วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

ค่าป่วยการ อสม 2565 จ่ายวันไหนบ้าง ตารางจ่ายเงินเดือน อสม ล่าสุด 2565

กรมบัญชีกลางเปิดเอกสารจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม 2565 แล้ว พร้อมสรุปเป็นตารางและปฏิทินการนำจ่ายเงินเดือนให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เริ่มจ่าย กันยายน 64 – ตุลาคม 65 รับค่าป่วยการคนละ 1,000 บาท/เดือน

ปฏิทินเงินเดือน เงินค่าป่วยการ อสม พ.ศ.2565

กรมบัญชีกลางได้ส่งเอกสาร กค 0412.6/46627 เรื่องการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธราณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ เงินเดือน อสม อสส ประจำปี งบประมาณ 2565

ปฏิทินจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม อสส ประจำปี 2565 รอบการนำจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปฏิทินจ่ายเงินเดือน อสม หรือ ค่าป่วยการ อสม 2565

แผนการนำจ่ายเงินเดือนให้กลุ่ม อสม / อสส

เดือน ธันวาคม 64 นี้ท่านจะได้รับเงินค่าป่วยการ อสม ในวันที่ 15 ธันวาคม 64 (อสม ที่ทำงานในเดือน พฤศจิกายน 64)

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม
อสม คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ตารางจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม / อสส 2565

ทำงาน (เดือน) จ่ายให้ จำนวน
ตุลาคม 64 15 พ.ย. 64 1,000 บาท
พฤศจิกายน 64 15 ธ.ค. 64 1,000 บาท
ธันวาคม 64 14 ม.ค. 65 1,000 บาท
มกราคม 65 15 ก.พ. 65 1,000 บาท
กุมภาพันธ์ 65 15 มี.ค. 65 1,000 บาท
มีนาคม 65 12 เม.ย. 65 1,000 บาท
เมษายน 65 13 พ.ค. 65 1,000 บาท
พฤษภาคม 65 15 มิ.ย. 65 1,000 บาท
มิถุนายน 65 15 ก.ค. 65 1,000 บาท
กรกฏาคม 65 15 ส.ค. 65 1,000 บาท
สิงหาคม 65 15 ก.ย. 65 1,000 บาท
กันยายน 65 14 ต.ค. 65 1,000 บาท

*สมาชิก อสม / อสส จำเป็นต้องทำงานก่อนถึงจะได้รับค่าป่วยการ

สรุปปฏิทินจ่ายเงินค่าป่วยการให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม) ปีงบประมาณ 2565

อ้างอิงวันจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลางแอดมินได้จัดทำปฏิทินเงินเดือน อสม หรือ ค่าป่วยการ อสม สำหรับปีงบประมาณ 2565 ดังรูปด้านล่าง (เพื่อความเข้าใจง่ายๆ)

ปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม
ปฏิทินจ่ายเงินเดือนให้ อสม ปีงบประมาณ 2565

หนังสือที่ กค 04126 / 46627 กรมบัญชีกลาง

วันที่ 14 ตุลาคม 2564

เรื่อง การจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม หรือ อาสาสมัครสาธารธสุขประจำหมู่บ้าน ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ส่งที่ส่งมาด้วย

  1. ปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม ฯ จำนวน 1 ฉบับ
  2. แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลแหล่งของเงินที่ใช้เบิกเงินงบประมาณในระบบ GFMIS จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ให้ถอดรายการเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านออกจากรายการเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้นำเงินงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านไว้ที่กระทรวงสาธารณสุขและให้กระทรวงสาธารณสุขเสนอตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้การจา่ยเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม. ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e – Social Welfare) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดวันรับ – ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ ขอให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพแจ้งรหัสแหล่งของเงินที่ใช้เบิกเงินงบประมาณในระบบ GFMIS โดยกรอกข้อมูลลงในฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ ส่งให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เพื่อกรมบัญชีกลางจะได้กำหนดรหัสแหล่งของเงินที่ใช้เบิกในระบ GFMIS สำหรับระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมเพื่อการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จีงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

เอกสารแนบ

เอกสาร กค 0412.6/46627
เอกสารกรมบัญชีกลางเลขที่ กค 0412.6/46627
ข้อมูลแหล่งของเงินที่ใช้เบิกเงินงบประมาณในระบบ GFMIS สำหรับจ่ายเงินค่าป่วยการให้ อสม
เอกสารสำหรับป้อนข้อมูลเงินจ่ายให้ อสม งบปี 2565

อ้างอิง เว็บไซต์ อสม.com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่อ อสม กู้ได้คนละ 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เงินโอนเข้าบัญชี ธกส

วิธีติดตั้งแอปสมาร์ท อสม smart osm หรือ แอป อสม เวอร์ชั่น 1.9.2

เงินเดือน อสม อสส กุมภาพันธ์ 2565 เข้าวันไหน พร้อมค่าตอบแทน เสี่ยงภัย

ค่าป่วยการ อสม มกราคม 2565 ไม่เข้า ยังไม่ได้เงินค่าป่วยการ ทำอย่างไร

วิธีรับชุดตรวจโควิดในแอปเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ paotang 11.14.0

เพิ่มเงินค่าเสี่ยงภัย อสม อีกคนละ 1500 บาท แบ่งจ่าย 3 เดือน

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธียืนยันตัวตนสำหรับสถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

วิธียืนยันตัวตนเมื่อผลการพิจารณาคุณสมบัติ 2565 สถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์

วิธีเช็กผลการลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th welfare.mof.go.th

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน 2566 ผ่าน ไม่ผ่าน เว็บไซต์เช็กผลการลงทะเบียนบัตรคนจน

วิธีตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน 2565 – 2566 ได้ผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ welfare.mof.go.th / บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกุมภาพันธ์ 2566 รับเงินอะไรบ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกุมภาพันธ์ 2566 รูดเงินได้กี่บาท? จ่ายอะไรบ้าง? ได้เงินกี่บาท?

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกุมภาพันธ์ 2566 รูดเงินได้กี่บาท ซื้ออะไรได้บ้าง เงินเข้ากี่บาท จ่ายค่าอะไรบ้าง?

วิธีเปลียนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นแอพถุงเงิน สำหรับร้านธงฟ้าประชารัฐ

เปลี่ยนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ EDC เป็นแอพ ถุงเงิน ก่อน 29 มีนาคม 2566

กรมการค้าภายในแนะนำวิธีเปลี่ยนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ edc เป็นแอพถุงเงิน ซึ่งเครื่องรูดมีอายุการใช้งานครบ 5 ปีแล้ว

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร อัพเดต 2566

ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน สามารถศึกษาวิธีแก้ไข หรือ วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อรู้ว่าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน

คลังกำลังพิจารณาเพิ่มสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อาจจะได้วงเงินรูดซื้อสินค้า 500 - 700 บาท

เตรียมเพิ่มสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อาจเพิ่มเงินรูดซื้อสินค้า 500 – 700 บาท

อัพเดต กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาเพิ่มสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ตอนนี้กำลังพิจารณาจัดสรรงบประมาณ อาจจะเริ่มใช้สิทธิทัน 1 มี.ค. 66