สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

วิธีทำบัตรคนพิการ หรือ บัตรประจำตัวคนพิการ ล่าสุด 2564

แชร์

ส่งไลน์

ทำบัตรคนพิการต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
 4. เอกสารรับรองความพิการ
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 6. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

*จำเป็นต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงเพื่อยืนยันตัวตนด้วย

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้พิการพร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หรือใช้ลายนิ้วมือได้ – 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

ให้ท่านเตรียมสำเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการพร้อมกับลงลายมือชื่อพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง หรือประทับตราลายนิ้งมือได้ – 1 ฉบับ

รูปทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง
ทะเบียนบ้าน

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว

รูปถ่ายหน้าตรงของผู้พิการโดยไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้ม เห็นลักษณะของใบหน้าชัดเจน

4. เอกสารรับรองความพิการ

เอกสารรับรองความพิการจะต้องนำฉบับจริงแนบมาเท่านั้น โดยจะต้องเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล หรือ โรงพยาบาลของเอกชนที่อยู่ในประกาศ

*รายชื่อโรงพยาบาลในประกาศหน้า 1 / หน้า 2 / หน้า 3

เอกสารผู้ดูแลที่ต้องเตรียม

จะแบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้

1. กรณีที่อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน

สำหรับคนพิการที่มีทะเบียนเดียวกับผู้ดูและสามารถจัดเตรียมเอกสารดังนี้

*เอกสารจำเป็นต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น

2. กรณีผู้พิการอยู่คนละทะเบียนบ้าน

ท่านจำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มคือ หนังสือรับรองความพิการอีก 1 ฉบับ เพิ่มลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลคนพิการ

*ผู้ที่รับรองต้องอาศัยอยู่ในเขตชุมชนหรือเขตเดียวกันกับคนพิการจริง โดยแนบสำเนาบัตรประจำตำแหน่งบัตรข้ารารชการ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

ข้าราชการบำเน็จบำนาญไม่สามารถรับรองได้

ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวผู้พิการ

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวคนพิการได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด ทุกจังหวัด

สิทธิประโยชน์ของคนพิการ

 1. เบี้ยความพิการ
 2. กู้เงินเพื่อประกอบอาชีพ
 3. ปรับสภาพที่อยู่อาศับ
 4. ช่วยเหลือทางกฏหมาย
 5. สิทธิทางอาชีพ
 6. สิทธิทางการศีกษา
 7. สิทธิทางการแพย์
 8. ลดหย่อนค่าขนส่งสาธารณะ
 9. สิทธิ์ ลดหย่อนภาษี

สรุป 3 สิทธิพิเศษสำหรับคนพิการ

สิทธิ์ที่ 1 เบี้ยความพิการ

คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจะได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ 800 บาท/เดือน (ปรับเพิ่มเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาท) หลังจากได้ทำการยื่นขอรับเบี้ยความพิการที่ สำนักงานเขต อบต. เทศบาล

สิทธิเบี้ยความพิการจะมีอยู่ 3 กลุ่มดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยคนพิการ

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีภูมิลำเนาในเขต ตามทะเบียนบ้าน
 3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ปรับเพิ่มเบี้ยความพิการให้ผู้พิการเป็นเดือนละ 1,000 บาท
เพิ่มเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการจาก 800 บาท เป็นเดือนละ 1,000 บาท เริ่ม ตุลาคม 63 เป็นต้นไป

สิทธิที่ 2 กู้เงินเพื่อประกอบอาชีพ

คนพิการอายุเกิน 20 ปี หรือผู้ดูแลคนพิการสามารถยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ คนพิการได้ไม่เกิน 120,000 บาท และกู้รวมรายกลุ่มไม่เกิน 1 ล้านบาท (เงินกู้ผู้พิการเพื่อประกอบอาชีพ)

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อผู้พิการ

รัฐบาลปล่อยให้ผู้พิการกู้สินเชื่อฉุกเฉิน 1 หมื่นบาท

*เงินกู้พิเศษ 10,000 บาท (รายละเอียดเงินกู้คนพิการ 10,000 บาท)

สิทธิประโยชน์ในการกู้สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาท
เว็บไซต์ลงทะเบียนกู้สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้พิการที่มีบัตรคนพิการ

สิทธิที่ 3 ปรับสภาพที่อยู่อาศัย

การปรับสภาพที่อยู่อาศัย ให้เหมาะสมกับคนพิการ เช่น การปรับห้องน้ำ การติดตั้งราวจับ การปรับสภาพผิวทางเดินรายละไม่เกิน 40,000 บาท (ปรับเพิ่มเงินช่วยปรับสภาพที่อยู่อาศัยผู้พิการเป็น 4 หมื่นบาท)

ถาม – ตอบ เกี่ยวกับคนพิการ

1. ต้องการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการได้ไหม

-ได้ แต่ต้องดำเนินการหลังจากรับบัตรประจำตัวคนพิการไปแล้ว 1 ปี

2. มีบัตรเก่าจะต่อทะเบียนบัตรใหม่ได้ไหม

-ได้ เพียงท่านนำบัตรเก่าไปยื่นทำเรื่องที่ พมจ. ประจำจังหวัด

3. ให้คนอื่นดำเนินการทำบัตรคนพิการแทนได้ไหม

-ได้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแลละสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับมอบอำนาจแนบมาด้วย

4. บัตรใกล้หมดอายุติดต่อทำก่อนได้ไหม

-ได้ สามารถต่อได้ก่อนวันหมดอายุ 30 วัน

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 354 2583 – 4 หรือศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ

วิธีทำบัตรคนพิการ หรือบัตรประจำตัวคนพิการ
วิธีทำบัตรประจำตัวคนพิการ หรือบัตรคนพิการล่าสุด
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรคนพิการ หรือบัตรประจำตัวคนพิการ
คู่มือคนพิการ ทำบัตรคนพิการครั้งแรก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวคนพิการ : กรมส่่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 255 ถนนราชวิธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 02 354 3388 หรือ www.dep.go.th

อ้างอิง 1, 2, 3, 4

เรื่องใหม่ล่าสุด

สินเชื่อ อสม วิธียื่นขอสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ 3,000 - 5,000 บาท

สินเชื่อ อสม กู้ได้คนละ 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เงินโอนเข้าบัญชี ธกส

วิธีสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ หนึ่งในสินเชื่อในเครือบริษัทบุญเติม ให้อสม กู้เงินในแอปเงินกู้ สมาร์ท อสม (smart อสม) รายละ 3,000 – 5000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช pantip ตามคำแนะนำ 100 คะแนนเต็ม ได้วงเงิน 50,000 บาท

วิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนได้ 100 คะแนน แอปกู้เงินถูกกฎหมาย

แนะนำวิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนมาแนะนำว่าลงทะเบียนได้คะแนน 100 ทำให้กู้สินเชื่อแรบบิทแคช rabbit cash ผ่านการอนุมัติได้วงเงิน 50,000 บาท

ขอสเตทเม้นกรุงเทพผ่านแอป bualuangM app และ วิธีขอสเตทเม้นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

วิธีขอสเตทเม้นกรุงเทพ statement ย้อนหลังออนไลน์ ผ่านแอปมือถือ 2565

วิธีและขั้นตอนขอสเตทเม้นย้อนหลังธนาคารกรุงเทพ ล่าสุดสามารถขอสเตทเม้นกรุงเทพได้ผ่านแอป Bualuang M หรือ ขอรายการเดินบัญชีออนไลน์ได้แล้ว