วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมเพิ่มเป็นเดือนละ 800 บาท

แชร์

ประกันสังคมประกาศเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 600 บาท/เดือน เป็น 800 บาท/เดือน

สิทธิสำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา33, 39 ที่ควรรู้คือ เมื่อท่านมีบุตรสามารถขอรับเงินสงเคราะห์บุตรได้คราวละไม่เกิน 3 คน ได้เดือนละ 800 บาทจนเด็กอายุได้ 6 ปี โดยปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิมเดือนละ 600 บาท/เดือน เริ่ม 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

เงินสงเคราะห์บุตร คืออะไร

เงินสงเคราะห์บุตร คือ เงินช่วยเหลือบุตรที่ประกันสังคมจ่ายให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39 โดยผู้ประกันตนต้องติดต่อขอทำเรื่องรับเงินสงเคราะห์บุตรด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคมทุกพื้่นที่

หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์

พ่อ หรือ แม่ที่มีสิทธิ์เข้าหลักเกณฑ์ คือ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยนับรวมภายในระยะเวลา 36 เดือนที่ผ่านมา และพ่อ หรือ แม่ต้องอยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 และ มาตรา 39

ข้อมูล ณ. ปี 2564 ประกันสังคมพร้อมจ่ายสิทธิ์เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรให้เดือนละ 800 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิในเดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป

เงื่อนไขบุตรที่ได้สิทธิ

บุตรชอบด้วยกฏหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรม หรือ บุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

เอกสารที่ต้องใช้รับสิทธิ

เอกสารที่ยื่นจำเป็นต้องลงลายมือชื่อพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร (สปส. 2-01)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่าของผู้ประกันตน (กรณีหย่า) หรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร ซึ่งเกิดจากคำสั่งของศาล (ให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฏหมาย) 1 ฉบับ
 4. สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
 5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ที่มีชื่อและเลขที่บัญชี 1 ฉบับ

*กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย 1 ฉบับ

ธนาคารที่ใช้รับเงินสงเคราะห์บุตร

 1. ธนาคารกรุงไทย
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 3. ธนาคารทหารไทย
 4. ธนาคารไทยพาณิชย์
 5. ธนาคารกสิกรไทย
 6. ธนาคารทหารไทย
 7. ธนาคารธนชาต
 8. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
 9. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

การหมดสิทธิของบุตร

สถานที่ลงทะเบียน

ท่านสามารถยื่นเอกสาร หรือติอต่อสำนักงานประกันสังคมได้ทั้ง 12 แห่ง /หรือรถบริการของสำนักงานประกันสังคม หรือโทร 1506 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบุคคลประจำบริษัทของท่าน

ขั้นตอนขอรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร

ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอเงินสงเคราะห์บุตรได้ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านโดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

*หมายเหตุ : หากท่านกรอกข้อมูลรับเงินเป็นพร้อมเพย์ ท่านจำเป็นต้องผูกบัญชีพร้อมพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ (พร้อมเพย์หมายเลขโทรศัพท์มือถือไม่สามารถรับเงินจากสำนักงานประกันสังคมได้)

เงินสงเคราะห์บุตรได้กี่บาท

ข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคมได้เปิดเผยข้อมูลการ

1 มกราคม 2564 ประกันสังคมปรับเพิ่มให้เป็นเดือนละ 800 บาท

ราชกิจจาฯ กฏกระทรวง เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมเป็น 800 บาท/เดือน
ประกาศปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมเป็นเดือนละ 800 บาท เอกสารราชกิจจาฯ

กฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับบที่ 2) พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฏกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อที่ 1 กฏกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อที่ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งกฏกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ.2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 4 ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรให้เหมาจ่ายเป็นเงินในอัตราแปดร้อยบาทต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน

ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

สุชาติ ชมกลิ่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เอกสารอ้างอิง : ราชกิจจาฯ เผยกฏกระทรวง เพิ่ม เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมเป็นเดือนละ 800 บาท

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 800 บาทต่อเดือนเริ่ม 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป
กระทรวงดิจิทัลประกาศข่าวจริงเพิ่ม เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท/เดือน

อ้างอิง : เพิ่ม เงินสงเคราะห์บุตร เป็น 800 บาทต่อเดือน เริ่ม 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

สำนักงานประกันสังคมพร้อมจ่ายเงินให้เด็กเดือนละ 800 บาท
เพิ่มเงินสงเคราะห์ให้เด็กเป็นเดือนละ 800 บาท

อ้างอิง : ประกันสังคมมอบความสุขต้อนรับปีใหม่ 2564 เพิ่ม เงินสงเคราะห์บุตรเป็นเดือนละ 800 บาท

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีสมัครสินเชื่อ k pay later สินเชื่อใช้ก่อน ผ่อนทีหลัง วงเงินสูงสุด 20,000 บาท

อัปเดต วิธีสมัครสินเชื่อ k pay later ให้เงินใช้ก่อนผ่อนทีหลัง 20,000

ขั้นตอน และ วิธีสมัครสินเชื่อ k pay later กสิกรไทย วงเงินให้ใช้ก่อนผ่อนจ่ายทีหลัง 20,000 บาท สินเชื่อกสิกรเปย์ให้ก่อนผ่อนจ่ายทีหลัง

วิธีชำระสินเชื่อแรบบิทแคช หรือ ชำระเงินสินเชื่อแรบบิทแคชยังไง

ชำระสินเชื่อแรบบิทแคชยังไง? แนะนำ 2 วิธีจ่ายเงินคืน หรือ ชำระเงิน

แนะนำขั้นตอนและวิธีชำระสินเชื่อแรบบิทแคช ผ่าน qr code ในแอป rabbit cash และ อีเมล ชำระขั้นต่ำได้ 200 บาท หรือตามสัญญากู้เงินสินเชื่อแรบบิทแคช

วิธีอัปเดตแอปแรบบิทแคช เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มือถือไอโฟน iphone

แรบบิทแคช เวอร์ชั่นใหม่ 1.0.1 มือถือไอโฟน iPhone อัปเดตได้แล้ว iOS 13

มือถือไอโฟนสามารถอัปเดตแอปแรบบิทแคช เวอร์ชั่นใหม่ 1.0.1 ได้แล้ววันนี้ สำหรับกลุ่มที่สมัครสินเชื่อค้างไว้สามารถสมัครต่อได้เลย

ขั้นตอนและวิธีติดตั้งแอปเงินทันเด้อ money thunder สมัครสินเชื่อเงินด่วนผ่านแอปกู้เงินถูกกฎหมาย

วิธี ติดตั้งแอปเงินทันเด้อ money thunder แอปกู้เงินถูกกฎหมาย 50,000บาท

ขั้นตอนดาวน์โหลดและวิธีติดตั้งแอปเงินทันเด้อ เวอร์ชั่นล่าสุด 2022 แอปกู้เงินถูกกฏำหมาย วงเงินให้กู้เงินผ่านแอปสูงสุด 50,000 บาท

วิธีอัปเดตแอปแรบบิทแคชเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด update app rabbitcash

วิธีอัปเดตแอปแรบบิทแคช app rabbit cash เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 1.0.1

วิธีอัปเดตแอปแรบบิทแคช เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเพื่อสมัครสินเชื่อแรบบิทแคชวงเงินอนุมัติสินเชื่อ 3,000 – 100,000 บาท ไม่เช็คบูโร สมัครผ่านแอป rabbitcash

วิธีสมัครสินเชื่อคนดีผ่านแอปมันี่ฮับ วงเงิน 50,000 โอนเงินเข้าบัญชี

วิธีสมัครมันนี่ฮับ สินเชื่อออนไลน์ยืมเงินด่วน 30 นาที โอนเงินเข้าบัญชี

วิธีสมัครสินเชื่อออนไลน์ ขั้นตอนสมัครมันนี่ฮับ แอพเงินกู้ออนไลน์ถูกกฎหมาย moneyhub วงเงินกู้ 50,000 บาท ยืมเงินผ่านแอป money hub