เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมเพิ่มเป็นเดือนละ 800 บาท

ประกันสังคมประกาศเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 600 บาท/เดือน เป็น 800 บาท/เดือน

สิทธิสำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา33, 39 ที่ควรรู้คือ เมื่อท่านมีบุตรสามารถขอรับเงินสงเคราะห์บุตรได้คราวละไม่เกิน 3 คน ได้เดือนละ 800 บาทจนเด็กอายุได้ 6 ปี โดยปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิมเดือนละ 600 บาท/เดือน เริ่ม 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

เงินสงเคราะห์บุตร คืออะไร

เงินสงเคราะห์บุตร คือ เงินช่วยเหลือบุตรที่ประกันสังคมจ่ายให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39 โดยผู้ประกันตนต้องติดต่อขอทำเรื่องรับเงินสงเคราะห์บุตรด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคมทุกพื้่นที่

หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์

พ่อ หรือ แม่ที่มีสิทธิ์เข้าหลักเกณฑ์ คือ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยนับรวมภายในระยะเวลา 36 เดือนที่ผ่านมา และพ่อ หรือ แม่ต้องอยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 และ มาตรา 39

ข้อมูล ณ. ปี 2564 ประกันสังคมพร้อมจ่ายสิทธิ์เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรให้เดือนละ 800 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิในเดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป

เงื่อนไขบุตรที่ได้สิทธิ

 • เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • อายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์
 • คราวละไม่เกิน 3 คน

บุตรชอบด้วยกฏหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรม หรือ บุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

เอกสารที่ต้องใช้รับสิทธิ

เอกสารที่ยื่นจำเป็นต้องลงลายมือชื่อพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร (สปส. 2-01)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่าของผู้ประกันตน (กรณีหย่า) หรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร ซึ่งเกิดจากคำสั่งของศาล (ให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฏหมาย) 1 ฉบับ
 4. สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
 5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ที่มีชื่อและเลขที่บัญชี 1 ฉบับ

*กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย 1 ฉบับ

ธนาคารที่ใช้รับเงินสงเคราะห์บุตร

 1. ธนาคารกรุงไทย
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 3. ธนาคารทหารไทย
 4. ธนาคารไทยพาณิชย์
 5. ธนาคารกสิกรไทย
 6. ธนาคารทหารไทย
 7. ธนาคารธนชาต
 8. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
 9. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

การหมดสิทธิของบุตร

 • บุตรอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
 • บุตรเสียชีวิต
 • ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น
 • ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

สถานที่ลงทะเบียน

ท่านสามารถยื่นเอกสาร หรือติอต่อสำนักงานประกันสังคมได้ทั้ง 12 แห่ง /หรือรถบริการของสำนักงานประกันสังคม หรือโทร 1506 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบุคคลประจำบริษัทของท่าน

ขั้นตอนขอรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร

ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอเงินสงเคราะห์บุตรได้ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านโดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

 • ผู้ประกันตนกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม สปส. 2-01 (ติดต่อขอรับได้กับเจ้าหน้าที่)
 • แนบเอกสารให้ครบถ้วนพร้อมต้องลงลายมือชื่อ / สำเนาถูกต้องในเอกสารด้วย
 • ส่งเอกสารที่เจ้าหน้าที่ (บางพื้นที่จะมีตู้บัตรคิว)
 • เมื่อท่านส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถกลับบ้านได้ ควรเอาเบอร์สำหนักงานประกันสังคมไว้ด้วย
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานและพิจารณาอนุมัติ (ประมาณไม่เกิน 45 วัน)
 • สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (หลังจากได้รับหนังสือรับรองสิทธิ เงินจะเริ่มเข้าบัญชีของท่านในเดือนถัดไป)
 • พิจารณาสั่งจ่าย
 • จ่ายเป็นรายเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝ่านประเภทออมทรัพย์ของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน

*หมายเหตุ : หากท่านกรอกข้อมูลรับเงินเป็นพร้อมเพย์ ท่านจำเป็นต้องผูกบัญชีพร้อมพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ (พร้อมเพย์หมายเลขโทรศัพท์มือถือไม่สามารถรับเงินจากสำนักงานประกันสังคมได้)

เงินสงเคราะห์บุตรได้กี่บาท

ข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคมได้เปิดเผยข้อมูลการ

1 มกราคม 2564 ประกันสังคมปรับเพิ่มให้เป็นเดือนละ 800 บาท

 • พ.ศ. 2562 ประกันสังคมปรับเพิ่มให้เป็นเดือนละ 600 บาท
 • พ.ศ. 2561 ประกันสังคมจ่ายให้เดือนละ 400 บาท
ราชกิจจาฯ กฏกระทรวง เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมเป็น 800 บาท/เดือน
ประกาศปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมเป็นเดือนละ 800 บาท เอกสารราชกิจจาฯ

กฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับบที่ 2) พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฏกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อที่ 1 กฏกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อที่ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งกฏกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ.2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 4 ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรให้เหมาจ่ายเป็นเงินในอัตราแปดร้อยบาทต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน

ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

สุชาติ ชมกลิ่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เอกสารอ้างอิง : ราชกิจจาฯ เผยกฏกระทรวง เพิ่ม เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมเป็นเดือนละ 800 บาท

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 800 บาทต่อเดือนเริ่ม 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป
กระทรวงดิจิทัลประกาศข่าวจริงเพิ่ม เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท/เดือน

อ้างอิง : เพิ่ม เงินสงเคราะห์บุตร เป็น 800 บาทต่อเดือน เริ่ม 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

สำนักงานประกันสังคมพร้อมจ่ายเงินให้เด็กเดือนละ 800 บาท
เพิ่มเงินสงเคราะห์ให้เด็กเป็นเดือนละ 800 บาท

อ้างอิง : ประกันสังคมมอบความสุขต้อนรับปีใหม่ 2564 เพิ่ม เงินสงเคราะห์บุตรเป็นเดือนละ 800 บาท

เรื่องใหม่ล่าสุด