วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

สถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

กรณีที่ผู้ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์ หรือ ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติแบบมีเงื่อนไข (กลุ่มผู้ลงทะเบียนทั่วไปที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565) : ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติแบบมีเงื่อนไขจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม เช่น ใบสาคัญการหย่า หรือเอกสารอื่นใดที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมกาหนด ก่อนการยืนยันตัวตนต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ไปยืนยันตัวตนทั้ง 3 แห่ง

เช็กผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่านเว็บไซต์ welfare.mof.go.th หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 เงินโอนเข้าวันไหนบ้าง? เช็กที่นี่

ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม
สถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม

-> แนะนำวิธียื่นอุทธรณ์ กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

วิธียืนยันตัวตนผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์

เมื่อประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ไปดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ณ ธนาคาร 3 แห่ง

ยืนยันผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติแบบมีเงื่อนไขได้ที่ไหนบ้าง?

ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ ธนาคารกรุงไทย เหลือกธนาคารไหนก็ได้ตามความสะดวกของท่าน

เอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนสำหรับยืนยันตัวตน สถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยืนเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์

กรณีผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการเดินทางมายืนยันตัวตนด้วยตัวเอง

  1. บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้สำหรับยืนยันตัวตน
  2. ใบสำคัญการหย่า หรือ เอกสารอื่นใดที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมกำหนด ซึ่งต้องนำไปประกอบการยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากวันที่ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติก่อนจะได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปี 2565

กรณีผู้อื่นมายืนยันตัวตนให้ และดำเนินการโดยผู้รับมอบอำนาจ หรือ ผู้พิทักษ์ หรือ ผู้อนุบาล

  1. บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้สำหรับยืนยันตัวตน
  2. หนังสือมอบอำนาจ
  3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (Smart Card) เพื่ออ้างอิง
  4. ใบสำคัญการหย่า หรือ เอกสารอื่นใดที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมกำหนด ซึ่งต้องนำไปประกอบการยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากวันที่ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติก่อนจะได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปี 2565
  5. บัตประจำตัวคนพิการ หรือ ใบรับรองแพทย์ ถ้ามี

* กรณีที่ผู้ได้รับสิทธิยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ก่อนไปยืนยันตัวตน ทั้งนี้ บัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่ใช้แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ไม่สามารถใช้ในการยืนยันตัวตนได้

หมายเหตุ :  เฉพาะสถานะนี้ มีระยะเวลายื่นเอกสาร 1 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565

 

ตัวอย่างใบสำคัญการหย่า หรือ ทะเบียนหย่า เอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
ตัวอย่าง ใบสำคัญการหย่า หรือ ทะเบียนหย่า
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ
ตัวอย่างเอกสาร หนังสือมอบอำจาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ

สรุปเอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ “ผ่าน” มีดังนี้

ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเช็กผลการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ welfare.mof.go.th โดยให้สังเกตที่ช่องผลการพิจารณาคุณสมบัติ

  1. ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ
  2. ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม
  3. ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

สถานะที่ 1 ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

ผู้ที่ได้รับสถานะผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ หมายความว่าท่านได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ขั้นตอนต่อไปคือให้นำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ไปยื่นยันตัวตนที่ธนาคารของรัฐได้เลย

สถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ
ผลการพิจารณา ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

สถานะที่ 2 ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์

ผู้ที่ได้รับสถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์ หมายความว่า ท่านได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ โดยจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมคือ ใบสำคัญการหย่า ด้วย

ผลการพิจารณาคุณสมบัติ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์
สถานะผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์

สถานะที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

ผู้ที่ได้รับสถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ หมายความว่า ท่านไม่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 กำหนด แต่ท่านสามารถอุทธรณ์ได้ ก่อน 15 มีนาคม 2566 (ต้องดำเนินการยื่นขอแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลให้เสร็จเรียบร้อย)

วิธียื่นอุทธรณ์ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

 

ผู้ที่ได้รับสิทธิต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้ทได้รับสิทธิสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารใดก็ได้

ถาม ตอบ เกี่ยวกับการยืนยันสถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติแบบมีเงื่อนไข ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์

สถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ คืออะไร?

ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปี 2565 ขั้นตอนต่อไปคือ ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารออมสิน ธกส หรือ กรุงไทย

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านแล้วต้องทำอย่างไร?

นำบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริงแบบสมาร์ทการ์ด smart card ไปยื่นยันตัวตนที่ธนาคาร ธกส ออมสิน หรือ กรุงไทย

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านแล้ว ไปยื่นยันตัวตนได้ถึงวันไหน?

ธนาคารออมสิน และ ธนาคาร ธ.ก.ส. ภายใน 180 วันหลังประกาศผล และ ธนาคารกรุงไทย ไปยืนยันได้ตลอด (ยังไม่ยืนยันวันปิดให้ยืนยันตัวเองผ่านธนาคารกรุงไย)

เอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตนสถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจาณา โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์มีอะไรบ้าง?

บัตรประจำตัวประชาชน และ ใบสำคัญการหย่า

ไปยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เสียค่าบิการหรือไม่?

ไม่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

วิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจให้มายืนยันตัวตนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีมาด้วยตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป