วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

สินเชื่อผู้สูงอายุ 2566 ของกองทุนผู้สูงอายุ รายละ 30,000 บาท การกู้ยืมเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

ประชาชนผู้ที่สนใจกู้เงินอายุเกิน 60 ปี สามารถขอสินเชื่อผู้สูงอายุ รายละ 30,000 บาทได้แล้วนะครับ โดยสามารถยื่นกู้เงินผู้สูงอายุได้ที่เว็บไซต์กองทุนผู้สูงอายุ จะยื่นกู้รายบุคคล หรือ ยื่นกู้เงินแบบกลุ่ม ก็ได้ โดยวงเงินสินเชื่อผู้สูงอายุ 2566 จะให้รายบุคคลไม่เกิน 30,000 บาท และ ยื่นกู้แบบกลุ่ม (มากกว่า 5 คน) ไม่เกิน 100,000 บาท

คุณสมบัติผู้ขอยืมเงินสินเชื่อผู้สูงอายุ ปี 2566

 1. อายุเกิน 60 ปี
 2. ไม่มีดอกเบี้ย
 3. ผ่อนนาน 3 ปี
 4. ลงทะเบียนออนไลน์ได้ (อัปเดตล่าสุด)
 5. ยื่นกู้รายเดี่ยวได้ไม่เกิน 30,000 บาท
 6. ยื่นกู้แบบกลุ่ม ได้ไม่เกิน 100,000 บาท

ระยะเวลายื่นกู้ ถึง วันรับเงิน / อนุมัติ ไม่เกิน 99 วัน (บางพื้นที่ต้องรอนานกว่านี้ ขึ้นอยู่กับผู้ขอสินเชื่อมีจำนวนมากน้อย ต่างกัน)

วิธีสมัครสินเชื่อผู้สูงอายุเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
สมัครสินเชื่อผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อนำเงินมาประกอบอาชีพ

5 ขั้นตอนกู้เงินกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ

 1. ลงทะเบียนขอกู้เงินผ่านเว็บไซต์ https://odf.dop.go.th/  หรือ เว็บไซต์ลงทะเบียนกู้เงินผู้สูงอายุ หรือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด
 2. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน / สอบถามข้อเท็จจริง
 3. เสนอที่ประชุมพิจารณา
 4. แจ้งผลการพิจารณา
 5. นัดทำสัญญา / โอนเงินเข้าบัญชีของผู้สูงอายุ
เว็บไซต์ลงทะเบียนกู้เงินคนแก่ ระบบกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ
ลงทะเบียนกู้เงินผู้สูงอายุผ่านเว็บไซต์กองทุนผู้สูงอายุ

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุ อัปเดต/ล่าสุด มกราคม 2566

วัตถุประสงค์ของสินเชื่อเพื่อให้ผู้สูงอายุกู้ยืมเป็นทุนประกอบอาชีพจะรายบุคคล หรือรวมกลุ่มกันมากู้ยืมก็ได้ โดยจะอนุมัติสินเชื่อผู้สูงอายุให้ตามความเหมาะสม

ผู้ยื่นกู้ขอสินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุจำเป็นต้องมีคนค้ำประกันโดยยึดตามทะเบียนบ้าน และ ฐานเงินเดือน

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อผู้สูงอายุ

 1. ต้องมีอายุเกิน 60 ปี
 2. มีความจำเป็นในการประกอบอาชีพ
 3. สามารถประกอบอาชีพได้
 4. มีร่างกายที่แข็งแรง
 5. มีปัจจัยในการประกอบอาชีพ
 6. อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับที่จะยื่นกู้
 7. ไม่เป็นผู้ค้างชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุ
สินเชื่อผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ล่าสุดยืมได้สูงสุด 30,000 บาท
สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุ 2566 รายเดี่ยว 30,000 แบบกลุ่ม 100,000

คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน ให้ผู้กู้สินเชื่อ

ค้ำประกันได้เพียง 1 ท่านเท่านั้น

 1. อายุไม่เกิน 59 ปี
 2. เป็นผู้มีรายได้ หรือ มีอาชีพประจำ
 3. อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับผู้สูงอายุที่ยื่นกู้เงิน
 4. ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้กู้ยืม
 5. ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ค้ำประกันให้กับบุคคลอื่นที่ขอกู้ยืม

กู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

 1. บัตรประจำตัวประชาชน ผู้กู้ และ ผู้ค้ำ
 2. ทะเบียนบ้าน ผู้กู้ และ ผู้ค้ำ
 3. หนั้งสือรับรองเงินเดือน ผู้ค้ำ
 4. ทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า่ (ถ้ามี)
 5. ใบมรณะบัตรคู่ชีวิต กรณีเสียชีวิต (ถ้ามี)
 6. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
การขอรับสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ
ขั้นตอน วิธี และเอกสารที่ต้องเตรียมในการขอสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ กลุ่มคนสูงอายุ

กู้เงินผู้สูงอายุได้ที่ไหน ?

การชำระเงินคืน

ชำระคืนภายในวันที่ 5 ของเดือน ช้าสุดไม่เกิน วันที่ 15 ของเดือนนั้นๆ โดยชำระผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด หรือ

การชำระเงินคืนกองทุนผู้สูงอายุเมื่อได้รับสินเชื่อผู้สูงอายุแล้ว
วิธีจ่ายเงินคืนสินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ

ตัวอย่างผู้ที่ผ่านการขอสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพล่าสุด

ขอยกตัวอย่างเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8/2565

พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8/2565 โดยมีนางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ปฏิบัติหน้าที่ประธนานการประชุมฯ นางตะติยา ไกรศรศรี ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้ารชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองทุนผู้สูงอายุ ชั้น 1 อาคารพิชเยนทรโยธิน ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิธี และ ผ่านระบบ Zoom Meeting

มีผู้กู้ผ่านเกณฑ์ จำนวน 366 ราย โครงการที่ขอรับการสนับสนุนผ่านเกณฑ์ จำนวน 17 โครงการ

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ผู้สูงอาายุ ในโครงการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ
การประชุมคณะกรรมการอนุมัติสินเชื่อกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ

ถาม – ตอบเกี่ยวกับสินเชื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุกู้เงินได้กี่บาท?

ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม รายบุคคลได้ไม่เกิน 30,000 บาท รายกลุ่มมากกว่า 5 คน ได้ไม่เกิน 100,000 บาท

สินเชื่อประกอบอาชีพผู้สูงอายุ 2566 กี่วันอนุมัติ?

ไม่เกิน 99 วัน

อายุกี่ปีถึงจะสมัครสินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุได้?

60 ปีขึ้นไป

ไม่มีคนค้ำประกันกู้เงินได้ไหม?

ไม่ได้

ผู้ค้ำประกันเป็นลูกเรา หรือ ลูกผู้กู้ได้ไหม?

ได้ (ยึดตามคุณสมบัติผู้ค้ำประกันเป็นหลัก)

กู้เงินคนแก่ 30,000 บาท ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

บัตรประชาชน ผู้กู้ ผู้ค้ำ / สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ ผู้ค้ำ / หนังสือรับรองรายได้ผู้ค้ำ / และเอกสารอื่นๆ

ยื่นกู้เงินผู้สูงอายุได้ที่ไหน?

ผ่านเว็บไซต์ หรือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด

 

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท