เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท เดือนเมษายนจ่ายวันไหน

ประกันสังคมยืนยันจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาทในวันศุกร์ 30 เมษายนนี้

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ม.33/ ม.39 สามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตรได้เดือนละ 800 บาท โดยบุตรของท่านต้องอยู่ในอายุไม่เกิน 6 ปี และท่านต้องส่งเงินประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน (โดยนับรวมกันภายใน 36 เดือน)

วิธียื่นเงินสงเคราะห์บุตร

 1. คุณสมบัตรผู้ที่จะได้รับสิทธิ์
 2. ตารางจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร 64
 3. สถานที่ลงทะเบียน
 4. เอกสารประกอบการลงทะเบียน
 5. สิทธิจะสิ้นสุดลงเมื่อได
 6. ถามตอบเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์บุตร

ผู้ได้รับสิทธิเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท

เงินสงเคราะห์บุตรจากเดิมเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาท/เดือน/คน ปรับใหม่เป็น 800 บาท/เดือน/คน

 • ผู้ประกันตน ม.33/ม.39
 • จำนวน 800 บาท
 • ส่งประกันสังคมมาแล้ว 12 เดือน (นับภายใน 36 เดือนย้อนหลัง)
 • มีบุตรในความดูแล (ทางกฏหมาย)
 • ไม่เกิน 3 ราย
 • อายุเด็ก 0 – 6 ปี
 • ไม่มีจ่ายย้อนหลัง
 • มีผล 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

*พ.ศ. 2562 ปรับเพิ่มจาก 400 บาท เป็น 600 บาท

*พ.ศ. 2564 ปรับเพิ่มจาก 600 บาทเป็น 800 บาท

👍 เพิ่มเงินค่าคลอดบุตรเป็น 15,000 บาท

👍 วิธีสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 800 บาท/เดือน
เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 800 บาท/เดือน

ตารางจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร

 • รับสิทธิ์ ตุลาคม ได้เงิน 29 มกราคม
 • รับสิทธิ์ พฤศจิกายน 25 กุมภาพันธ์
 • รับสิทธิ์ ธันวาคม ได้เงิน 31 มีนาคม
 • รับสิทธิ์ มกราคม ได้เงิน 30 เมษายน (เริ่มปรับ 800 บาท)
 • รับสิทธิ์ กุมภาพันธ์ ได้เงิน 31 พฤษภาคม
 • รับสิทธิ์ มีนาคม ได้เงิน 30 มิถุนายน
 • รับสิทธิ์ เมษายน ได้เงิน 30 กรกฎาคม
 • รับสิทธิ พฤษภาคม ได้เงิน 31 สิงหาคม
 • รับสิทธิ์ มิถุนายน ได้เงิน 30 กันยายน
 • รับสิทธิ์ กรกฎาคม ได้เงิน 29 ตุลาคม
 • รับสิทธิ์ สิงหาคม ได้เงิน 30 พฤศจิกายน
 • รับสิทธิ์ กันยายน ได้เงิน 30 ธันวาคม
ตารางจ่ายเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท
ตารางจ่ายเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท

สถานที่ลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตร

 1. สำนักงานประกันสังคมทุกเขตทั่วประเทศ
 2. ฝ่ายบุคคลประจำบริษัท (แนะนำวิธีนี้)

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร

 • แบบคำร้อง สปส. 2-01 (ขอได้ที่ สนง ปกส./ฝ่ายบุคคลประจำบริษัท) ตัวอย่างเอกสารดูได้ท้ายข่าว
 • ใบเกิดลูก
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสิทธิ์
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงิน (ต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเรียบร้อย)
 • ทะเบียนสมรส (หากมี)
 • เอกสารเปลี่ยนชื่อ (หากมี)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (หากมี)

สิทธิที่ได้รับจะสิ้นสุดลง

 1. เมื่อผู้ขอสิทธิไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ม.33/ม.39
 2. เมื่อเด็กครบกำหนด 6 ปีบริบูรณ์
 3. เมื่อเด็กถึงแก่ความตาย
 4. ยกบุตรให้คนอื่น

เพิ่มเติม

1.เมื่อพ่อแม่มีสิทธิประกันสังคมทั้่งคู่จะต้องเลือกเพียงคนได่คนหนึ่งรับสิทธิเท่านั้น

2.สิทธินี้รับได้เพียง 3 ราย/ครอบครัวเท่านั้น

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท
เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท
ประกันสังคมเตรียมเสนอเพิ่มเงินค่าคลอดบุตร
ประกันสังคมเตรียมเสนอเพิ่มเงินค่าคลอดบุตร

ตัวอย่างเอกสาร สปส. 2-01 ประกันสังคม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์บุตร ได้ที่ เว็บไซต์ประกันสังคม หรือโทร 1506

เรื่องใหม่ล่าสุด