เปิด 47 หน่วยงานรับแก้ไขสถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ สำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

อัปเดต :

ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565 ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.com สามารถตรวจสอบสถานะผ่าน 3 ทางเพื่อเช็คสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน / ไม่ผ่าน โดยผู้ที่ผ่านจะได้รับสถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ และ ผู้ที่ไม่ผ่าน จะได้รับสถานะ ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ผ่าน มีวิธีแก้ไขลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสถานะ ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
ผลการพิจารณา สถานะไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กระทรวงการคลังเปิด 47 หน่วยงานให้แก้ไขสถานะ ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

เมื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 และได้ทราบผล ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ต้องแก้ไขภายใน 45 วันหลังทราบผล โดยจะต้องแล้วเสร็จก่อน 15 มีนาคม 2566 ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ / ไม่สามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ปี 2566

ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ
เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หน่วยงานที่เปิดให้แก้ไขสถานะ ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เมื่อท่านเช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน หรือขึ้นสถานะ ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ สามารถติดต่อได้ตามข้อมูล 47 หน่วยงานได้ดังนี้

 1. กรมบัญชีกลาง โทร 02 270 6400 กด 6
 2. กรมสรรพากร ติดต่อสำนักงานสรรพากรในพื้นที่ที่ท่านมีภูมิสำเนาอยู่
 3. กรมการปกครอง สามารถติดต่อตรวจสอบข้อมูลได้ที่ ที่ว่าการอาเภอ หรือสานักงานเขตในพื้นที่
 4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โทร 089 969 2533 และ 065 716 7596
 5. กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตแต่ละพื้นที่
 6. เมืองพัทยา กองการเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา โทร. 0 3825 3100 ต่อ 4124
 7. กรมที่ดิน โทร 02 141 5555
 8. สำนักงานตรวจสคนเข้าเมือง
 9. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 10. สานักงานประกันสังคม ติดต่อสานักงานประกันสังคมในพื้นที่
 11. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 2940 7038
 12. สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สปก. โทร. 0 2280 3911
 13. การยางแห่งประเทศไทย ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กองทะเบียน โทร. 0 2433 2222 ต่อ 243
 14. สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย โทร. 0 2430 6814 ต่อ 4830 หรือ 3824 หรือ 3825
 15. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311, 313
 16. กรมการขนส่งทางบก
 17. กรมการกงสุล
 18. กรมราชทัณฑ์ Call Center 0 2967 2222 หรือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 0 2967 3583
 19. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน โทร. 0 5304 7337
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง โทร. 0 5500 9759
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง โทร. 0 3635 7320
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี โทร. 0 2577 1312
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี โทร. 0 2577 1148
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุมสะแก โทร. 0 3242 5416
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี โทร. 0 2583 0044
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0 3260 0829
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา โทร. 0 4492 2666
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ โทร. 0 7537 6226
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ โทร. 0 4582 6421
 20. กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร. 086 979 5611 หรือ 098 285 5354
 21. กรมกิจการผู้สูงอายุ โทร. 0 2642 4354 หรือ 0 2642 4356 ต่อ 107
 22. กรมควบคุมโรค Call Center 0 2385 9135 – 7
 23. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 24. กรมหม่อนไหม Call Center 2175 หรือ โทร. 0 2558 7924 – 6
 25. การท่าเรือแห่งประเทศไทย Call Center 0 2269 3000
 26. การรถไฟแห่งประเทศไทย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0 2220 4603
 27. ธนาคารแห่งประเทศไทย Call Center 1213 หรือ โทร. 0 2283 5900 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.)
 28. ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) Call Center 0 2111 1111 หรือติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย
 29. ธนาคารออมสิน ติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารออมสินในพื้นที่ หรือสาขาที่เป็นหน่วยงานรับลงทะเบียนของธนาคารออมสิน
 30. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส Call center 0 2555 0555
 31. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร. 0 2650 6999 ต่อ 6318
 32. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ Call Center 0 2645 9000
 33. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด ใช้ช่องทางการติดต่อหน้าเว็บไซต์ โทร 0 2645 9000
 34. บริษัท ศุนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 35. ธนาคารกรุงเทพ Call Center 1333 หรือ 0 2645 5555
 36. ธนาคารกสิกรไทย ติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารกสิกรไทยในพื้นที่
 37. ธนาคารทหารไทยธนชาต ติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารทหารไทยธนชาตในพื้นที่
 38. ธนาคารไทยพาณิชย์ Call Center 0 2777 7777
 39. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย Call Center 0 2626 7777
 40. ธนาคารยูโอบี Call Center 0 2285 1555
 41. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Call Center 1572
 42. ธนาคารทิสโก้ Contact Center 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 กด 2
 43. ธนาคารเกียรตินาคิน โทร. 0 2495 1636
 44. ธนาคารไอซีบีซี Call Center 0 2629 5588
 45. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย Call Center 0 2697 5454
 46. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ฝ่ายธุรกรรมเงินฝาก (Funding Department) โทร 0 2626 2300 ต่อ 2332
 47. บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน) ฝ่ายธุรกรรมเงินฝาก (Funding Department) โทร. 0 2626 2300 ต่อ 2332

วิธีแก้ไขเมื่อตรวจสอบสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน

 1. เช็คสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 2. เมื่อทราบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (สีแดง) กดปุ่ม ผลการตรวจสอบ
 3. กรอกคำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / สกุล
 4. เลือกวันเดือนปีเกิด
 5. กรอกรหัสหลังบัตรประชาชน 10 หลัก
 6. กดปุ่ม ตรวจสอบ
 7. ระบบจะแสดงรายละเอียดผลการพิจารณาคุณสมบัติ และ ช่องทางติดต่อหน่วยงานที่แก้ไขสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน
 8. กดปุ่ม ยืนยันการอุทธรณ์
 9. กด พิมพ์เอกสารผลการพิจารณาคุณสมบัติ
 10. ไปติดต่อหน่วยงานตามเอกสารที่แสดงในรายละเอียด ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2566
เว็บไซต์เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน welfare.mof.go.th
เว็บไซต์ตรวจสอบผลการลงทะเบี่ยนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสถานะ ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

เช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้วันไหน?

เริ่ม 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้วันไหน?

เริ่ม 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้วันไหน?

ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ คืออะไร?

ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อย และ ไม่ผ่านคุณสมบัติของโครงการสามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อขอพิจารณาคุณสมบัติใหม่ได้

แก้ไขสถานะไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ไหน?

ผ่าน 47 หน่วยงานที่ราชการกำหนด

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 คืบหน้าโครงการ
ความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

อ้างอิง : กระทรวงการคลัง / คืบหน้าโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง