สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ลงทะเบียน 2565

อัปเดต :

คำถามมีมากที่สุดเลยคือ สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้เอกสารอะไรบ้าง? วันนี้มีคำตอบครับ โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ไม่มีครอบครัว (โสด) และ กลุ่มมีครอบครัว โดยเปิดให้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จุดรับสมัคร และออนไลน์ บนเว็บไซต์

ครอบครัว คือ คู่สมรส และ บุตร หรือ ลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย อายุต่ำกว่า 18 ปี
ครอบครัวผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นับแบบนี้

ครอบครัว คือ คู่สมรส และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ตามข้อมูลของกรมการปกครอง

รายละเอียดการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้เอกสารอะไรบ้างในการสมัคร?

ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐแบบไม่มีครอบครัว (โสด)

*หากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ไม่ต้องส่งข้อมูลเพิ่ม (ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ คือ จบกระบวนการเลย)

 

บัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สมัครที่จุดบริการลงทะเบียนจะใช้ตัวจริง

ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐแบบมีครอบครัว

*สำเนาทุกแผ่นต้องเขียนระบุ “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชื่อกำกับไว้ (ใช้ประกอบการสมัครโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565)

หากมีข้อสงสัย แนะนำสอบถามในกลุ่มเฟสบุ๊ได้ครับ กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

*หากลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ท่านกรอกข้อมูลเสร็จ จะต้องพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อนำไปส่งที่จุดบริการ ที่ว่าการอำเภอ เขต

กรณีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วมีครอบครัว
เอกสารที่จะยื่นสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบบมีครอบครัว

หากในวันลงทะเบียนท่านเลือกวิธีไปลงทะเบียนที่จุดบริการและนำคู่สมรส บุตรไปด้วย ท่านไม่ต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชน ณ จุดรับลงทะเบียนครับ (ดูรูปข้างบนประกอบ)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง