วิธีทำบัตรคนพิการ หรือ บัตรประจำตัวคนพิการ ล่าสุด 2564

ทำบัตรคนพิการต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
 4. เอกสารรับรองความพิการ
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 6. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

*จำเป็นต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงเพื่อยืนยันตัวตนด้วย

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้พิการพร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หรือใช้ลายนิ้วมือได้ – 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

ให้ท่านเตรียมสำเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการพร้อมกับลงลายมือชื่อพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง หรือประทับตราลายนิ้งมือได้ – 1 ฉบับ

รูปทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง
ทะเบียนบ้าน

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว

รูปถ่ายหน้าตรงของผู้พิการโดยไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้ม เห็นลักษณะของใบหน้าชัดเจน

 • รูปสี
 • ขนาด 1 นิ้ว
 • จำนวน 2 รูป
 • รูปถ่ายต้องไม่เกิน 6 เดือนที่ผ่านมา

4. เอกสารรับรองความพิการ

เอกสารรับรองความพิการจะต้องนำฉบับจริงแนบมาเท่านั้น โดยจะต้องเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล หรือ โรงพยาบาลของเอกชนที่อยู่ในประกาศ

 • เอกสารต้องเป็นตัวจริง
 • ขอใบรับรองความพิการได้ที่ โรงพยาบาลของรัฐ (หรือโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในประกาศ)
 • อายุของใบรับรองไม่ควรเกิน 1 เดือนที่ผ่านมา

*รายชื่อโรงพยาบาลในประกาศหน้า 1 / หน้า 2 / หน้า 3

เอกสารผู้ดูแลที่ต้องเตรียม

จะแบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้

1. กรณีที่อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน

สำหรับคนพิการที่มีทะเบียนเดียวกับผู้ดูและสามารถจัดเตรียมเอกสารดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 1 ฉบับ

*เอกสารจำเป็นต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น

2. กรณีผู้พิการอยู่คนละทะเบียนบ้าน

ท่านจำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มคือ หนังสือรับรองความพิการอีก 1 ฉบับ เพิ่มลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลคนพิการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ 1 ฉบับ

*ผู้ที่รับรองต้องอาศัยอยู่ในเขตชุมชนหรือเขตเดียวกันกับคนพิการจริง โดยแนบสำเนาบัตรประจำตำแหน่งบัตรข้ารารชการ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

ข้าราชการบำเน็จบำนาญไม่สามารถรับรองได้

ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวผู้พิการ

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวคนพิการได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด ทุกจังหวัด

 • ยื่นคำร้อง
 • ตรวจสอบหลักฐาน / ข้อเท็จจริง
 • ถ่ายรูป
 • ตรวจสอบข้อมูล
 • มอบบัตรประจำตัวผู้พิการให้คนพิการ

สิทธิประโยชน์ของคนพิการ

 1. เบี้ยความพิการ
 2. กู้เงินเพื่อประกอบอาชีพ
 3. ปรับสภาพที่อยู่อาศับ
 4. ช่วยเหลือทางกฏหมาย
 5. สิทธิทางอาชีพ
 6. สิทธิทางการศีกษา
 7. สิทธิทางการแพย์
 8. ลดหย่อนค่าขนส่งสาธารณะ
 9. สิทธิ์ ลดหย่อนภาษี

สรุป 3 สิทธิพิเศษสำหรับคนพิการ

สิทธิ์ที่ 1 เบี้ยความพิการ

คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจะได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ 800 บาท/เดือน (ปรับเพิ่มเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาท) หลังจากได้ทำการยื่นขอรับเบี้ยความพิการที่ สำนักงานเขต อบต. เทศบาล

สิทธิเบี้ยความพิการจะมีอยู่ 3 กลุ่มดังนี้

 • ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้เพิ่มอีก 200 บาท รวมแล้วรับ 1,000 บาท
 • ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับปรับเพิ่มเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาท
 • ผู้พิการที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และอายุเกิน 18 ปี จะได้รับเงินเท่าเดิมคือ 800 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยคนพิการ

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีภูมิลำเนาในเขต ตามทะเบียนบ้าน
 3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ปรับเพิ่มเบี้ยความพิการให้ผู้พิการเป็นเดือนละ 1,000 บาท
เพิ่มเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการจาก 800 บาท เป็นเดือนละ 1,000 บาท เริ่ม ตุลาคม 63 เป็นต้นไป

สิทธิที่ 2 กู้เงินเพื่อประกอบอาชีพ

คนพิการอายุเกิน 20 ปี หรือผู้ดูแลคนพิการสามารถยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ คนพิการได้ไม่เกิน 120,000 บาท และกู้รวมรายกลุ่มไม่เกิน 1 ล้านบาท (เงินกู้ผู้พิการเพื่อประกอบอาชีพ)

 • กู้สูงสุด 60,000 บาท (ขอเพิ่มได้ในภายหลังแต่ไม่เกิน 120,000 บาทของยอดหนี้รวม)
 • ไม่มีดอกเบี้ย
 • ผ่อนนาน 5 ปี
 • มีคนค้ำประกันตามเกณฑ์วงเงินที่กู้ (ข้าราชการค้ำประกัน)

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อผู้พิการ

รัฐบาลปล่อยให้ผู้พิการกู้สินเชื่อฉุกเฉิน 1 หมื่นบาท

 • เป็นผู้พิการ / ผู้ดูแลคนพิการ
 • ไม่เกิน 1 หมื่นบาท
 • ไม่มีคนค้ำ
 • ไม่มีดอกเบี้ย
 • ผ่อนนาน 2 ปี
 • ลงทะเบียนกู้สินเชื่อผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

*เงินกู้พิเศษ 10,000 บาท (รายละเอียดเงินกู้คนพิการ 10,000 บาท)

สิทธิประโยชน์ในการกู้สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาท
เว็บไซต์ลงทะเบียนกู้สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้พิการที่มีบัตรคนพิการ

สิทธิที่ 3 ปรับสภาพที่อยู่อาศัย

การปรับสภาพที่อยู่อาศัย ให้เหมาะสมกับคนพิการ เช่น การปรับห้องน้ำ การติดตั้งราวจับ การปรับสภาพผิวทางเดินรายละไม่เกิน 40,000 บาท (ปรับเพิ่มเงินช่วยปรับสภาพที่อยู่อาศัยผู้พิการเป็น 4 หมื่นบาท)

 • ไม่เกิน 40,000 บาท

ถาม – ตอบ เกี่ยวกับคนพิการ

1. ต้องการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการได้ไหม

-ได้ แต่ต้องดำเนินการหลังจากรับบัตรประจำตัวคนพิการไปแล้ว 1 ปี

2. มีบัตรเก่าจะต่อทะเบียนบัตรใหม่ได้ไหม

-ได้ เพียงท่านนำบัตรเก่าไปยื่นทำเรื่องที่ พมจ. ประจำจังหวัด

3. ให้คนอื่นดำเนินการทำบัตรคนพิการแทนได้ไหม

-ได้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแลละสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับมอบอำนาจแนบมาด้วย

4. บัตรใกล้หมดอายุติดต่อทำก่อนได้ไหม

-ได้ สามารถต่อได้ก่อนวันหมดอายุ 30 วัน

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 354 2583 – 4 หรือศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ

วิธีทำบัตรคนพิการ หรือบัตรประจำตัวคนพิการ
วิธีทำบัตรประจำตัวคนพิการ หรือบัตรคนพิการล่าสุด
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรคนพิการ หรือบัตรประจำตัวคนพิการ
คู่มือคนพิการ ทำบัตรคนพิการครั้งแรก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวคนพิการ : กรมส่่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 255 ถนนราชวิธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 02 354 3388 หรือ www.dep.go.th

อ้างอิง 1, 2, 3, 4

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เงินเยียวยานักเรียนอนุบาลคนละ 2000 บาท

เยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล รับคนละ 2,000 บาท สังกัด อปท.

ครม. พร้อมอนุมัติเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล รับเงินเยียวยาคนละ 2,000 บาท เริ่มจ่ายประมาณปลายเดือนตุลาคม หรือช้าสุดต้นเดือนพฤศจิกายน 2564

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายนวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายน

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000บาท โรงเรียนรัฐบาลสังกัด สพฐ

พร้อมแจ้งวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ. คนละ 2000 บาทแล้ว เริ่มรับเงินสดได้ที่โรงเรียน 1 – 7 กันยายน 2564

วิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท ล่าสุดพร้อมเริ่มจ่าย 31 ส.ค. เป็นต้นไป

เช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท/คน โรงเรียนรัฐบาล

เปิดวิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาทต่อคนปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนรรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ระดับชั้นอนุบาล – ปวส.