เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 800 บาท เริ่มโอน 30 เมษายน 2564

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เป็น 800 บาท เริ่มจ่าย 30 เม.ย.64

ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตรตอนนี้มีกฏกระทรวงออกมาแล้วโดยมีผลให้ผู้ได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยจะได้รับเงินจริงในวันที่ 30 เมษายน 2564

คุณสมบัติผู้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตร

 1. เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 หรือ มาตรา 39
 2. ส่งเงินสมทบมาแล้ว 12 เดือน โดยสามารถนัดรวมกันได้ภายใน 36 เดือนที่ผ่านมา
 3. ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตรได้คราวละ 3 คน
 4. หากใช้สิทธิของฝ่ายชาย จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรส หรือ มีหนังสือรับรองบุตร

วิธีขอรับสิทธิเงินอุดหนุนบุตร

เกณฑ์พิจารณาเรื่องบุตร

 1. มีอายุ 0 – 6 ปี
 2. เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฏหมาย โดยไม่เป็นบุตรบุญธรรม หรือ ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น

บุตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์

 • บุตรเสียชีวิต
 • ความเป็นผู้ประกันตนพ่อ หรือ แม่สิ้นสุดลง
 • บุตรอายุเกิน 6 ปี
 • ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น

ตารางโอนเงินสงเคราะห์บุตร 64

 • เงินสงเคราะห์บุตรเดือน ม.ค. 64 โอนเงินเข้าบัญชี 30 เม.ย. 64
 • เงินสงเคราะห์บุตรเดือน ก.พ. 64 โอนเงินเข้าบัญชี 31 พ.ค. 64
 • เงินสงเคราะห์บุตรเดือน มี.ค. 64 โอนเงินเข้าบัญชี 30 มิ.ย. 64
 • เงินสงเคราะห์บุตรเดือน เม.ย. 64 โอนเงินเข้าบัญชี 30 ก.ค. 64
 • เงินสงเคราะห์บุตรเดือน พ.ค. 64 โอนเงินเข้าบัญชี 31 ส.ค. 64
 • เงินสงเคราะห์บุตรเดือน มิ.ย. 64 โอนเงินเข้าบัญชี 30 ก.ย. 64
 • เงินสงเคราะห์บุตรเดือน ก.ค. 64 โอนเงินเข้าบัญชี 29 ต.ค. 64
 • เงินสงเคราะห์บุตรเดือน ส.ค. 64 โอนเงินเข้าบัญชี 30 พ.ย. 64
 • เงินสงเคราะห์บุตรเดือน ก.ย. 64 โอนเงินเข้าบัญชี 30 ธ.ค. 64
 • เงินสงเคราะห์บุตรเดือน ต.ค. 64 โอนเงินเข้าบัญชี 31 ม.ค. 64
 • เงินสงเคราะห์บุตรเดือน พ.ย. 64 โอนเงินเข้าบัญชี 28 ก.พ. 64
 • เงินสงเคราะห์บุตรเดือน ธ.ค. 64 โอนเงินเข้าบัญชี 31 มี.ค. 64
ตารางเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท
สิทธิผู้ประกันตนเพิ่มเงินให้สำหรับกลุ่มสงเคราะห์บุตรจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท
วิธีลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร รับเดือนละ 800 บาท
ขั้นตอนการลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 800 บาทต่อเดือนเริ่ม 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป
กระทรวงดิจิทัลประกาศข่าวจริงเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท/เดือน

เรื่องใหม่ล่าสุด