ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

อัปเดต :

แนะนำขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟฟรี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ 2566 มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน หรือ ล่าสุด ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 โดยรัฐบาลได้ให้งบช่วยเหลือค่าไฟฟ้าฟรี ตามเกณฑ์ และเงื่อนไข วันนี้มีวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี มาแนะนำ

ต้องการลงทะเบียนค่าไฟฟรี ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง แนะนำอ่าน
วิธีเตรียมเอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่

-> วิธีลงทะเบียนรับเงินช่วยค่าน้ำประปา วงเงิน 100 บาท/เดือน

ค่าไฟฟรี 2566 คืออะไร?

เงินช่วยเหลือค่าไฟฟรี 2566 คือ มาตรการบรรเทาค่าไฟฟ้ากลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งรัฐบาลจะหางบประมาณมาช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ การไฟฟ้านครหลวง

ใช้ไฟฟ้าฟรี กลุ่มที่ 1 เป็นผู้มีรายได้น้อย ใช้ไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง แจ้งสิทธิ์ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วย ต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้

  1. เป็นผู้มีคุณสมบัติที่สมควรได้รับการช่วยเหลือบนพื้นฐานระบบบูรณาการข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare)
  2. เป็นบุคคลธรรมดา (ไม่ใช่นิติบุคคล)
  3. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ไม่เกิน 5 แอมป์
  4. ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือน นับถึงเดือนปัจจุบัน

กรณีที่ 1 ได้ใช้ไฟฟ้าฟรี

ในเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ในเดือน มีนาคม คุณจะได้เสียค่าไฟฟ้า 0 บาท หรือเรียกง่ายๆว่า ได้ใช้ไฟฟ้าฟรี โดยระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าว่า “สิทธิค่าไฟฟ้าฟรี ตั้งแต่ X.X. 66 / มิเตอร์ไม่เกิน 5 A / ไม่เป็นนิติบุคคล / ใช้ไฟไม่เกิน 50 หน่วยติดกัน 3 เดือน” หรือ ข้อความว่า “ใฟฟรีไม่เกิน 50 หน่วย xx.xx บาท

กรณีที่ 2 ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าฟรี

ในเดือน มกราคม คุณใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยเพราะฉะนั้นจะไม่ได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรี

มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟ้ฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea.co.th รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาท
วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ใช้ไฟฟ้าฟรี กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้ไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 315 บาท

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ จะสามารถลงทะเบียนรับค่าไฟฟรี หรือ ลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้า สูงสุด 315 บาทได้ โดยต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้

  1. เป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
  2. ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท (ใช้เกิน ต้องจ่ายเงินเองทั้งหมด)
  3. ต้องลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท ก่อนถึงจะได้รับสิทธิ

กรณีที่ 1 ได้ใช้ไฟฟ้าฟรี

กรณีที่ 2 ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าฟรี

ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟสูงสุด 315 บาท ต่อเดืนอ ต่อ มิเตอร์ไฟฟ้า
ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 กลุ่มผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ

เอกสารใช้สมัครค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566

สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนค่าไฟฟรี จำเป็นต้องเรียนรู้สิทธิและอัปเดตข่าวสานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ การไฟฟ้านครหลวงไทยอยู่บ่อยๆนะครับ โดยเอกสารที่ใช้สมัครหรือ ลงทะเบียนค่าไฟฟรีมีไม่กี่อย่างดังนี้

1 บัตรประชาชน

ต้องใช้บัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และ ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 โดยจะมีขั้นตอนที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และ รหัส หลังบัตรประชาชน เพื่อลงทะเบียนค่าไฟฟรี

* บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ

2 ใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือ ใบเสร็จรับเงิน

เอกสารชิ้นต่อไปคือใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงินของมิเตอร์ไฟฟ้าที่จะใช้สิทธิในการลงทะเบียนรับค่าไฟฟ้าฟรี 2566 โดยต้องระบุหมายผู้ใช้ไฟฟ้า และ รหัสเครื่องวัด

* มิเตอร์ไฟฟ้าเป็นชื่อคนอื่น ชื่อพ่อ ชื่อแม่ หรือ ชื่อคนอื่นๆ สามารถลงได้นะครับ แต่ต้องป้อนข้อมูลให้ถูกต้อง

1 มิเตอร์ไฟฟ้า ต่อ 1 สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ เท่านั้น

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี ที่ไหนได้บ้าง?

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาท ดังนี้

เว็บไซต์ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง (ผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

สามารถติดต่อขอลงทะเบียนรับสิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้าฟรีได้ที่จุดบริการ PEA / หรือสำนักงานการไฟฟ้าได้ทุกแห่งทั่วประเทศ หากไม่ทราบ สามารถค้นหาสาขาใกล้บ้านได้ https://gisportal.pea.co.th/peaoffice/index.html

ค้นหาสาขาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใกล้ฉัน เพื่อลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้าฟรี หรือ ค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาท pea.co.th
วิธีค้นหาสาขาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใกล้ฉัน เพื่อไปลงทะเบียนค่าไฟ

สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (ผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง)

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครขอรับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า สูงสุดเดือนละ 315 บาท ได้ที่ การไฟฟ้านครหลวง / การไฟฟ้านครหลวง สาขาย่อย และ ศูนย์บริการเบ็ตเสร็จ หรือ จุดบริการ https://www.mea.or.th/profile/115/119

วิธีค้นหาจุดให้บริการการไฟฟ้านครหลวง เพื่อลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี mea
ค้นหาสาขาการไฟฟ้านครหลวงใกล้ฉัน เพื่อลงทะบเียนค่าไฟ

ถาม ตอบเกี่ยวกับการลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี รอบใหม่ 2566

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรีมีอะไรบ้าง?

บัตรประชาชน ใบแจ้งค่าไฟฟ้า และ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถรับ sms ได้

ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ สูงสุด 315 บาทได้ที่ไหน?

ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ การไฟฟ้านครหลวง และจุดบริการสำนักงานการไฟฟ้านครหลวง และ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เปิดให้ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าได้วันไหน?

15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

มิเตอร์เป็นชื่อพ่อ ลงทะเบียนได้ไหม?

ได้

ชื่อหม้อไฟไม่ใช่ชื่อเราลงทะเบียนได้ไหม?

ได้

เงินค่าไฟฟ้าจะได้กี่บาท?

ลงทะเบียนรอบใหม่ จะไม่ได้เงินคืน แต่จะเป็นการชำระค่าไฟฟ้าให้อัตโนมัติ ระบุบนใบแจ้งค่าไฟฟ้า = 0

เรื่องที่เกี่ยวข้อง