เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 800 บาท เริ่มโอน 30 เมษายน 2564

อัปเดต :

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เป็น 800 บาท เริ่มจ่าย 30 เม.ย.64

ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตรตอนนี้มีกฏกระทรวงออกมาแล้วโดยมีผลให้ผู้ได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยจะได้รับเงินจริงในวันที่ 30 เมษายน 2564

คุณสมบัติผู้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตร

  1. เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 หรือ มาตรา 39
  2. ส่งเงินสมทบมาแล้ว 12 เดือน โดยสามารถนัดรวมกันได้ภายใน 36 เดือนที่ผ่านมา
  3. ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตรได้คราวละ 3 คน
  4. หากใช้สิทธิของฝ่ายชาย จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรส หรือ มีหนังสือรับรองบุตร

วิธีขอรับสิทธิเงินอุดหนุนบุตร

เกณฑ์พิจารณาเรื่องบุตร

  1. มีอายุ 0 – 6 ปี
  2. เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฏหมาย โดยไม่เป็นบุตรบุญธรรม หรือ ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น

บุตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์

ตารางโอนเงินสงเคราะห์บุตร 64

ตารางเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท
สิทธิผู้ประกันตนเพิ่มเงินให้สำหรับกลุ่มสงเคราะห์บุตรจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท
วิธีลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร รับเดือนละ 800 บาท
ขั้นตอนการลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 800 บาทต่อเดือนเริ่ม 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป
กระทรวงดิจิทัลประกาศข่าวจริงเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท/เดือน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง