ประกันสังคม มาตรา 40 คืออะไร ได้รับเงิน 5000 บาทวันไหน

อัปเดต :

ประกันสังคม มาตรา 40 คือ?

สรุปได้ว่าผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 40 คือ บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ และไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 , มาตรา 39

คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคม มาตรา 40

 1. สัญชาติไทย
 2. มีอาชีพอิสระ (ใน 69 กลุ่มอาชีพ)
 3. อายุ 15 ปี ถึง 65 ปี
 4. ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน มาตรา 33
 5. ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ มาตรา 39
 6. ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 7. ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0, 6, 7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00)
 8. ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

👍 วิธีสมัครประกันสังคม ม.40 แบบละเอียด

สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40

สำนักงานประกันสังคมได้แบ่งทางเลือกให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 40 ออกเป็น 3 แบบดังนี้

 1. ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 70 บาท
 2. ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 100 บาท
 3. ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 300 บาท
ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 40 คืออะไร
สิทธิพิเศษผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 40
ประกันมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1 จ่ายเดือนละ 70 บาท
ประกันสังคมจ่ายเดือนละ 70 บาท (มาตรา 40)

สิทธิของกลุ่มที่ 1 ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 70 บาท

ท่านจะได้รับ 3 สิทธิพิเศษดังนี้

 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรับค่าทดแทนขาดรายได้
 2. กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้
 3. กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ

กรณีที่ 1  สิทธิเมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอัตราย

กรณีที่ 2 กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้

กรณีที่ 3 กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ

มาตรา 40 จ่ายเดือนละ 100 บาทต่อเดือน
ประกันตน มาตรา 40 จ่ายเดือนละร้อย

สิทธิของกลุ่มที่ 2 ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 100 บาท

ท่านจะได้รับ 4 สิทธิพิเศษดังนี้

 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรับค่าทดแทนขาดรายได้
 2. กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้
 3. กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ
 4. กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล

กรณีที่ 1  สิทธิเมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอัตราย

กรณีที่ 2 กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้

กรณีที่ 3 เสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ

กรณีที่ 4 เงินชราภาพ

ประกันสังคม ม.40 ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาทต่อเดือน
ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงิน 300 บาทต่อเดือน

สิทธิของกลุ่มที่ 3 ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 300 บาท

ท่านจะได้รับ 5 สิทธิพิเศษดังนี้

 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรับค่าทดแทนขาดรายได้
 2. กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้
 3. กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ
 4. กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล
 5. กรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับเงินรายเดือน

กรณีที่ 1  สิทธิเมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอัตราย

กรณีที่ 2 กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้

กรณีที่ 3 เสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ

ประกันสังคม มาตรา 40 เพิ่มค่าทำศพกองทุนเงินทดแทน
กองทุนเงินทดแทนจ่ายค่าทำศพให้ 50,000 บาท

กรณีที่ 4 เงินชราภาพ

กรณีที่ 5 เงินสงเคราะห์บุตร

วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40
เปิด 5 ที่รับสมัครประกันสังคม มาตรา 40

อ้างอิง 1, 2

เรื่องที่เกี่ยวข้อง