เงินสงเคราะห์ อสม (ฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม)

ฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. แห่งประเทศไทย (เงินสงเคราะห์ อสม)

อสม. คือ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน

ฌกส. คือ ฌาปนกิจสงเคราะห์

*หรือเรียกง่ายๆว่า เงินสงเคราะห์ อสม.

แนวคิดของ ฌกส.

 • ช่วยเหลือกันในกลุ่มสมาชิก
 • ให้เป็นไปตามความสมัครใจ
 • ค่าสงเคราะห์ศพแปรผันตามจำนวนสมาชิกในขณะนั้น

👍 เดือดร้อนจริงโทรหา พม. ช่วย 1-3พันบาท

👍 เตรียมออกโฉนดที่ดินให้ประชาชน

👍 กดสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 5 หมื่นบาท

วัตถุประสงค์ ฌกส.

เพื่อเป็นหลักประกันให้กับครอบครัว อสม. และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับ อสม. สอดคล้องกับทบบาทที่เพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร ฌกส.

 1. เป็นสมาชิก อสม. ตามระเบียบ
 2. อายุ 18 ปีขึ้นไป หรือ บรรลุนิติภาวะ
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ
 5. มีสุขภาพแข็งแรง
เงินสงเคราะห์ อสม เดือนตุลาคม
เงินสงเคราะห์ อสม เดือนตุลาคม

ยกตัวอย่างสิทธิ์ เงินสงเคราะห์เดือน ตุลาคม

 1. สมาชิก ฌกส. มีจำนวน 750,000 คน
 2. สมาชิก เสียชีวิต 388 ราย
 3. โดยสมาชิก ฌกส. ต้องเสียค่าทำศพละ 0.5 บาท
 4. ผู้เป็นสมาชิกเสียเงิน 194 บาท ( 388 คน x 0.5 บาท )
 5. ผู้เป็นญาติผู้เสียชีวิตได้รับเงิน 375,000 บาท (750,000 คน x 0.5 บาท)

 

สิทธิประโยชน์ของ ฌกส.

ช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต ศพละ 50 สตางค์ โดยนับจากจำนวนสมาชิกอยู่ในเดือนนั้นๆ

ค่าใช้จ่าย

 1. ค่าสมัครสมาชิก 100 บาท
 2. ค่าบำรุงรายปี 25 บาท/ปี

การขับเคลื่อนระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. แห่งประเทศไทย

 • 28 พ.ย. 2562 – จัดตั้งเป็นสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. แห่งประเทศไทย
 • 2 ธ.ค. 2562 – เปิดรับสมาชิกกลุ่มแรกๆ
 • 9 ธ.ค. 2562 – ประชุม คณะกรรมการ ฌกส.
 • ตลอดเดือน ธ.ค. 62 – ประชาสัมพันธ์ผ่านสือต่างๆ
 • 13 ม.ค. 2563 – ประชุมใหญ่สามัญ และเปิดสำนักงาน ฌกส.
 • 15 ม.ค. 2563 – เริ่มหักเงินรอบแรก เป็นค่าบำรุงสมาชิกรายปี 25 บาท/ปี
 • เริ่มคุ้มครองสิทธิ์

สมาชิก ฌกส.

 • ตุลาคม 750,000 คน
 • กันยายน 726,000 คน
 • สิงหาคม 700,001 คน
 • กรกฏาคม 652,676 คน
 • มิถุนายน 552,676 คน
 • พฤษภาคม 464,087 คน
 • เมษายน 414,252 คน

 

ติดต่อสอบถาม :
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย
โทรสอบถาม 02 193 7000
เว็บไซต์ อสม. / เพจเฟสบุ๊ค สมาคม

เรื่องใหม่ล่าสุด