ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ปี 2565

อัปเดต :

ขั้นตอนเช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเข้าเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565 โดยเมื่อเข้าไปเช็คผลการลงทะเบียนท่านจะพบ 2 สถานะ คือ สีเขียว ข้อมูลถูกต้อง และ สีแดง ข้อมูลไม่ถูกต้อง แนะนำวิธีตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 รอบใหม่

แผนการดำเนินโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่

-> วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

-> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฉบับสมบูรณ์

-> เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ระยะเวลาดำเนินโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กันยายน 2565 สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียน
ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบที่ 1

วิธีตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี พ.ศ. 2565

 1. เข้าเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th
 2. กดปุ่ม ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
 3. กรอกข้อมูล เลขบัตรประชาชน และ วัน เดือน ปี เกิด
 4. ระบบแจ้งผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนนี้เป็นเพียงการตรวจสอบคุณสมบัติข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เว็บไซต์ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 2565
เปิดเว็บไซต์ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน บนเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.com

เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์มาแล้ว จะพบหน้า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ระยะเวลาลงทะเบียน 5 ก.ย. 2565 – 19 ต.ค. 2565

กดปุ่มตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแ่หงรัฐ ปุ่มสีส้มเพื่อเช็คสถานะการลงทะเบียน
ปุ่มสีส้ม ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนที่ 3 ป้อนข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

เราสามารถตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยการป้อนข้อมูลส่วนตัว โดยต้องเป็นข้อมูลบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ กรณีไม่ทราบวันเกิด หรือ ไม่ทราบเดือนเกิด ให้ท่านเลือก ไม่ทราบวันเกิด หรือ ไม่ทราบเดือนเกิด

โดยกรอกข้อมูลดังนี้

ป้อนข้อมูลเพื่อเช็คสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565
กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนที่ 4 ระบบแสดงสถานะ การลงทะเบียนให้ทราบ

ระบบจะแสดงหน้าผลการลงทะเบียน / ผลการพิจารณาคุณสมบัติ / ผลการยืนยันตัวตน (e-KYC) โดยจะแสดงผล ณ ช่วงเวลาล่าสุดของท่าน ซ้ายไปขวา (สีเขียวคือสถานะปัจจุบัน สีเทาคือ สถานะที่รอผลการพิจารณา)

ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนที่จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จะต้องผ่านขั้นตอนดังนี้

หน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สถานะ ผลการลงทะเบียน
ระบบแสดงผลการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการแหง่รัฐ 2565

สถานะการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ปี 2565

ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐสามารถตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ จะพบสถานะดังนี้

 1. ยังไม่ลงทะเบียน คือ ผู้ลงทะเบียนใหม่ ไม่เคยลงทะเบียน
 2. กำลังตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนด้วยตนเองเรียบร้อย อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลตามหน้าบัตรประชาชน
 3. ข้อมูลตามบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนถูกต้อง คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนด้วยตนเองเรียบร้อย โดยผู้ลงทะเบียนต้องเดินทางไปยื่นเอกสารลงทะเบียนยังหน่วยรับลงทะเบียนที่เลือกไว้
 4. ข้อมูลตามบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนด้วยตนเองเรียบร้อย โดยข้อมูลผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ต้องทาการลงทะเบียนใหม่
 5. กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อย อยู่ระหว่างส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสถานะบุคคล
  หมายเหตุ : จากสถานะนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลผู้ลงทะเบียนได้ ยกเว้นตรวจสอบสถานะบุคคลกับกรมการปกครองแล้ว พบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องผู้ลงทะเบียนจะต้องไปแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้
 6. การลงทะเบียนสมบูรณ์ คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อย และตรวจสอบสถานะบุคคลกับกรมการปกครองข้อมูลถูกต้อง รอพิจารณาคุณสมบัติต่อไป
 7. การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อย และตรวจสอบสถานะบุคคลกับกรมการปกครองข้อมูลไม่ถูกต้อง ผู้ลงทะเบียนต้องดาเนินการแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนยื่นเอกสารไว้เท่านั้น กรณีทารายการผ่านเว็บไซต์ (สถานะโสด) สามารถไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้
 8. ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อย และผ่านคุณสมบัติของโครงการ รอยืนยันตัวตน (e-KYC) เพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
 9. ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อย และไม่ผ่านคุณสมบัติของโครงการ
  สามารถยืนอุทธรณ์เพื่อขอพิจารณาคุณสมบัติใหม่ได้
 10. ยืนยันตัวตนสาเร็จ คือ ผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสาเร็จ
 11. ยืนยันตัวตนไม่สาเร็จ คือ ผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐไม่สาเร็จ
ระบบแสดงสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์
11 สถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

เรื่องที่เกี่ยวข้อง