เพิ่มค่าซ่อมบ้านคนพิการ เหมาจ่ายไม่เกิน 40,000 บาท แล้ว

อัปเดต :

ปรับขึ้นค่าซ่อมบ้านคนพิการเป็นเหมาจ่ายไม่เกินหลังละ 40,000 บาท

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ปรับขึ้นอัตราวงเงินใหม่ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ (ค่าซ่อมบ้านคนพิการ) เหมาจ่าย 20,000 บาท เป็น ไม่เกิน 40,000 บาท

สิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 (10) กำหนดเกี่ยวกับสิทธิการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

โดยการเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่อยู่อาศัยบางส่วนหรือทั้งหมด โดยอาศัยการออกแบบ การซ่อมแซม การก่อสร้าง การใช้เทคโนโลยี หรือวิธีการอื่นใด เพื่อขจัดอุปสรรค หรือจัดให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตในที่อยู่อาศัยนั้นได้ โดยสะดวกและเหมาะสมกับสภาพความพิการ รวมถึงเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัย

เอกสารตัวอย่างในการปรับสภาพคนพิการ

การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
ตัวอย่างที่ดีในการขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ

คุณสมบัติผู้ขอรับเงินค่าซ่อมบ้านคนพิการ

 1. มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
 2. อยู่ในบ้านเกิน 6 เดือน
 3. ต้องเป็นที่อยู่ที่ไม่มั่นคง
 4. มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะซ่อม
 5. ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ

*ยกเว้นกรณีการย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ภายหลังเกิดความพิการ

ราคา-ค่าใช้จ่าย

ท่านจะได้รับการประเมินราคาในการซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได ๆ ทั้งสิ้น

เอกสารที่ใช้

 1. แบบคำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
 2. สำเนารายงานการประชุมในการทำประชาคม
 3. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพบ้าน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคนพิการ
 6. สำเนาทะเบียนบ้านคนพิการ
 7. ภาพถ่ายสภาพบ้านคนพิการ (รวมกับถึงจุดที่ต้องซ่อมแซมบ้าน)

*ข้อที่ 1 – 3 ขอเอกสารได้ที่ท่านไปขอยื่นเรื่อง เช่น พมจ. อบต เขต และเทศบาล เป็นต้น

ประเภทและรายละเอียดที่จะซ่อม

จะต้องมีสภาพที่ไม่มั่นคงแข็งแรงโดยส่วนใหญ่จะได้รับอนุมัติ

 1. ห้องน้ำ
 2. ห้องอาบน้ำ
 3. ทางเดินภายในบ้าน
 4. บันไดติดตั้งราวจับพยุงตัวที่แข็งแรง
 5. หลังคา
 6. ชานบ้าน
 7. ทางเดินรอบบ้าน หรือนอกบ้าน
 8. รายละเอียดอื่นๆ เพื่อให้ที่อยู่อาศัยมีความมั่นคงและปลอดภัย

* ยกตัวอย่างเช่น แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเสาบ้านถูกปลวกกินจนชำรุดเสียหาย หรือ ห้องน้ำหลังคารั่ว เป็นต้น

คำถามเกี่ยวกับค่าซ่อมบ้านคนพิการ

ข้อที่ 1 สร้างบ้านในที่ดินคนอื่น * จะติดต่อขอรับได้ไหม

ตอบ : ได้ โดยจะมีเอกสารให้เจ้าของที่ดินเซ็นยินยอมให้ปรับปรุง (หากเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมจะไม่ได้รับค่าซ่อมบ้านนี้)

*รวมถึงกรณีที่เช่าบ้านด้วย

ข้อที่ 2 สถานที่ติดต่อ

ตอบ อบต. / เขต / เทศบาล หรือ พมจ. ประจำจังหวัด (กดสอบถามได้ที่ลิ้งเพจ พมจ ด้านล่างข่าวนี้ครับ)

ข้อที่ 3 ได้เงินค่าซ่อมบ้านเท่าไร

ตอบ : ส่วนใหญ่จะถูกเหมาที่ 20,000 บาท (อัตราเดิม) / ตอนนี้ปรับใหม่เป็น 40,000 บาท

ข้อที่ 4 มีค่าส่วนต่างไหม

ตอบ : ไม่มี

ข้อที่ 5 ระยะเวลาที่รอ

ตอบ : ขึ้นอยู่กับคิวในแต่ละจังหวัด

คำแนะนำเงินค่าซ่อมบ้านคนพิการ

ส่วนใหญ่แล้วจะถูกเหมาค่าซ่อมบ้านในราคาที่เต็มวงเงิน 20,000 บาท (อัตราเดิม) โดยจะรวมทุกอย่างในนั้นแล้ว เช่นค่าแรงคนงาน ค่าอุปกรณ์ ค่าวัสดุ เป็นต้น

แนะนำให้ตกลงกับผู้รับเหมาที่มาซ่อม

เช่น ท่านยื่นไปว่าขอมาซ่อมหลังคาบ้าน 20,000 บาท แต่ท่านดูแล้วว่าน่าจะใช้เงินประมาณ 8,000 บาท ก็ขอให้ท่านปรึกษากับผู้รับเหมาว่าจะขอให้ซ่อมในส่วนอื่นด้วย เป็นต้น

หมายเหตุ : ควรพูดตกลงกับผู้รับเหมาตอนที่ผู้รับเหมาลงมาตรวจสอบหน้างานก่อนทำการซ่อมบ้านให้ (ผู้รับเหมาส่วนใหญ่เขาจะเห็นใจ และซ่อมในส่วนอื่น ๆ ให้เรา ตามกำลังของเขาครับ)

 

ปรับขึ้นเงินค่าซ่อมบ้านผู้พิการเป็น 40,000 บาท
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปรับเงินค่าซ่อมบ้านผู้พิการเป็น 4 หมื่นบาท

ตัวอย่างแบบฟร์อมเพื่อขอรับเงินค่าซ่อมบ้าน (ท่านสามารถขอเอกสารทั้งหมดได้ที่ พมจ. อบต เขต และเทศบาล)

สอบถามรายละเอียดค่าซ่อมบ้านคนพิการได้ที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด หรือศุนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาคไต้

 1. กระบี่ https://bit.ly/2UpKuR2
 2. ชุมพร https://bit.ly/30qeOPd
 3. ตรัง https://bit.ly/3ehx6qX
 4. นครศรีธรรมราช https://bit.ly/3hfEFiK
 5. นราธิวาส https://bit.ly/3fai8SY
 6. ปัตตานี https://bit.ly/30qIuvD
 7. พังงา https://bit.ly/2Utx8U5
 8. พัทลุง https://bit.ly/3cIrio0
 9. ภูเก็ต https://bit.ly/3dQWAKz
 10. ยะลา https://bit.ly/2AdNBVw
 11. ระนอง https://bit.ly/2BJesJd
 12. สงขลา https://bit.ly/3faJkks
 13. สตูล https://bit.ly/30uzNjY
 14. สุราษฏร์ธานี https://bit.ly/3hbA8Os

ภาคตะวันออก

 1. จันทบุรี https://bit.ly/2UpORLW
 2. ฉะเชิงเทรา https://bit.ly/30rmL6T
 3. ชลบุรี https://bit.ly/2UvIkzl
 4. ตราด https://bit.ly/2Yiyemt
 5. ปราจีนบุรี https://bit.ly/3dRi7mt
 6. ระยอง https://bit.ly/3fabhca
 7. สระแก้ว https://bit.ly/3cMkUvN

ภาคกลาง

 1. กรุงเทพมหานคร https://bit.ly/2UtB8DI
 2. กำแพงเพชร https://bit.ly/2MHIgZ2
 3. ชัยนาท https://bit.ly/2AbLVfe
 4. นครนายก https://bit.ly/30rG8MZ
 5. นครปฐม https://bit.ly/3cOYutV
 6. นครสวรรค์ https://bit.ly/37hdRKr
 7. นนทบุรี https://bit.ly/3hcEKnA
 8. ปทุมธานี https://bit.ly/3cQtUAj
 9. พระนครศรีอยุธยา https://bit.ly/3h7ku6R
 10. พิจิตร https://bit.ly/2MMFz8E
 11. พิษณุโลก https://bit.ly/2Yjphtb
 12. เพชรบูรณ์ https://bit.ly/2UKcOOr
 13. ลพบุรี https://bit.ly/2zhtIMy
 14. สมุทรปราการ https://bit.ly/37ilL6D
 15. สมุทรสงคราม  https://bit.ly/2znq5F2
 16. สมุทรสาคร https://bit.ly/3cOgMvm
 17. สระบุรี https://bit.ly/3cK3aBf
 18. สิงห์บุรี https://bit.ly/37fLexe
 19. สุโขทัย https://bit.ly/2XLTRg4
 20. สุพรรณบุรี https://bit.ly/37folKm
 21. อ่างทอง https://bit.ly/3dOQgn9
 22. อุทัยธานี https://bit.ly/3hfSihU

ภาคตะวันตก

 1. กาญจนบุรี https://bit.ly/30sFWwY
 2. ตาก https://bit.ly/3cVoKDe
 3. ประจวบคีรีขันธ์ https://bit.ly/37gmIw4
 4. เพชรบุรี https://bit.ly/2XM1nHO
 5. ราชบุรี https://bit.ly/2HJV16F

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

 1. กาฬสินธุ์ https://bit.ly/2AZLT9Z
 2. ขอนแก่น https://bit.ly/2XMjpti
 3. ชัยภูมิ https://bit.ly/2MJOAiT
 4. นครพนม https://bit.ly/37jd2RG
 5. นครราชสีมา https://bit.ly/2UKfL1t
 6. บึงกาฬ https://bit.ly/2ASuEre
 7. บุรีรัมย์ https://bit.ly/2YjsMQq
 8. มหาสารคาม https://bit.ly/37fNl48
 9. มุกดาหาร https://bit.ly/2MHbuqW
 10. ยโสธร https://bit.ly/2BMAnzb
 11. ร้อยเอ็ด https://bit.ly/2MK8Nov
 12. เลย https://bit.ly/3dQZOh9
 13. ศรีสะเกษ https://bit.ly/2Al05KW
 14. สกลนคร https://bit.ly/2MJPDzl
 15. สุรินทร์ https://bit.ly/3fe3Oc5
 16. หนองคาย https://bit.ly/3f6Ofmk
 17. หนองบัวลำภู https://bit.ly/2XMHfVS
 18. อำนาจเจริญ https://bit.ly/2MMIFti
 19. อุดรธานี https://bit.ly/2YnJKx5
 20. อุบลราชธานี https://bit.ly/2XObsUz

ภาคเหนือ

 1. เชียงใหม่ https://bit.ly/Chiangmai-msociety
 2. เชียงราย https://bit.ly/Chiangrai-msociety
 3. ลำปาง https://bit.ly/Lamphang-msociety
 4. น่าน https://bit.ly/Nan-msociety
 5. พะเยา https://bit.ly/Phayao-msociety
 6. อุตรดิตถ์ https://bit.ly/Uttaraditdsc
 7. แพร่ https://bit.ly/Phrae-msocitey
 8. ลำพูน https://bit.ly/2AkGjiE
 9. แม่ฮ่องสอน https://bit.ly/Mahongson

กรมส่งเสร้มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-354-3388

เว็บไซต์ : http://dep.go.th/

เฟสบุ๊ค :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง