วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

เปิด 47 หน่วยงานรับแก้ไขสถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ สำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565 ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.com สามารถตรวจสอบสถานะผ่าน 3 ทางเพื่อเช็คสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน / ไม่ผ่าน โดยผู้ที่ผ่านจะได้รับสถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ และ ผู้ที่ไม่ผ่าน จะได้รับสถานะ ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ผ่าน มีวิธีแก้ไขลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสถานะ ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
ผลการพิจารณา สถานะไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กระทรวงการคลังเปิด 47 หน่วยงานให้แก้ไขสถานะ ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

เมื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 และได้ทราบผล ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ต้องแก้ไขภายใน 45 วันหลังทราบผล โดยจะต้องแล้วเสร็จก่อน 15 มีนาคม 2566 ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ / ไม่สามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ปี 2566

ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ
เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หน่วยงานที่เปิดให้แก้ไขสถานะ ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เมื่อท่านเช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน หรือขึ้นสถานะ ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ สามารถติดต่อได้ตามข้อมูล 47 หน่วยงานได้ดังนี้

 1. กรมบัญชีกลาง โทร 02 270 6400 กด 6
 2. กรมสรรพากร ติดต่อสำนักงานสรรพากรในพื้นที่ที่ท่านมีภูมิสำเนาอยู่
 3. กรมการปกครอง สามารถติดต่อตรวจสอบข้อมูลได้ที่ ที่ว่าการอาเภอ หรือสานักงานเขตในพื้นที่
 4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โทร 089 969 2533 และ 065 716 7596
 5. กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตแต่ละพื้นที่
 6. เมืองพัทยา กองการเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา โทร. 0 3825 3100 ต่อ 4124
 7. กรมที่ดิน โทร 02 141 5555
 8. สำนักงานตรวจสคนเข้าเมือง
 9. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 10. สานักงานประกันสังคม ติดต่อสานักงานประกันสังคมในพื้นที่
 11. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 2940 7038
 12. สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สปก. โทร. 0 2280 3911
 13. การยางแห่งประเทศไทย ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กองทะเบียน โทร. 0 2433 2222 ต่อ 243
 14. สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย โทร. 0 2430 6814 ต่อ 4830 หรือ 3824 หรือ 3825
 15. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311, 313
 16. กรมการขนส่งทางบก
 17. กรมการกงสุล
 18. กรมราชทัณฑ์ Call Center 0 2967 2222 หรือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 0 2967 3583
 19. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน โทร. 0 5304 7337
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง โทร. 0 5500 9759
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง โทร. 0 3635 7320
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี โทร. 0 2577 1312
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี โทร. 0 2577 1148
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุมสะแก โทร. 0 3242 5416
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี โทร. 0 2583 0044
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0 3260 0829
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา โทร. 0 4492 2666
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ โทร. 0 7537 6226
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ โทร. 0 4582 6421
 20. กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร. 086 979 5611 หรือ 098 285 5354
 21. กรมกิจการผู้สูงอายุ โทร. 0 2642 4354 หรือ 0 2642 4356 ต่อ 107
 22. กรมควบคุมโรค Call Center 0 2385 9135 – 7
 23. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 24. กรมหม่อนไหม Call Center 2175 หรือ โทร. 0 2558 7924 – 6
 25. การท่าเรือแห่งประเทศไทย Call Center 0 2269 3000
 26. การรถไฟแห่งประเทศไทย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0 2220 4603
 27. ธนาคารแห่งประเทศไทย Call Center 1213 หรือ โทร. 0 2283 5900 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.)
 28. ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) Call Center 0 2111 1111 หรือติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย
 29. ธนาคารออมสิน ติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารออมสินในพื้นที่ หรือสาขาที่เป็นหน่วยงานรับลงทะเบียนของธนาคารออมสิน
 30. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส Call center 0 2555 0555
 31. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร. 0 2650 6999 ต่อ 6318
 32. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ Call Center 0 2645 9000
 33. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด ใช้ช่องทางการติดต่อหน้าเว็บไซต์ โทร 0 2645 9000
 34. บริษัท ศุนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 35. ธนาคารกรุงเทพ Call Center 1333 หรือ 0 2645 5555
 36. ธนาคารกสิกรไทย ติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารกสิกรไทยในพื้นที่
 37. ธนาคารทหารไทยธนชาต ติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารทหารไทยธนชาตในพื้นที่
 38. ธนาคารไทยพาณิชย์ Call Center 0 2777 7777
 39. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย Call Center 0 2626 7777
 40. ธนาคารยูโอบี Call Center 0 2285 1555
 41. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Call Center 1572
 42. ธนาคารทิสโก้ Contact Center 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 กด 2
 43. ธนาคารเกียรตินาคิน โทร. 0 2495 1636
 44. ธนาคารไอซีบีซี Call Center 0 2629 5588
 45. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย Call Center 0 2697 5454
 46. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ฝ่ายธุรกรรมเงินฝาก (Funding Department) โทร 0 2626 2300 ต่อ 2332
 47. บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน) ฝ่ายธุรกรรมเงินฝาก (Funding Department) โทร. 0 2626 2300 ต่อ 2332

วิธีแก้ไขเมื่อตรวจสอบสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน

 1. เช็คสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 2. เมื่อทราบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (สีแดง) กดปุ่ม ผลการตรวจสอบ
 3. กรอกคำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / สกุล
 4. เลือกวันเดือนปีเกิด
 5. กรอกรหัสหลังบัตรประชาชน 10 หลัก
 6. กดปุ่ม ตรวจสอบ
 7. ระบบจะแสดงรายละเอียดผลการพิจารณาคุณสมบัติ และ ช่องทางติดต่อหน่วยงานที่แก้ไขสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน
 8. กดปุ่ม ยืนยันการอุทธรณ์
 9. กด พิมพ์เอกสารผลการพิจารณาคุณสมบัติ
 10. ไปติดต่อหน่วยงานตามเอกสารที่แสดงในรายละเอียด ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2566
เว็บไซต์เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน welfare.mof.go.th
เว็บไซต์ตรวจสอบผลการลงทะเบี่ยนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสถานะ ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

เช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้วันไหน?

เริ่ม 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้วันไหน?

เริ่ม 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้วันไหน?

ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ คืออะไร?

ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อย และ ไม่ผ่านคุณสมบัติของโครงการสามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อขอพิจารณาคุณสมบัติใหม่ได้

แก้ไขสถานะไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ไหน?

ผ่าน 47 หน่วยงานที่ราชการกำหนด

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 คืบหน้าโครงการ
ความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

อ้างอิง : กระทรวงการคลัง / คืบหน้าโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท