เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมเพิ่มเป็นเดือนละ 800 บาท

อัปเดต :

ประกันสังคมประกาศเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 600 บาท/เดือน เป็น 800 บาท/เดือน

สิทธิสำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา33, 39 ที่ควรรู้คือ เมื่อท่านมีบุตรสามารถขอรับเงินสงเคราะห์บุตรได้คราวละไม่เกิน 3 คน ได้เดือนละ 800 บาทจนเด็กอายุได้ 6 ปี โดยปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิมเดือนละ 600 บาท/เดือน เริ่ม 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

เงินสงเคราะห์บุตร คืออะไร

เงินสงเคราะห์บุตร คือ เงินช่วยเหลือบุตรที่ประกันสังคมจ่ายให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39 โดยผู้ประกันตนต้องติดต่อขอทำเรื่องรับเงินสงเคราะห์บุตรด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคมทุกพื้่นที่

หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์

พ่อ หรือ แม่ที่มีสิทธิ์เข้าหลักเกณฑ์ คือ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยนับรวมภายในระยะเวลา 36 เดือนที่ผ่านมา และพ่อ หรือ แม่ต้องอยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 และ มาตรา 39

ข้อมูล ณ. ปี 2564 ประกันสังคมพร้อมจ่ายสิทธิ์เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรให้เดือนละ 800 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิในเดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป

เงื่อนไขบุตรที่ได้สิทธิ

บุตรชอบด้วยกฏหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรม หรือ บุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

เอกสารที่ต้องใช้รับสิทธิ

เอกสารที่ยื่นจำเป็นต้องลงลายมือชื่อพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร (สปส. 2-01)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่าของผู้ประกันตน (กรณีหย่า) หรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร ซึ่งเกิดจากคำสั่งของศาล (ให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฏหมาย) 1 ฉบับ
 4. สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
 5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ที่มีชื่อและเลขที่บัญชี 1 ฉบับ

*กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย 1 ฉบับ

ธนาคารที่ใช้รับเงินสงเคราะห์บุตร

 1. ธนาคารกรุงไทย
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 3. ธนาคารทหารไทย
 4. ธนาคารไทยพาณิชย์
 5. ธนาคารกสิกรไทย
 6. ธนาคารทหารไทย
 7. ธนาคารธนชาต
 8. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
 9. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

การหมดสิทธิของบุตร

สถานที่ลงทะเบียน

ท่านสามารถยื่นเอกสาร หรือติอต่อสำนักงานประกันสังคมได้ทั้ง 12 แห่ง /หรือรถบริการของสำนักงานประกันสังคม หรือโทร 1506 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบุคคลประจำบริษัทของท่าน

ขั้นตอนขอรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร

ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอเงินสงเคราะห์บุตรได้ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านโดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

*หมายเหตุ : หากท่านกรอกข้อมูลรับเงินเป็นพร้อมเพย์ ท่านจำเป็นต้องผูกบัญชีพร้อมพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ (พร้อมเพย์หมายเลขโทรศัพท์มือถือไม่สามารถรับเงินจากสำนักงานประกันสังคมได้)

เงินสงเคราะห์บุตรได้กี่บาท

ข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคมได้เปิดเผยข้อมูลการ

1 มกราคม 2564 ประกันสังคมปรับเพิ่มให้เป็นเดือนละ 800 บาท

ราชกิจจาฯ กฏกระทรวง เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมเป็น 800 บาท/เดือน
ประกาศปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมเป็นเดือนละ 800 บาท เอกสารราชกิจจาฯ

กฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับบที่ 2) พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฏกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อที่ 1 กฏกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อที่ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งกฏกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ.2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 4 ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรให้เหมาจ่ายเป็นเงินในอัตราแปดร้อยบาทต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน

ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

สุชาติ ชมกลิ่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เอกสารอ้างอิง : ราชกิจจาฯ เผยกฏกระทรวง เพิ่ม เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมเป็นเดือนละ 800 บาท

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 800 บาทต่อเดือนเริ่ม 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป
กระทรวงดิจิทัลประกาศข่าวจริงเพิ่ม เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท/เดือน

อ้างอิง : เพิ่ม เงินสงเคราะห์บุตร เป็น 800 บาทต่อเดือน เริ่ม 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

สำนักงานประกันสังคมพร้อมจ่ายเงินให้เด็กเดือนละ 800 บาท
เพิ่มเงินสงเคราะห์ให้เด็กเป็นเดือนละ 800 บาท

ถาม ตอบ เกี่ยวกับเงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม

เงินสงเคราะห์บุตร คือ ?

เงินอุดหนุนบุตรจากกองทุนประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

บุตรอายุกี่ปีถึงจะรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรได้?

อายุ 0 – 6 ปีบริบูรณ์

สามี และ ภรรยา ใช้สิทธิได้ 2 ฝ่าย ได้หรือไม่?

ไม่ได้ ต้องใช้สิทธิฝ่ายได ฝ่านหนึ่งเท่านั้น

เงินสงเคราะห์บุตรได้กี่บาท?

800 บาท/เดือน

ประกันสังคมมาตราไหนถึงจะได้สิทธิเงินสงเคราะห์?

มาตรา 33 และ มาตรา 39 (มาตรา 40 ตัวเลือก 300 บาท)

 

อ้างอิง : 1

เรื่องที่เกี่ยวข้อง