คนพิการ

วิธีลงทะเบียนบัตรคนพิการ หรือบัตรประจำตัวคนพิการ 2564

กลุ่มเปราะบาง

วิธีทำบัตรคนพิการ หรือ บัตรประจำตัวคนพิการ ล่าสุด 2564

เปิดวิธีทำบัตรคนพิการ หรือบัตรประจำตัวคนพิการโดยสามารถทำได้ที่ศาลากลางประจำจังหวัด เพื่อรับสิทธิสวัสดิคนพิการ