วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด ออนไลน์ pdf

อัปเดตแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565 ล่าสุดกระทรวงการคลังได้เปิดให้ประชาชนได้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 โดยมีรายละเอียด 8 หน้า โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง หรือ จะเลือกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th / https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th / https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.com

ข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 มีดังนี้

อัปเดตแบบฟอร์มสมัครโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ฉบับสมบูรณ์ ณ วันที่ 1 กันยายน 2565

 1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียน
 2. การประกอบอาชีพ
 3. รายได้และหนี้สิน
 4. ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ
 5. ข้อมูลสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน (เฉพาะกรณีมีครอบครัว)
 6. คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
 7. การรับรองความถูกต้อง
 8. การยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบข้อมูล
 9. หลักฐานยินยันการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ส่วนนี้ให้อยู่กับแบบฟอร์มต้นฉบับ)
 10. เอกสารประกอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
 11. หนักฐานยืนยันการลงทะเบียน (ส่วนนี้ให้ผู้ลงทะเบียนเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยันการลงทะเบียน)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฉบับสมบูรณ์ ได้ที่นี่ https://bit.ly/3RE7xTc

เอกสารหน้าที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียน

ให้ท่านกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ช่องนี้ด้วยตัวบรรจง ครบถ้วน โดยจะมีอยู่ 2 ส่วนให้ท่านกรอกคือ ข้อมูลส่วนตัวและอาชีพของผู้ขอลงทะเบียนรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ส่วนที่ 2 การประกอบอาชีพ

แบบฟอร์มสมัครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
ฟอร์มลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

เอกสารหน้าที่ 2 การประกอบอาชีพ (ต่อ)

ส่วนที่ 2 การประกอบอาชีพ (ต่อจากหน้าที่ 1)

เอกสารสมัครบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เอกสารฟอร์มใบสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

เอกสารหน้าที่ 3 รายได้และหนี้สิน

ใบสมัคร หรือ แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หน้านี้จะมีความสำคัญมาก แนะนำให้กรอกข้อมูลอย่างถูกต้อง และ รอบคอบที่สุดครับ

ส่วนที่ 3 รายได้ และ หนี้สินของผู้มาลงทะเบียน

รายได้ของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

รายได้ หมายถึง รายได้ที่ได้รับจากการประกอบอาชีพ รายได้ที่ได้จากสวัสดิการต่างๆ จากรัฐบาล เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงาอยุ เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นต้น และรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดามารดา หรือ บุตรหลาน ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่าประโยชน์อื่นใด เงินรางวัลจากสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น

 1. รายได้รวมของผู้ลงทะเบียนในปี 2564
 2. รายได้รวมของสมาชิกในครอบครัวในปี 2564

สมาชิกในครอบครัว หมายถึง สามี หรือ ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับลงทะเบียน) แต่ไม่รวมบุตรบุญธรรม เฉพาะผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่

หนี้สินในระบบ และ นอกระบบของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ส่วนที่ 4 ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ

กรอกความต้องการที่จะให้ภาครัฐช่วยเหลือ

ใบสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรอกข้อมูลรายได้ครัวเรือน หนี้สินและเงินเก็บ
ใบสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลรายได้และหนี้สิน

เอกสารหน้าที่ 4 ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ (ต่อ)

ส่วนที่ 4 ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ (ต่อจากหน้าที่ 3)

ใบสมัครบัตรคนจน หรือ เอกสารสมัครบัตรคนจน เกี่ยวกับหน้าประกอบอาชีพ
แบบฟอร์มสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หน้าประกอบอาชีพ

เอกสารหน้าที่ 5 ข้อมูลสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน (เฉพาะกรณีมีครอบครัว)

ส่วนที่ 5 กรอกข้อมูลสมาชิกในครอบครัวของผู้สมัคร สำหรับคนมีครอบครัว

เพิ่มเติมแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ในส่วนที่ 5 กรอกข้อมูลเฉพาะกรณีที่มีครอบครัวนะครับ

ใบสมัครรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรอกข้อมุลครอบครัว เช่น คู่สมรสและบุตร
กรอกข้อมูลของครอบครัว คู่สมรส บุตร

เอกสารหน้าที่ 6 คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565

ส่วนที่ 6 คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ พ.ศ. 2565

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565 (ลงทะเบียนบัตรคนจน)

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุเกิน 18 ปี
 3. บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์
 4. ทรัพย์สินทางการเงิน
 5. รายได้ของผู้ลงทะเบียน / ครอบครัว
 6. อสังหาริมทรัพย์
 7. ไม่มีบัตรเครดิต
 8. วงเงินกู้

โปรดอ่านและทำความเข้าใจคุณสมบัติและข้อมูลประกอบการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐอย่างละเอียด

ส่วนที่ 7 การรับรองความถูกต้อง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นและลายมือชื่อของสมาชิกในครอบครัวในส่วนการยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าและสมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้าถูกต้องและเป็นความเป็นจริงทุกประการ อีกทั้ง ขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกำหนด หากข้าพเจ้าให้ข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ ระงับสวัสดิการ หรือ ประโยชน์อื่นๆ รวมทั้งคืนเงินที่ได้ใช้จ่ายไปพร้อมดอกเบี้ยทันที หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นสมควร และ หากพบว่ามีการปลอมแปลงลายมือชื่อของสมาชิกในครอบครัวในแบบฟอร์มลงทะเบียนข้าพเจ้ายินยอมให้ดำเนินคดีตามกฏำหมาย

เอกสารสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
แบบฟอร์มลงทะเบียนรอบใหม่ ต้องมีคนรับรอง

เอกสารหน้าที่ 7 ยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบข้อมูลเครดิต

ส่วนที่ 8 การยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนและครอบครัว

 1. ยินยอมให้กระทรวงการคลังเก็บรวบรวมข้อมูล
 2. ยินยอมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ เก็บ รวบรวมข้อมูล
 3. ยินยอมให้เก็บรวบรวมข้อมูล ภาพถ่าย ของคนในครอบครัว
 4. ยินยอมให้หน่วยงานรัฐใช้ข้อมูล ข่าวสาร หรือ หลักฐานเพิ่มเติมในอนาคต
 5. ยินยอมให้หน่วยงานรัฐใช้ภาพถ่าย ใบหน้า ในการยืนยันตัวตน
 6. ยินยอมให้เก็บข้อมูลการใช้บัตรต่างๆ
 7. ยินยอมให้กระทรวงการคลังใช้ข้อมูล ตัดสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐทันที ที่ข้อมูลไม่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์

ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อให้ความยินยอมตรวจสอบข้อมูลกับ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

เอกสารให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล รับรอง
เอกสารสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในหน้านี้คือยืนยันตัวตน

หน้าที่ 8 สำหรับเจ้าหน้าที่ และ เอกสารคืนผู้สมัครรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565

สำหรับเจ้าหน้าที่ เราไม่ต้องไปกรอกข้อมูล

ส่วนที่ 9 หลักฐานยืนยันการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ส่วนนี้ให้อยู่กับแบบฟอร์มต้นฉบับ)

ส่วนที่ 10 เอกสารประกอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

กรณีมอบอำนาจ

 1. หนังสือมอบอำนาจ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ มอบ อำนาจ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ รับมอบ อำนาจ

ส่วนที่ 11 หลักฐานยืนยันการลงทะเบียน

ส่วนสุดท้ายนี้จะต้องเก็บไว้อย่าทำหาย โดยจะมีข้อมูลคำนำหน้าชื่อ สกุล ชื่อกลาง เลขบัตรประชาชน พร้อมทั้งหน่วยงานที่เราไปลงทะเบียน เอาไว้เป็นหลักฐานในการลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

หน้าที่ 8 สำหรับเจ้าหน้าที่ และฉีกส่วนท้ายให้เราคืนมาเป็นหลักฐาน
ใบสมัครหน้าที่ 8 ส่วนสุดท้ายฉีกคืนให้เราเก็บไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน

ถาม – ตอบ เกี่ยวกับแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด ดาวน์โหลดได้จากที่ไหน?

ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง https://www.mof.go.th/

เปิดให้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่วันไหน?

5 กันยายน – 29 ตุลาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันไหน?

ปลายเดือนมกราคม 2566

เขียนใบสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ที่ไหน?

ณ จุดลงทะเบียน ธนาคาร ธ.ก.ส. ออมสิน กรุงไทย ที่ว่าการอำเภอ เขต เทศบาลเมืองพัทยา กระทรวงการคลัง

อ้างอิง กระทรวงการคลัง / เฟสบุ๊คกระทรวงการคลัง

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท