วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธีทำบัตรคนพิการ หรือ บัตรประจำตัวคนพิการ ล่าสุด 2564

ทำบัตรคนพิการต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
 4. เอกสารรับรองความพิการ
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 6. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

*จำเป็นต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงเพื่อยืนยันตัวตนด้วย

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้พิการพร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หรือใช้ลายนิ้วมือได้ – 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

ให้ท่านเตรียมสำเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการพร้อมกับลงลายมือชื่อพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง หรือประทับตราลายนิ้งมือได้ – 1 ฉบับ

รูปทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง
ทะเบียนบ้าน

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว

รูปถ่ายหน้าตรงของผู้พิการโดยไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้ม เห็นลักษณะของใบหน้าชัดเจน

4. เอกสารรับรองความพิการ

เอกสารรับรองความพิการจะต้องนำฉบับจริงแนบมาเท่านั้น โดยจะต้องเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล หรือ โรงพยาบาลของเอกชนที่อยู่ในประกาศ

*รายชื่อโรงพยาบาลในประกาศหน้า 1 / หน้า 2 / หน้า 3

เอกสารผู้ดูแลที่ต้องเตรียม

จะแบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้

1. กรณีที่อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน

สำหรับคนพิการที่มีทะเบียนเดียวกับผู้ดูและสามารถจัดเตรียมเอกสารดังนี้

*เอกสารจำเป็นต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น

2. กรณีผู้พิการอยู่คนละทะเบียนบ้าน

ท่านจำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มคือ หนังสือรับรองความพิการอีก 1 ฉบับ เพิ่มลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลคนพิการ

*ผู้ที่รับรองต้องอาศัยอยู่ในเขตชุมชนหรือเขตเดียวกันกับคนพิการจริง โดยแนบสำเนาบัตรประจำตำแหน่งบัตรข้ารารชการ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

ข้าราชการบำเน็จบำนาญไม่สามารถรับรองได้

ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวผู้พิการ

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวคนพิการได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด ทุกจังหวัด

สิทธิประโยชน์ของคนพิการ

 1. เบี้ยความพิการ
 2. กู้เงินเพื่อประกอบอาชีพ
 3. ปรับสภาพที่อยู่อาศับ
 4. ช่วยเหลือทางกฏหมาย
 5. สิทธิทางอาชีพ
 6. สิทธิทางการศีกษา
 7. สิทธิทางการแพย์
 8. ลดหย่อนค่าขนส่งสาธารณะ
 9. สิทธิ์ ลดหย่อนภาษี

สรุป 3 สิทธิพิเศษสำหรับคนพิการ

สิทธิ์ที่ 1 เบี้ยความพิการ

คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจะได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ 800 บาท/เดือน (ปรับเพิ่มเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาท) หลังจากได้ทำการยื่นขอรับเบี้ยความพิการที่ สำนักงานเขต อบต. เทศบาล

สิทธิเบี้ยความพิการจะมีอยู่ 3 กลุ่มดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยคนพิการ

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีภูมิลำเนาในเขต ตามทะเบียนบ้าน
 3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ปรับเพิ่มเบี้ยความพิการให้ผู้พิการเป็นเดือนละ 1,000 บาท
เพิ่มเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการจาก 800 บาท เป็นเดือนละ 1,000 บาท เริ่ม ตุลาคม 63 เป็นต้นไป

สิทธิที่ 2 กู้เงินเพื่อประกอบอาชีพ

คนพิการอายุเกิน 20 ปี หรือผู้ดูแลคนพิการสามารถยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ คนพิการได้ไม่เกิน 120,000 บาท และกู้รวมรายกลุ่มไม่เกิน 1 ล้านบาท (เงินกู้ผู้พิการเพื่อประกอบอาชีพ)

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อผู้พิการ

รัฐบาลปล่อยให้ผู้พิการกู้สินเชื่อฉุกเฉิน 1 หมื่นบาท

*เงินกู้พิเศษ 10,000 บาท (รายละเอียดเงินกู้คนพิการ 10,000 บาท)

สิทธิประโยชน์ในการกู้สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาท
เว็บไซต์ลงทะเบียนกู้สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้พิการที่มีบัตรคนพิการ

สิทธิที่ 3 ปรับสภาพที่อยู่อาศัย

การปรับสภาพที่อยู่อาศัย ให้เหมาะสมกับคนพิการ เช่น การปรับห้องน้ำ การติดตั้งราวจับ การปรับสภาพผิวทางเดินรายละไม่เกิน 40,000 บาท (ปรับเพิ่มเงินช่วยปรับสภาพที่อยู่อาศัยผู้พิการเป็น 4 หมื่นบาท)

ถาม – ตอบ เกี่ยวกับคนพิการ

1. ต้องการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการได้ไหม

-ได้ แต่ต้องดำเนินการหลังจากรับบัตรประจำตัวคนพิการไปแล้ว 1 ปี

2. มีบัตรเก่าจะต่อทะเบียนบัตรใหม่ได้ไหม

-ได้ เพียงท่านนำบัตรเก่าไปยื่นทำเรื่องที่ พมจ. ประจำจังหวัด

3. ให้คนอื่นดำเนินการทำบัตรคนพิการแทนได้ไหม

-ได้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแลละสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับมอบอำนาจแนบมาด้วย

4. บัตรใกล้หมดอายุติดต่อทำก่อนได้ไหม

-ได้ สามารถต่อได้ก่อนวันหมดอายุ 30 วัน

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 354 2583 – 4 หรือศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ

วิธีทำบัตรคนพิการ หรือบัตรประจำตัวคนพิการ
วิธีทำบัตรประจำตัวคนพิการ หรือบัตรคนพิการล่าสุด
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรคนพิการ หรือบัตรประจำตัวคนพิการ
คู่มือคนพิการ ทำบัตรคนพิการครั้งแรก

ถาม ตอบ เกี่ยวกับบัตรผู้พิการ

บัตรคนพิการทำได้ที่ไหนบ้าง?

พมจ. ประจำจังหวัด (ศาลากลาง) หรือใน กทม. ทำได้ที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพ

 

สิทธิประโชน์ของคนพิการมีอะไรบ้าง?

เบี้ยความพิการ 1,000 บาท/เดือน สินเชื่อไม่มีดอก ไม่มีคนค้ำ

 

เอกสารทำบัตรคนพิการมีอะไรบ้าง?

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย เอกสารรับรองจากแพทย์ และเอกสารของผู้ดูแลคนพิการ

คุณสมบัติผู้จะทำบัตรคนพิการ?

เป็นคนไทย และมีความพิการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวคนพิการ : กรมส่่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 255 ถนนราชวิธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 02 354 3388 หรือ www.dep.go.th

อ้างอิง 1, 2, 3, 4

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

สินเชื่อผู้สูงอายุ 2566 ของกองทุนผู้สูงอายุ รายละ 30,000 บาท การกู้ยืมเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

เพิ่มเงินผู้สูงอายุ 2565 รวมแล้วรับเงินพิเศษรายละ 700 – 1,250 บาท

เงินพิเศษผู้สูงอายุ รับเพิ่มอีกเดือนละ 100 – 250 บาท นาน 6 เดือน

เงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจน หรือฐานะอยากจน 3000 บาท

ขยายโครงการเพิ่มกำลังซื้อ เฟส2 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มี.ค. – เม.ย. 65

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป