เงินผู้สูงอายุเดือนกันยายน รับ 2 เด้ง รวม 1200 – 1600 บาท โอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร กด atm ได้

อัปเดต :

กรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินให้กับผู้สูงอายุในเดือนกันยายน 2 เด้ง โดยเงินผู้สูงอายุเดือนกันยายน นี้จะมีอยู่ 2 อย่างที่จะได้คือ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะได้รับ 600 – 1000 ตามเกณฑ์อายุ และ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 600 บาท

ตารางเงินผู้สูงอายุเดือนกันยายน 2566 รับ 2 เด้งรวม 1200 - 1600 บาท
เงินผู้สูงอายุเดือนกันยายน 2566

-> สินเชื่อผู้สูงอายุเพื่อประกอบอาชีพ 60,000 บาท

-> สินเชื่อพ่อค้า แม่ค้า มีหน้าร้าน 100,000 บาท

1) เงินผู้สูงอายุเดือนกันยายน หรือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนกันยายน จะได้รับเงินตามช่องทางเดิม คือผ่านบัญชีธนาคาร หรือ หน่วยงานราชการเป็นคนนำเงินสดไปให้ ตามเกณฑ์อายุ

จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุเร็วขึ้น 70 ปี , 80 ปี และ 90 ปี

สำหรับผู้ที่อายุครบ 70 ปี , 80 ปี และ 90 ปี จะได้รับสิทธิจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในอัตราใหม่ทันที  เช่น อายุครบ 70 ปี ในเดือนนี้จะได้รับ 700 บาท ในเดือนนี้เลย เป็นต้น

เกณฑ์เดิม จะปรับให้ในรอบปีถัดไป

เกณฑ์ใหม่ ผู้สูงอายุจะได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในอัตราใหม่ในเดือนนั้นๆ ทันที

ระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฉบับบใหม่
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฉบับใหม่

*อ้างอิง : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

2) เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย หรือ ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับเงินผู้สูงอายุเดือนกันยายน ในส่วนที่ 2 นี้จะเป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย หรือ ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยืนยันตัวตนแล้ว และ ผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน 13 หลักไว้กํบธนาคารอะไรก็ได้ ก่อน 7 กันยายน 2566 ท่านจะได้รับเงิน 600 บาท

-> รายละเอียดการเพิ่มเงินให้ผู้สูงอายุเดือนกันยายน 2566

กรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินให้ผู้สูงอายุครั้งเดียว คือ 600 บาท ภายในเดือนกันยายน 2566 (ยังไม่ระบุวันที่) โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 600 บาท
เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 600 บาท โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน

อ้างอิงเอกสาร ราชกิจจานุเบกษาระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

เรื่องที่เกี่ยวข้อง