วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมเพิ่มเป็นเดือนละ 800 บาท

ประกันสังคมประกาศเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 600 บาท/เดือน เป็น 800 บาท/เดือน

สิทธิสำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา33, 39 ที่ควรรู้คือ เมื่อท่านมีบุตรสามารถขอรับเงินสงเคราะห์บุตรได้คราวละไม่เกิน 3 คน ได้เดือนละ 800 บาทจนเด็กอายุได้ 6 ปี โดยปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิมเดือนละ 600 บาท/เดือน เริ่ม 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

เงินสงเคราะห์บุตร คืออะไร

เงินสงเคราะห์บุตร คือ เงินช่วยเหลือบุตรที่ประกันสังคมจ่ายให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39 โดยผู้ประกันตนต้องติดต่อขอทำเรื่องรับเงินสงเคราะห์บุตรด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคมทุกพื้่นที่

หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์

พ่อ หรือ แม่ที่มีสิทธิ์เข้าหลักเกณฑ์ คือ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยนับรวมภายในระยะเวลา 36 เดือนที่ผ่านมา และพ่อ หรือ แม่ต้องอยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 และ มาตรา 39

ข้อมูล ณ. ปี 2564 ประกันสังคมพร้อมจ่ายสิทธิ์เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรให้เดือนละ 800 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิในเดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป

เงื่อนไขบุตรที่ได้สิทธิ

บุตรชอบด้วยกฏหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรม หรือ บุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

เอกสารที่ต้องใช้รับสิทธิ

เอกสารที่ยื่นจำเป็นต้องลงลายมือชื่อพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร (สปส. 2-01)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่าของผู้ประกันตน (กรณีหย่า) หรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร ซึ่งเกิดจากคำสั่งของศาล (ให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฏหมาย) 1 ฉบับ
 4. สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
 5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ที่มีชื่อและเลขที่บัญชี 1 ฉบับ

*กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย 1 ฉบับ

ธนาคารที่ใช้รับเงินสงเคราะห์บุตร

 1. ธนาคารกรุงไทย
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 3. ธนาคารทหารไทย
 4. ธนาคารไทยพาณิชย์
 5. ธนาคารกสิกรไทย
 6. ธนาคารทหารไทย
 7. ธนาคารธนชาต
 8. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
 9. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

การหมดสิทธิของบุตร

สถานที่ลงทะเบียน

ท่านสามารถยื่นเอกสาร หรือติอต่อสำนักงานประกันสังคมได้ทั้ง 12 แห่ง /หรือรถบริการของสำนักงานประกันสังคม หรือโทร 1506 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบุคคลประจำบริษัทของท่าน

ขั้นตอนขอรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร

ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอเงินสงเคราะห์บุตรได้ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านโดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

*หมายเหตุ : หากท่านกรอกข้อมูลรับเงินเป็นพร้อมเพย์ ท่านจำเป็นต้องผูกบัญชีพร้อมพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ (พร้อมเพย์หมายเลขโทรศัพท์มือถือไม่สามารถรับเงินจากสำนักงานประกันสังคมได้)

เงินสงเคราะห์บุตรได้กี่บาท

ข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคมได้เปิดเผยข้อมูลการ

1 มกราคม 2564 ประกันสังคมปรับเพิ่มให้เป็นเดือนละ 800 บาท

ราชกิจจาฯ กฏกระทรวง เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมเป็น 800 บาท/เดือน
ประกาศปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมเป็นเดือนละ 800 บาท เอกสารราชกิจจาฯ

กฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับบที่ 2) พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฏกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อที่ 1 กฏกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อที่ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งกฏกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ.2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 4 ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรให้เหมาจ่ายเป็นเงินในอัตราแปดร้อยบาทต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน

ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

สุชาติ ชมกลิ่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เอกสารอ้างอิง : ราชกิจจาฯ เผยกฏกระทรวง เพิ่ม เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมเป็นเดือนละ 800 บาท

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 800 บาทต่อเดือนเริ่ม 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป
กระทรวงดิจิทัลประกาศข่าวจริงเพิ่ม เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท/เดือน

อ้างอิง : เพิ่ม เงินสงเคราะห์บุตร เป็น 800 บาทต่อเดือน เริ่ม 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

สำนักงานประกันสังคมพร้อมจ่ายเงินให้เด็กเดือนละ 800 บาท
เพิ่มเงินสงเคราะห์ให้เด็กเป็นเดือนละ 800 บาท

ถาม ตอบ เกี่ยวกับเงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม

เงินสงเคราะห์บุตร คือ ?

เงินอุดหนุนบุตรจากกองทุนประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

บุตรอายุกี่ปีถึงจะรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรได้?

อายุ 0 – 6 ปีบริบูรณ์

สามี และ ภรรยา ใช้สิทธิได้ 2 ฝ่าย ได้หรือไม่?

ไม่ได้ ต้องใช้สิทธิฝ่ายได ฝ่านหนึ่งเท่านั้น

เงินสงเคราะห์บุตรได้กี่บาท?

800 บาท/เดือน

ประกันสังคมมาตราไหนถึงจะได้สิทธิเงินสงเคราะห์?

มาตรา 33 และ มาตรา 39 (มาตรา 40 ตัวเลือก 300 บาท)

 

อ้างอิง : 1

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนอาชีพกลางคืน รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากประกันสังคม มาตรา40

เช็คสิทธิประกันสังคม 5,000 บาท โอนเงินเยียวยาให้คนทำงานกลางคืนแล้ว

แบบฟอร์มลงทะเบียนอาชีพกลางคืน เพื่อรับเงินเยียวยา 5000 บาท 1 เดือน

13จังหวัดสีแดงเข้ม มาตรา 40 สถานะได้รับสิทธิ์ คืนนี้มีโอน

วิธีทบทวนสิทธิ์มาตรา40 จากสถานะไม่ได้สิทธิ์ เป็นได้รับสิทธิ์

มาตรา 40 ขั้นสถานะได้รับสิทธิ์ทำไหมเงินไม่เข้า 5000 บาท

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป