สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ พ.ศ. 2564

แชร์

ส่งไลน์

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

สำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ถูกเลื่อนมา 2 ครั้งแล้ว จากเดือน กุมภาพันธ์ และปลายปี 2563 แต่ล่าสุดเมื่อ ต้นเดือนพฤศจิกายน คลังพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในต้นปี 2564 (เร็วสุดปลายมกราคม ช้าสุดปลายกุมภาพันธ์)

👍 5 สถานที่นี้เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

👍 อย่าพลาด ปลายเดือนนี้เปิดให้ลงบัตรคนจน

👍 วิธีลงทะเบียนบัตรคนจนสำหรับคนเก่า

วิธีกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบ่งออกเป็น 6 ส่วน

โดยรัฐบาลจะใช้วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เอาข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจริงๆ มาพิจารณาและจะแบ่งผู้ได้รับสิทธิออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี และกลุ่มผู้ที่มีรายได้ 30,000 – 100,000 บาท โดยหวังว่าจะเป็นวิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยจริง ๆ

  1. ข้อมูลส่วนตัว
  2. รายได้
  3. ทรัพย์สิน
  4. หนี้สิน
  5. สิทธิสวัสดิการที่มีอยู่แล้ว
  6. รับรองข้อมูล
  7. ยืนยันจากสถานที่เรายื่นลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยผมขอยกตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐดังนี้

1.การกรอกข้อมูลส่วนตัว

-ให้ยึดวันที่ท่านเขียนใบสมัครนี้

-ให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของท่าน

-ให้ใส่คำนำหน้า – ชื่อ – สกุล ที่ตรงกับบัตรประชาชนในตอนนี้

-ให้ใส่วัน เดือน ปี พ.ศ. ที่ท่านเกิด

-ใส่ที่อยู่ปัจจุบันที่ท่านอาศัยอยู่ (อาจจะไม่ตรงกับบัตรประชาชนก็ได้)

-ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล (วิธีสมัครอีเมล)

-ทำเครื่องหมายถูกในช่องสถานภาพปัจจุบันของท่าน เช่น สมรส เป้นต้น

-ทำเครื่องหมายถูกในช่องสภาพความเป็นอยู่ของท่าน

-ทำเครื่องหมายถูกในช่องสถานภาพครอบครัวและป้อนจำนวนสมาชิกในครอบครัวของท่าน

วิธีกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วิธีกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2.การกรอกข้อมูลรายได้

ให้ท่านสำรวจเรื่องรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมาว่ามีประมาณเท่าได อาจจะไม่ตรงทั้งหมดแต่ขอให้ป้อนใกล้เคียงความจริงที่สุด

ในช่องอาชีพ / การทำงาน จะมีให้ทำเครื่องหมาย 3 ส่วน

โดยในส่วนของอาชีพเกษตรกร ท่านจะต้องทำเครื่องหมายเพิ่มเติมด้วย เช่น ท่านเลือกอาชีพเกษตรกรปลูกพื้น และท่านต้องเลือกด้วยว่าเป็นพื้นชนิดได อาจจะเป็น ข้าว แบบนี้ เป็นต้น

วิธีกรอกข้อมูลรายได้ เพื่อขอรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วิธีกรอกข้อมูลรายได้ เพื่อขอรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3.การกรอกข้อมูลทรัพย์สิน

ในส่วนที่เป็นทรัพย์สินให้ท่านยึดตามเอกสารสิทธิ์เป็นสำคัญ ซึ่งรวมถึง ที่ดิน สปก 4-01 หรือในจองด้วย ยกตัวอย่างเช่น ท่านทำอาชีพเกษตรกรปลูกข้าวในพื้นที่ สปก ท่านก็ทำเครื่องหมายถูกที่ ช่องว่า “มี” เป็นต้น

ส่วนของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ให้ยึดตามเอกสารสิทธิ์ เช่น ชื่อผู้ออกรถเป็นของเมีย ก็ให้ท่านเลือกในช่อง “ไม่มี” เป็นต้น (แต่หากเมียลงสมัครเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องทำเครื่องหมายที่ช่อง “มี“)

ส่วนทรัพย์สินที่อยู่ในตาราง ก็ขอให้ท่านยึดตามข้อมูลจริงที่มี เช่น ท่านเปิดบัญชีธนาคาร ออมสิน และมีเงินในบัญชี 3,000 บาท ก็ขอให้ท่านทำเครื่องหมายถูกในช่องแรก “1-30,000” ครับ

วิธีป้อนข้อมูลทรัพย์สินเพื่อขอทำบัตรคนใจรอบใหม่
วิธีป้อนข้อมูลทรัพย์สินเพื่อขอทำบัตรคนใจรอบใหม่

4.การกรอกข้อมูลหนี้สิน

ในส่วนนี้ท่านสามารถกรอกข้อมูลจริงๆ เพื่อรับการพิจารณาทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ได้ เช่น ท่านมีหนี้นอกระบบ 15,000 บาทและไม่มีบัตรเคดิต ก็ขอให้ท่านกรอกข้อมูลตามรูปได้เลยครับ

หรือ หากท่านมีหนี้บัตรเคดิต / หนี้ ธกส. / หนี้กู้ยืมสหกรณ์ ก็ขอให้ป้อนลงในช่องได้เลย

การกรอกข้อมุลหนี้สินเพื่อทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
การกรอกข้อมุลหนี้สินเพื่อทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

5.การป้อนข้อมูลสวัสดิการ

จะมีอยู่ 2 ส่วน คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) และ กองทุนประกันสังคม ม33 /39 / 40

หากท่านมีสิทธิในส่วนไหนก็ขอให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องได้เลยครับ

ลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
ลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

6.รับรองข้อมูล / ลงชื่อ

ส่วนสุดท้ายแล้วก็ขอให้ท่านอ่านรายละเอียด และลงลายมือชื่อในส่วนของผู้ให้ความยินยอม

ลงชื่อทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ลงชื่อทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

7.รอรับเอกสารยืนยัน /หลักฐานว่าเราได้มาลงทะเบียนแล้ว

ขอให้ท่านรอรับเอกสารในส่วนนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าท่านได้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว

เอกสารยืนยันการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เอกสารยืนยันการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

*ในส่วนนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ประทับตราและวันที่

 

นี้เป็นเพียงวิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นหากมีความคืบหน้าจะมารายงานให้ทราบต่อไปครับผม

เรื่องใหม่ล่าสุด

สินเชื่อ อสม วิธียื่นขอสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ 3,000 - 5,000 บาท

สินเชื่อ อสม กู้ได้คนละ 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เงินโอนเข้าบัญชี ธกส

วิธีสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ หนึ่งในสินเชื่อในเครือบริษัทบุญเติม ให้อสม กู้เงินในแอปเงินกู้ สมาร์ท อสม (smart อสม) รายละ 3,000 – 5000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช pantip ตามคำแนะนำ 100 คะแนนเต็ม ได้วงเงิน 50,000 บาท

วิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนได้ 100 คะแนน แอปกู้เงินถูกกฎหมาย

แนะนำวิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนมาแนะนำว่าลงทะเบียนได้คะแนน 100 ทำให้กู้สินเชื่อแรบบิทแคช rabbit cash ผ่านการอนุมัติได้วงเงิน 50,000 บาท

ขอสเตทเม้นกรุงเทพผ่านแอป bualuangM app และ วิธีขอสเตทเม้นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

วิธีขอสเตทเม้นกรุงเทพ statement ย้อนหลังออนไลน์ ผ่านแอปมือถือ 2565

วิธีและขั้นตอนขอสเตทเม้นย้อนหลังธนาคารกรุงเทพ ล่าสุดสามารถขอสเตทเม้นกรุงเทพได้ผ่านแอป Bualuang M หรือ ขอรายการเดินบัญชีออนไลน์ได้แล้ว

วิธีสมัครสินเชื่อออมสินผ่านเว็บไซต์ฺ สินเชื่อเพื่อคุณ ให้ลูกค้าเก่า มีรายได้ประจำกู้รายละ 30,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน ให้กู้รายละ 30,000 ผ่อน 2 ปี

รายละเอียดสินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสิน ปล่อยให้ลูกค้าเก่าประเภทลูกค้าอาชีพรายได้ประจำ หรือ พนักงานประจำมีเงินเดือนกู้เงินได้รายละ 30,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช rabbit cash แอพเงินกู้ถูกกฏหมาย ให้รายละไม่เกิน 60,000 บาท

สินเชื่อแรบบิทแคช สมัครสินเชื่อ rabbit cash กู้เงิน 3,000 – 100,000

คุณสมบัติผู้สมัครแอพเงินกู้แรบบิทแคช สินเชื่อแรบบิทแคชสินเชื่อเงินด่วนสมัครผ่านแอพเงินกู้ rabbit cash วงเงินรายละไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนนาน