วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

เพิ่มค่าซ่อมบ้านคนพิการ เหมาจ่ายไม่เกิน 40,000 บาท แล้ว

ปรับขึ้นค่าซ่อมบ้านคนพิการเป็นเหมาจ่ายไม่เกินหลังละ 40,000 บาท

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ปรับขึ้นอัตราวงเงินใหม่ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ (ค่าซ่อมบ้านคนพิการ) เหมาจ่าย 20,000 บาท เป็น ไม่เกิน 40,000 บาท

สิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 (10) กำหนดเกี่ยวกับสิทธิการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

โดยการเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่อยู่อาศัยบางส่วนหรือทั้งหมด โดยอาศัยการออกแบบ การซ่อมแซม การก่อสร้าง การใช้เทคโนโลยี หรือวิธีการอื่นใด เพื่อขจัดอุปสรรค หรือจัดให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตในที่อยู่อาศัยนั้นได้ โดยสะดวกและเหมาะสมกับสภาพความพิการ รวมถึงเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัย

เอกสารตัวอย่างในการปรับสภาพคนพิการ

การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
ตัวอย่างที่ดีในการขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ

คุณสมบัติผู้ขอรับเงินค่าซ่อมบ้านคนพิการ

 1. มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
 2. อยู่ในบ้านเกิน 6 เดือน
 3. ต้องเป็นที่อยู่ที่ไม่มั่นคง
 4. มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะซ่อม
 5. ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ

*ยกเว้นกรณีการย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ภายหลังเกิดความพิการ

ราคา-ค่าใช้จ่าย

ท่านจะได้รับการประเมินราคาในการซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได ๆ ทั้งสิ้น

เอกสารที่ใช้

 1. แบบคำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
 2. สำเนารายงานการประชุมในการทำประชาคม
 3. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพบ้าน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคนพิการ
 6. สำเนาทะเบียนบ้านคนพิการ
 7. ภาพถ่ายสภาพบ้านคนพิการ (รวมกับถึงจุดที่ต้องซ่อมแซมบ้าน)

*ข้อที่ 1 – 3 ขอเอกสารได้ที่ท่านไปขอยื่นเรื่อง เช่น พมจ. อบต เขต และเทศบาล เป็นต้น

ประเภทและรายละเอียดที่จะซ่อม

จะต้องมีสภาพที่ไม่มั่นคงแข็งแรงโดยส่วนใหญ่จะได้รับอนุมัติ

 1. ห้องน้ำ
 2. ห้องอาบน้ำ
 3. ทางเดินภายในบ้าน
 4. บันไดติดตั้งราวจับพยุงตัวที่แข็งแรง
 5. หลังคา
 6. ชานบ้าน
 7. ทางเดินรอบบ้าน หรือนอกบ้าน
 8. รายละเอียดอื่นๆ เพื่อให้ที่อยู่อาศัยมีความมั่นคงและปลอดภัย

* ยกตัวอย่างเช่น แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเสาบ้านถูกปลวกกินจนชำรุดเสียหาย หรือ ห้องน้ำหลังคารั่ว เป็นต้น

คำถามเกี่ยวกับค่าซ่อมบ้านคนพิการ

ข้อที่ 1 สร้างบ้านในที่ดินคนอื่น * จะติดต่อขอรับได้ไหม

ตอบ : ได้ โดยจะมีเอกสารให้เจ้าของที่ดินเซ็นยินยอมให้ปรับปรุง (หากเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมจะไม่ได้รับค่าซ่อมบ้านนี้)

*รวมถึงกรณีที่เช่าบ้านด้วย

ข้อที่ 2 สถานที่ติดต่อ

ตอบ อบต. / เขต / เทศบาล หรือ พมจ. ประจำจังหวัด (กดสอบถามได้ที่ลิ้งเพจ พมจ ด้านล่างข่าวนี้ครับ)

ข้อที่ 3 ได้เงินค่าซ่อมบ้านเท่าไร

ตอบ : ส่วนใหญ่จะถูกเหมาที่ 20,000 บาท (อัตราเดิม) / ตอนนี้ปรับใหม่เป็น 40,000 บาท

ข้อที่ 4 มีค่าส่วนต่างไหม

ตอบ : ไม่มี

ข้อที่ 5 ระยะเวลาที่รอ

ตอบ : ขึ้นอยู่กับคิวในแต่ละจังหวัด

คำแนะนำเงินค่าซ่อมบ้านคนพิการ

ส่วนใหญ่แล้วจะถูกเหมาค่าซ่อมบ้านในราคาที่เต็มวงเงิน 20,000 บาท (อัตราเดิม) โดยจะรวมทุกอย่างในนั้นแล้ว เช่นค่าแรงคนงาน ค่าอุปกรณ์ ค่าวัสดุ เป็นต้น

แนะนำให้ตกลงกับผู้รับเหมาที่มาซ่อม

เช่น ท่านยื่นไปว่าขอมาซ่อมหลังคาบ้าน 20,000 บาท แต่ท่านดูแล้วว่าน่าจะใช้เงินประมาณ 8,000 บาท ก็ขอให้ท่านปรึกษากับผู้รับเหมาว่าจะขอให้ซ่อมในส่วนอื่นด้วย เป็นต้น

หมายเหตุ : ควรพูดตกลงกับผู้รับเหมาตอนที่ผู้รับเหมาลงมาตรวจสอบหน้างานก่อนทำการซ่อมบ้านให้ (ผู้รับเหมาส่วนใหญ่เขาจะเห็นใจ และซ่อมในส่วนอื่น ๆ ให้เรา ตามกำลังของเขาครับ)

 

ปรับขึ้นเงินค่าซ่อมบ้านผู้พิการเป็น 40,000 บาท
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปรับเงินค่าซ่อมบ้านผู้พิการเป็น 4 หมื่นบาท

ตัวอย่างแบบฟร์อมเพื่อขอรับเงินค่าซ่อมบ้าน (ท่านสามารถขอเอกสารทั้งหมดได้ที่ พมจ. อบต เขต และเทศบาล)

สอบถามรายละเอียดค่าซ่อมบ้านคนพิการได้ที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด หรือศุนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาคไต้

 1. กระบี่ https://bit.ly/2UpKuR2
 2. ชุมพร https://bit.ly/30qeOPd
 3. ตรัง https://bit.ly/3ehx6qX
 4. นครศรีธรรมราช https://bit.ly/3hfEFiK
 5. นราธิวาส https://bit.ly/3fai8SY
 6. ปัตตานี https://bit.ly/30qIuvD
 7. พังงา https://bit.ly/2Utx8U5
 8. พัทลุง https://bit.ly/3cIrio0
 9. ภูเก็ต https://bit.ly/3dQWAKz
 10. ยะลา https://bit.ly/2AdNBVw
 11. ระนอง https://bit.ly/2BJesJd
 12. สงขลา https://bit.ly/3faJkks
 13. สตูล https://bit.ly/30uzNjY
 14. สุราษฏร์ธานี https://bit.ly/3hbA8Os

ภาคตะวันออก

 1. จันทบุรี https://bit.ly/2UpORLW
 2. ฉะเชิงเทรา https://bit.ly/30rmL6T
 3. ชลบุรี https://bit.ly/2UvIkzl
 4. ตราด https://bit.ly/2Yiyemt
 5. ปราจีนบุรี https://bit.ly/3dRi7mt
 6. ระยอง https://bit.ly/3fabhca
 7. สระแก้ว https://bit.ly/3cMkUvN

ภาคกลาง

 1. กรุงเทพมหานคร https://bit.ly/2UtB8DI
 2. กำแพงเพชร https://bit.ly/2MHIgZ2
 3. ชัยนาท https://bit.ly/2AbLVfe
 4. นครนายก https://bit.ly/30rG8MZ
 5. นครปฐม https://bit.ly/3cOYutV
 6. นครสวรรค์ https://bit.ly/37hdRKr
 7. นนทบุรี https://bit.ly/3hcEKnA
 8. ปทุมธานี https://bit.ly/3cQtUAj
 9. พระนครศรีอยุธยา https://bit.ly/3h7ku6R
 10. พิจิตร https://bit.ly/2MMFz8E
 11. พิษณุโลก https://bit.ly/2Yjphtb
 12. เพชรบูรณ์ https://bit.ly/2UKcOOr
 13. ลพบุรี https://bit.ly/2zhtIMy
 14. สมุทรปราการ https://bit.ly/37ilL6D
 15. สมุทรสงคราม  https://bit.ly/2znq5F2
 16. สมุทรสาคร https://bit.ly/3cOgMvm
 17. สระบุรี https://bit.ly/3cK3aBf
 18. สิงห์บุรี https://bit.ly/37fLexe
 19. สุโขทัย https://bit.ly/2XLTRg4
 20. สุพรรณบุรี https://bit.ly/37folKm
 21. อ่างทอง https://bit.ly/3dOQgn9
 22. อุทัยธานี https://bit.ly/3hfSihU

ภาคตะวันตก

 1. กาญจนบุรี https://bit.ly/30sFWwY
 2. ตาก https://bit.ly/3cVoKDe
 3. ประจวบคีรีขันธ์ https://bit.ly/37gmIw4
 4. เพชรบุรี https://bit.ly/2XM1nHO
 5. ราชบุรี https://bit.ly/2HJV16F

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

 1. กาฬสินธุ์ https://bit.ly/2AZLT9Z
 2. ขอนแก่น https://bit.ly/2XMjpti
 3. ชัยภูมิ https://bit.ly/2MJOAiT
 4. นครพนม https://bit.ly/37jd2RG
 5. นครราชสีมา https://bit.ly/2UKfL1t
 6. บึงกาฬ https://bit.ly/2ASuEre
 7. บุรีรัมย์ https://bit.ly/2YjsMQq
 8. มหาสารคาม https://bit.ly/37fNl48
 9. มุกดาหาร https://bit.ly/2MHbuqW
 10. ยโสธร https://bit.ly/2BMAnzb
 11. ร้อยเอ็ด https://bit.ly/2MK8Nov
 12. เลย https://bit.ly/3dQZOh9
 13. ศรีสะเกษ https://bit.ly/2Al05KW
 14. สกลนคร https://bit.ly/2MJPDzl
 15. สุรินทร์ https://bit.ly/3fe3Oc5
 16. หนองคาย https://bit.ly/3f6Ofmk
 17. หนองบัวลำภู https://bit.ly/2XMHfVS
 18. อำนาจเจริญ https://bit.ly/2MMIFti
 19. อุดรธานี https://bit.ly/2YnJKx5
 20. อุบลราชธานี https://bit.ly/2XObsUz

ภาคเหนือ

 1. เชียงใหม่ https://bit.ly/Chiangmai-msociety
 2. เชียงราย https://bit.ly/Chiangrai-msociety
 3. ลำปาง https://bit.ly/Lamphang-msociety
 4. น่าน https://bit.ly/Nan-msociety
 5. พะเยา https://bit.ly/Phayao-msociety
 6. อุตรดิตถ์ https://bit.ly/Uttaraditdsc
 7. แพร่ https://bit.ly/Phrae-msocitey
 8. ลำพูน https://bit.ly/2AkGjiE
 9. แม่ฮ่องสอน https://bit.ly/Mahongson

กรมส่งเสร้มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-354-3388

เว็บไซต์ : http://dep.go.th/

เฟสบุ๊ค :

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท