ปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รับเงินเร็วขึ้น อายุถึงเกณฑ์รับเงินในเดือนถัดไป เริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ :

หลายคนอายุเกินครบเกณฑ์ที่จะได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเกณฑ์ใหม่แล้ว แต่ยังได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่าเดิมอยู่ เกิดคำถามมากมายว่าการปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 70ปี 80 ปี และ เกิน 90ปี เขามีเกณฑ์การปรับเบี้ยผู้สูงอายุอย่างไร? และ จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนไหน?

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คือ เงินที่รัฐบาลมอบให้แก่ผู้สูงอายุตามกฎหมายเพื่อใช้ในการยังชีพ

บุคคลใดอายุเกิน 60ปี บริบูรณ์ ถือเป็นผู้สูงอายุตามกฎหมาย

ปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ถึงเกณฑ์รับเงินเร็วขึ้น
  • เดิม ผู้ที่อายุครบ 60ปี 70ปี 80ปี และ 90ปีขึ้นไป จะได้รับเงินในอัตราใหม่ ในปีถัดไป
  • ใหม่ ผู้ที่อายุครบ 60ปี 70ปี 80ปี และ 90ปีขึ้นไป จะได้รับเงินในอัตราใหม่ ในเดือนถัดไป
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และปรับตามปีงบประมาณ 2567
การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว สามารถตรวจสอบสถานลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ผ่าน e-Social Welfare ได้ครับ

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 – 2567

ปัจจุบันกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้เริ่มเข้ามารับผิดชอบการนำจ่าย หรือ โอนเงินจ่ายให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ หรือ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 2563 โดยการโอนไปยังบัญชีธนาคาร หรือ บัญชีพร้อมเพย์ของผู้ได้รับสิทธิโดยตรง จะมีเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ดังนี้

เกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (จ่ายเงินแบบขั้นบันได หรือ เกณฑ์อายุ)
อายุผู้รับสิทธิได้รับเงิน
อายุ 60 – 69 ปี600 บาท
อายุ 70 – 79 ปี700 บาท
อายุ 80 – 89 ปี800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป1,000 บาท
อ้างอิง การรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ

กรณีที่ 1 อายุครบ 60ปีบริบูรณ์แล้ว

เมื่อท่านอายุครบ 60ปีบริบูณ์แล้ว แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

กรณีที่ 2 อายุยังไม่ถึง 60 ปีบริบูรณ์ หรือเกิดก่อน 2 กันยายน 2507

ผู้ที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2507

* กลุ่มผู้สูงอายุต้องลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หลังจากอายุถึงเกณฑ์ 60ปี 70ปี 80ปี และ 90 ปีขึ้นไป
ปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เร็วขึ้นอายุถึงเกณฑ์รับเงินในเดือนถัดไป

การปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปรับแบบไหน? จะได้เงินเมื่อไหร?

ย้ำอีกครั้ง การนับอายุผู้สูงอายุจะนับ ณ เดือนที่อายุครบ และ ได้สิทธิเบี้ยยังชีพในอัตราใหม่ในเดือนถัดไปเลย (เริ่มประกาศใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

ไม่มีการจ่ายเงินย้อนหลัง โปรดรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

-> จะมีการปรับปรุงจ่ายเงินให้เร็วขึ้น อ่านต่อที่นี่

อายุครบ 60 ปี แต่ลงทะเบียนไม่ทันปีงบประมาณ

เมื่ออายุครบ 60ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปสามารถลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม เป็นต้นไป และเมื่ออายุครบ 60 ปี ท่านจะได้รับเงินในเดือนถัดไปเลย

อายุครบ 70 ปี แต่เบี้ยยังชีพยังได้ 600 บาทเท่าเดิม?

ระบบจะจ่ายเงินให้ท่านในเดือนถัดไปเมื่ออายุครบ 70 ปี (ยกเว้นคนที่เกิดวันที่ 1 ของเดือนนั้นๆ จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในรอบเดือนนั้นๆเลย)

* การคำนวนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนี้ใช้กับกรณีอายุ 80 ปี และ อายุ 90 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปด้วย

เบี้ยผู้สูงอายุ 2567 เข้าวันไหน (งบประมาณ พ.ศ. 2567)
เดือนวันที่โอนเงิน
ตุลาคมวันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2566
พฤศจิกายนวันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
ธันวาคมวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2566
ไม่เป็นทางการ ยังรอเอกสารจากกรมบัญชีกลาง

โอนเงินให้ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ซึ่งถ้าวันที่ 10 ของเดือนนั้นตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายให้ในวันทำการก่อนวันหยุดนั้นครับ

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบฟอร์มลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567
เอกสารลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนแก่ แผ่นที่ 2
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ หรือ ลงทะเบียนคนแก่ แผ่นที่2

อ้างอิง ระเบียบการะทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง