สิทธิผู้ประกันตนประกันสังคม 33, 39 และ 40

25 มิถุนายน 2563

แชร์

ส่งไลน์

สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มีสิทธิอะไรบ้าง

ประกันตน
ประกันตน

มาตรา 33 คือ ลูกจ้างในสถานประกอบการ

ได้รับสิทธิคุ้มครองดังนี้

 • เจ็บป่วย
 • คลอดบุตร
 • ทุพพลภาพ
 • ชราภาพ
 • สงเคราะห์บุตร
 • ว่างงาน
 • ตาย

👍 ปรับเพิ่มเงินให้ผู้พิการบางคน เป็น 1,000 บาท

👍 อสม. โดนตัดเงินตอบแทน เหลือ 3,500 บาท

👍 เพิ่มเงินเดือนให้ อสม. เป็น 1,500 บาท

จ่ายเงินสมทบ 5% ของเงินเดือน

มาตรา 39 คือ ลูกจ้างที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาแล้วอย่างน้อย 12 เดือน และสมัครภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ออกจากงานเดิม

ได้รับสิทธิคุ้มครองดังนี้

 • เจ็บป่วย
 • คลอดบุตร
 • ทุพพลภาพ
 • ชราภาพ
 • สงเคราะห์บุตร
 • ตาย

จ่ายเงินสมทบเดือนละ 432 บาท

มาตรา 40 คือ อาชีพอิสระ / แรงงานนอกระบบ

 • ขาดรายได้
 • เจ็บป่วย-ทุพพลภาพ
 • เงินค่าทำศพ
 • บำเหน็จชราภาพ
 • สงเคราะห์บุตร
  (รอกฏหมายบังคับใช้)

จ่าย 3 แบบ  แบบที่1 จ่าย 70 บาท / แบบที่2 จ่าย 100 บาท / แบบที่3 จ่าย 300 บาท

สิทธิประกันสังคม
สิทธิประกัน

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
www.sso.go.th

เรื่องใหม่ล่าสุด