ประกันสังคม มาตรา 40 คืออะไร ได้รับเงิน 5000 บาทวันไหน

ประกันสังคม มาตรา 40 คือ?

สรุปได้ว่าผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 40 คือ บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ และไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 , มาตรา 39

คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคม มาตรา 40

 1. สัญชาติไทย
 2. มีอาชีพอิสระ (ใน 69 กลุ่มอาชีพ)
 3. อายุ 15 ปี ถึง 65 ปี
 4. ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน มาตรา 33
 5. ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ มาตรา 39
 6. ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 7. ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0, 6, 7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00)
 8. ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

👍 วิธีสมัครประกันสังคม ม.40 แบบละเอียด

สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40

สำนักงานประกันสังคมได้แบ่งทางเลือกให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 40 ออกเป็น 3 แบบดังนี้

 1. ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 70 บาท
 2. ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 100 บาท
 3. ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 300 บาท
ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 40 คืออะไร
สิทธิพิเศษผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 40
ประกันมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1 จ่ายเดือนละ 70 บาท
ประกันสังคมจ่ายเดือนละ 70 บาท (มาตรา 40)

สิทธิของกลุ่มที่ 1 ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 70 บาท

ท่านจะได้รับ 3 สิทธิพิเศษดังนี้

 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรับค่าทดแทนขาดรายได้
 2. กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้
 3. กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ

กรณีที่ 1  สิทธิเมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอัตราย

 • ผู้ป่วยใน นอนพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไป ได้วันละ 300 บาท
 • ผู้ป่วยนอก (ไม่นอนโรงพยาบาล) มีใบรับรองแพทย์ให้หยุด 3 วันขึ้นไป ได้วันละ 200 บาท
 • เงื่อนไขการรับสิทธิผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกหยุดรวมกันไม่เกิน 30 วัน/ปี
 • ผู้ป่วยนอก (ไม่นอนโรงพยาบาล) หยุดไม่เกิน 2 วัน (ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง ) ครั้งละ 50 บาท

กรณีที่ 2 กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้

 • ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้รายเดือน (ขึ้นกับระยะเวลาส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน) 500 – 1,000 บาท
 • ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เป็นระยะเวลา 15 ปี
 • เสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท

กรณีที่ 3 กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ

 • ผู้จัดการศพ ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท
 • จ่ายเงินสมทบครบ 60 เดือนก่อนเสียชีวิต ได้รับเงินเพิ่ม 8,000 บาท
มาตรา 40 จ่ายเดือนละ 100 บาทต่อเดือน
ประกันตน มาตรา 40 จ่ายเดือนละร้อย

สิทธิของกลุ่มที่ 2 ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 100 บาท

ท่านจะได้รับ 4 สิทธิพิเศษดังนี้

 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรับค่าทดแทนขาดรายได้
 2. กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้
 3. กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ
 4. กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล

กรณีที่ 1  สิทธิเมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอัตราย

 • ผู้ป่วยใน นอนพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไป ได้วันละ 300 บาท
 • ผู้ป่วยนอก (ไม่นอนโรงพยาบาล) มีใบรับรองแพทย์ให้หยุด 3 วันขึ้นไป ได้วันละ 200 บาท
 • เงื่อนไขการรับสิทธิผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกหยุดรวมกันไม่เกิน 30 วัน/ปี
 • ผู้ป่วยนอก (ไม่นอนโรงพยาบาล) หยุดไม่เกิน 2 วัน (ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง ) ครั้งละ 50 บาท

กรณีที่ 2 กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้

 • ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้รายเดือน (ขึ้นกับระยะเวลาส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน) 500 – 1,000 บาท
 • ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เป็นระยะเวลา 15 ปี
 • เสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท

กรณีที่ 3 เสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ

 • ผู้จัดการศพ ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท
 • จ่ายเงินสมทบครบ 60 เดือนก่อนเสียชีวิต ได้รับเงินเพิ่ม 8,000 บาท

กรณีที่ 4 เงินชราภาพ

 • สะสมเงินบำเหน็จชราภาพ (เงินออม) จากเงินสมทบ เดือนละ 50 บาท (ได้รับเงินเมื่ออายุครบ 60 ปี และสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน)
 • ผู้ประกันตนจ่ายเงินออมได้เพิ่มไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท
ประกันสังคม ม.40 ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาทต่อเดือน
ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงิน 300 บาทต่อเดือน

สิทธิของกลุ่มที่ 3 ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 300 บาท

ท่านจะได้รับ 5 สิทธิพิเศษดังนี้

 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรับค่าทดแทนขาดรายได้
 2. กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้
 3. กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ
 4. กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล
 5. กรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับเงินรายเดือน

กรณีที่ 1  สิทธิเมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอัตราย

 • ผู้ป่วยใน นอนพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไป ได้วันละ 300 บาท
 • ผู้ป่วยนอก (ไม่นอนโรงพยาบาล) มีใบรับรองแพทย์ให้หยุด 3 วันขึ้นไป ได้วันละ 200 บาท
 • เงื่อนไขการรับสิทธิผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกหยุดรวมกันไม่เกิน 90 วัน/ปี

กรณีที่ 2 กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้

 • ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้รายเดือน (ขึ้นกับระยะเวลาส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน) 500 – 1,000 บาท
 • ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เป็นระยะเวลาตลอดชีวิต
 • เสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท

กรณีที่ 3 เสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ

 • ผู้จัดการศพ ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท
ประกันสังคม มาตรา 40 เพิ่มค่าทำศพกองทุนเงินทดแทน
กองทุนเงินทดแทนจ่ายค่าทำศพให้ 50,000 บาท

กรณีที่ 4 เงินชราภาพ

 • สะสมเงินบำเหน็จชราภาพ (เงินออม) จากเงินสมทบ เดือนละ 150 บาท (ได้รับเงินเมื่ออายุครบ 60 ปี และสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน)
 • จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือนรับเงินเพิ่ม 10,000 บาท
 • ผู้ประกันตนจ่ายเงินออมได้เพิ่มไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท

กรณีที่ 5 เงินสงเคราะห์บุตร

 • ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรแรกเกิด ถึง 6 ปี เดือนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน (ต้องจ่ายสมทบมาแล้ว 24 เดือน ให้นับย้อนหลัง 36 เดือนได้)
วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40
เปิด 5 ที่รับสมัครประกันสังคม มาตรา 40

อ้างอิง 1, 2

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เวลาโอนเงินมาตรา 40 จะไดัรับเงินเวลาไหน

ตารางโอนเงินมาตรา 40 เริ่ม 20 ก.ย. 64 ธกส รับเงินก่อนเพื่อน

สรุปวันที่และเวลาโอนเงินมาตรา 40 ให้กับผู้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 40 จำนวนคนละ 5,000 บาท x 1 เดือน