สถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

อัปเดต :

กรณีที่ผู้ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์ หรือ ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติแบบมีเงื่อนไข (กลุ่มผู้ลงทะเบียนทั่วไปที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565) : ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติแบบมีเงื่อนไขจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม เช่น ใบสาคัญการหย่า หรือเอกสารอื่นใดที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมกาหนด ก่อนการยืนยันตัวตนต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ไปยืนยันตัวตนทั้ง 3 แห่ง

เช็กผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่านเว็บไซต์ welfare.mof.go.th หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 เงินโอนเข้าวันไหนบ้าง? เช็กที่นี่

ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม
สถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม

-> แนะนำวิธียื่นอุทธรณ์ กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

วิธียืนยันตัวตนผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์

เมื่อประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ไปดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ณ ธนาคาร 3 แห่ง

ยืนยันผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติแบบมีเงื่อนไขได้ที่ไหนบ้าง?

ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ ธนาคารกรุงไทย เหลือกธนาคารไหนก็ได้ตามความสะดวกของท่าน

เอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนสำหรับยืนยันตัวตน สถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยืนเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์

กรณีผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการเดินทางมายืนยันตัวตนด้วยตัวเอง

  1. บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้สำหรับยืนยันตัวตน
  2. ใบสำคัญการหย่า หรือ เอกสารอื่นใดที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมกำหนด ซึ่งต้องนำไปประกอบการยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากวันที่ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติก่อนจะได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปี 2565

กรณีผู้อื่นมายืนยันตัวตนให้ และดำเนินการโดยผู้รับมอบอำนาจ หรือ ผู้พิทักษ์ หรือ ผู้อนุบาล

  1. บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้สำหรับยืนยันตัวตน
  2. หนังสือมอบอำนาจ
  3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (Smart Card) เพื่ออ้างอิง
  4. ใบสำคัญการหย่า หรือ เอกสารอื่นใดที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมกำหนด ซึ่งต้องนำไปประกอบการยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากวันที่ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติก่อนจะได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปี 2565
  5. บัตประจำตัวคนพิการ หรือ ใบรับรองแพทย์ ถ้ามี

* กรณีที่ผู้ได้รับสิทธิยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ก่อนไปยืนยันตัวตน ทั้งนี้ บัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่ใช้แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ไม่สามารถใช้ในการยืนยันตัวตนได้

หมายเหตุ :  เฉพาะสถานะนี้ มีระยะเวลายื่นเอกสาร 1 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565

 

ตัวอย่างใบสำคัญการหย่า หรือ ทะเบียนหย่า เอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
ตัวอย่าง ใบสำคัญการหย่า หรือ ทะเบียนหย่า
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ
ตัวอย่างเอกสาร หนังสือมอบอำจาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ

สรุปเอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ “ผ่าน” มีดังนี้

ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเช็กผลการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ welfare.mof.go.th โดยให้สังเกตที่ช่องผลการพิจารณาคุณสมบัติ

  1. ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ
  2. ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม
  3. ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

สถานะที่ 1 ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

ผู้ที่ได้รับสถานะผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ หมายความว่าท่านได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ขั้นตอนต่อไปคือให้นำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ไปยื่นยันตัวตนที่ธนาคารของรัฐได้เลย

สถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ
ผลการพิจารณา ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

สถานะที่ 2 ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์

ผู้ที่ได้รับสถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์ หมายความว่า ท่านได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ โดยจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมคือ ใบสำคัญการหย่า ด้วย

ผลการพิจารณาคุณสมบัติ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์
สถานะผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์

สถานะที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

ผู้ที่ได้รับสถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ หมายความว่า ท่านไม่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 กำหนด แต่ท่านสามารถอุทธรณ์ได้ ก่อน 15 มีนาคม 2566 (ต้องดำเนินการยื่นขอแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลให้เสร็จเรียบร้อย)

วิธียื่นอุทธรณ์ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

 

ผู้ที่ได้รับสิทธิต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้ทได้รับสิทธิสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารใดก็ได้

ถาม ตอบ เกี่ยวกับการยืนยันสถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติแบบมีเงื่อนไข ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์

สถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ คืออะไร?

ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปี 2565 ขั้นตอนต่อไปคือ ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารออมสิน ธกส หรือ กรุงไทย

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านแล้วต้องทำอย่างไร?

นำบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริงแบบสมาร์ทการ์ด smart card ไปยื่นยันตัวตนที่ธนาคาร ธกส ออมสิน หรือ กรุงไทย

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านแล้ว ไปยื่นยันตัวตนได้ถึงวันไหน?

ธนาคารออมสิน และ ธนาคาร ธ.ก.ส. ภายใน 180 วันหลังประกาศผล และ ธนาคารกรุงไทย ไปยืนยันได้ตลอด (ยังไม่ยืนยันวันปิดให้ยืนยันตัวเองผ่านธนาคารกรุงไย)

เอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตนสถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจาณา โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์มีอะไรบ้าง?

บัตรประจำตัวประชาชน และ ใบสำคัญการหย่า

ไปยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เสียค่าบิการหรือไม่?

ไม่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง