 64 จ่าย 14 พ.ค. 64
 • พฤษภาคม 64 จ่าย 15 มิ.ย. 64
 • มิถุนายน 64 จ่าย 15 ก.ค. 64
 • กรกฏาคม 64 จ่าย 13 ส.ค. 64
 • สิงหาคม 64 จ่าย 15 ก.ย. 64
 • กันยายน 64 จ่าย 15 ต.ค. 64

*อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเดือนกันยายน เหมือนทุกๆปี

👍 การสมัครเงินสงเคราะห์ อสม (ฌาปนกิจ)

👍 กดสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 5 หมื่นบาท

ปฏิทินเงินเดือน อสม 2564
ปฏิทินเงินค่าป่วยการ อสม. 2564
LINE icon

ส่งไลน์