วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ พ.ศ. 2564

อัปเดต :

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

สำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ถูกเลื่อนมา 2 ครั้งแล้ว จากเดือน กุมภาพันธ์ และปลายปี 2563 แต่ล่าสุดเมื่อ ต้นเดือนพฤศจิกายน คลังพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในต้นปี 2564 (เร็วสุดปลายมกราคม ช้าสุดปลายกุมภาพันธ์)

👍 5 สถานที่นี้เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

👍 อย่าพลาด ปลายเดือนนี้เปิดให้ลงบัตรคนจน

👍 วิธีลงทะเบียนบัตรคนจนสำหรับคนเก่า

วิธีกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบ่งออกเป็น 6 ส่วน

โดยรัฐบาลจะใช้วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เอาข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจริงๆ มาพิจารณาและจะแบ่งผู้ได้รับสิทธิออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี และกลุ่มผู้ที่มีรายได้ 30,000 – 100,000 บาท โดยหวังว่าจะเป็นวิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยจริง ๆ

  1. ข้อมูลส่วนตัว
  2. รายได้
  3. ทรัพย์สิน
  4. หนี้สิน
  5. สิทธิสวัสดิการที่มีอยู่แล้ว
  6. รับรองข้อมูล
  7. ยืนยันจากสถานที่เรายื่นลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยผมขอยกตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐดังนี้

1.การกรอกข้อมูลส่วนตัว

-ให้ยึดวันที่ท่านเขียนใบสมัครนี้

-ให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของท่าน

-ให้ใส่คำนำหน้า – ชื่อ – สกุล ที่ตรงกับบัตรประชาชนในตอนนี้

-ให้ใส่วัน เดือน ปี พ.ศ. ที่ท่านเกิด

-ใส่ที่อยู่ปัจจุบันที่ท่านอาศัยอยู่ (อาจจะไม่ตรงกับบัตรประชาชนก็ได้)

-ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล (วิธีสมัครอีเมล)

-ทำเครื่องหมายถูกในช่องสถานภาพปัจจุบันของท่าน เช่น สมรส เป้นต้น

-ทำเครื่องหมายถูกในช่องสภาพความเป็นอยู่ของท่าน

-ทำเครื่องหมายถูกในช่องสถานภาพครอบครัวและป้อนจำนวนสมาชิกในครอบครัวของท่าน

วิธีกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วิธีกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2.การกรอกข้อมูลรายได้

ให้ท่านสำรวจเรื่องรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมาว่ามีประมาณเท่าได อาจจะไม่ตรงทั้งหมดแต่ขอให้ป้อนใกล้เคียงความจริงที่สุด

ในช่องอาชีพ / การทำงาน จะมีให้ทำเครื่องหมาย 3 ส่วน

โดยในส่วนของอาชีพเกษตรกร ท่านจะต้องทำเครื่องหมายเพิ่มเติมด้วย เช่น ท่านเลือกอาชีพเกษตรกรปลูกพื้น และท่านต้องเลือกด้วยว่าเป็นพื้นชนิดได อาจจะเป็น ข้าว แบบนี้ เป็นต้น

วิธีกรอกข้อมูลรายได้ เพื่อขอรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วิธีกรอกข้อมูลรายได้ เพื่อขอรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3.การกรอกข้อมูลทรัพย์สิน

ในส่วนที่เป็นทรัพย์สินให้ท่านยึดตามเอกสารสิทธิ์เป็นสำคัญ ซึ่งรวมถึง ที่ดิน สปก 4-01 หรือในจองด้วย ยกตัวอย่างเช่น ท่านทำอาชีพเกษตรกรปลูกข้าวในพื้นที่ สปก ท่านก็ทำเครื่องหมายถูกที่ ช่องว่า “มี” เป็นต้น

ส่วนของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ให้ยึดตามเอกสารสิทธิ์ เช่น ชื่อผู้ออกรถเป็นของเมีย ก็ให้ท่านเลือกในช่อง “ไม่มี” เป็นต้น (แต่หากเมียลงสมัครเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องทำเครื่องหมายที่ช่อง “มี“)

ส่วนทรัพย์สินที่อยู่ในตาราง ก็ขอให้ท่านยึดตามข้อมูลจริงที่มี เช่น ท่านเปิดบัญชีธนาคาร ออมสิน และมีเงินในบัญชี 3,000 บาท ก็ขอให้ท่านทำเครื่องหมายถูกในช่องแรก “1-30,000” ครับ

วิธีป้อนข้อมูลทรัพย์สินเพื่อขอทำบัตรคนใจรอบใหม่
วิธีป้อนข้อมูลทรัพย์สินเพื่อขอทำบัตรคนใจรอบใหม่

4.การกรอกข้อมูลหนี้สิน

ในส่วนนี้ท่านสามารถกรอกข้อมูลจริงๆ เพื่อรับการพิจารณาทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ได้ เช่น ท่านมีหนี้นอกระบบ 15,000 บาทและไม่มีบัตรเคดิต ก็ขอให้ท่านกรอกข้อมูลตามรูปได้เลยครับ

หรือ หากท่านมีหนี้บัตรเคดิต / หนี้ ธกส. / หนี้กู้ยืมสหกรณ์ ก็ขอให้ป้อนลงในช่องได้เลย

การกรอกข้อมุลหนี้สินเพื่อทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
การกรอกข้อมุลหนี้สินเพื่อทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

5.การป้อนข้อมูลสวัสดิการ

จะมีอยู่ 2 ส่วน คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) และ กองทุนประกันสังคม ม33 /39 / 40

หากท่านมีสิทธิในส่วนไหนก็ขอให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องได้เลยครับ

ลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
ลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

6.รับรองข้อมูล / ลงชื่อ

ส่วนสุดท้ายแล้วก็ขอให้ท่านอ่านรายละเอียด และลงลายมือชื่อในส่วนของผู้ให้ความยินยอม

ลงชื่อทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ลงชื่อทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

7.รอรับเอกสารยืนยัน /หลักฐานว่าเราได้มาลงทะเบียนแล้ว

ขอให้ท่านรอรับเอกสารในส่วนนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าท่านได้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว

เอกสารยืนยันการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เอกสารยืนยันการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

*ในส่วนนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ประทับตราและวันที่

 

นี้เป็นเพียงวิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นหากมีความคืบหน้าจะมารายงานให้ทราบต่อไปครับผม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง