วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ พ.ศ. 2564

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

สำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ถูกเลื่อนมา 2 ครั้งแล้ว จากเดือน กุมภาพันธ์ และปลายปี 2563 แต่ล่าสุดเมื่อ ต้นเดือนพฤศจิกายน คลังพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในต้นปี 2564 (เร็วสุดปลายมกราคม ช้าสุดปลายกุมภาพันธ์)

 • แจ้งลงทะเบียนรอบใหม่ ต้นปี 2563
 • สถานะการโควิด – คลังเลื่อนออกเป็นปลายปี 2563
 • พฤศจิการยน ให้ข่าวแจ้งว่า เปิดต้นปี 2564

👍 5 สถานที่นี้เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

👍 อย่าพลาด ปลายเดือนนี้เปิดให้ลงบัตรคนจน

👍 วิธีลงทะเบียนบัตรคนจนสำหรับคนเก่า

วิธีกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • รับแบบฟอร์มลงทะเบียนที่จุดบริการ
  -ธนาคาร ออมสิน / ธ.ก.ส. / กรุงไทย
  -สำนักงานคลังประจำจังหวัด
  -สำนักงานเขต (50 เขตในกรุงเทพฯ)
 • ทำการกรอกแบบฟอร์มตามความเป็นจริง
 • ลงชื่อท้ายเอกสาร
 • แนบสำเนาเพื่อประกอบการพิจารณา
  -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  -สำเนาทะเบียนบ้าน
  -สำเนาบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ออมสิน และกรุงไทย
  -ถ้ามี – สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
  -ถ้ามี – สำเนาใบทะเบียนสมรส
  -ถ้ามี – ใบรับมอบอำนาจ
  -ถ้ามี – ใบรับรองแพทย์
 • ส่งเอกสารที่เจ้าหน้าที่
 • รอรับส่วนท้ายของเอกสารที่เราลงทะเบียน
 • เรียบร้อยแล้ว
 • รอพิจารณาและแจ้งผลการสมัคร
วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบ่งออกเป็น 6 ส่วน

โดยรัฐบาลจะใช้วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เอาข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจริงๆ มาพิจารณาและจะแบ่งผู้ได้รับสิทธิออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี และกลุ่มผู้ที่มีรายได้ 30,000 – 100,000 บาท โดยหวังว่าจะเป็นวิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยจริง ๆ

 1. ข้อมูลส่วนตัว
 2. รายได้
 3. ทรัพย์สิน
 4. หนี้สิน
 5. สิทธิสวัสดิการที่มีอยู่แล้ว
 6. รับรองข้อมูล
 7. ยืนยันจากสถานที่เรายื่นลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กดดูรูปตัวอย่างได้ที่นี้

โดยผมขอยกตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐดังนี้

1.การกรอกข้อมูลส่วนตัว

 • วันเดือนปีที่ลงทะเบียน

-ให้ยึดวันที่ท่านเขียนใบสมัครนี้

 • เลขประจำตัวประชาชน

-ให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของท่าน

 • ชื่อ-สกุล

-ให้ใส่คำนำหน้า – ชื่อ – สกุล ที่ตรงกับบัตรประชาชนในตอนนี้

 • วันเกิด

-ให้ใส่วัน เดือน ปี พ.ศ. ที่ท่านเกิด

 • ที่อยู่ปัจจุบัน

-ใส่ที่อยู่ปัจจุบันที่ท่านอาศัยอยู่ (อาจจะไม่ตรงกับบัตรประชาชนก็ได้)

 • ช่องทางติดต่อที่เราสะดวก

-ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล (วิธีสมัครอีเมล)

 • สถานภาพ

-ทำเครื่องหมายถูกในช่องสถานภาพปัจจุบันของท่าน เช่น สมรส เป้นต้น

 • สภาพความเป็นอยู่

-ทำเครื่องหมายถูกในช่องสภาพความเป็นอยู่ของท่าน

 • สถานภาพครอบครัว

-ทำเครื่องหมายถูกในช่องสถานภาพครอบครัวและป้อนจำนวนสมาชิกในครอบครัวของท่าน

วิธีกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วิธีกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2.การกรอกข้อมูลรายได้

ให้ท่านสำรวจเรื่องรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมาว่ามีประมาณเท่าได อาจจะไม่ตรงทั้งหมดแต่ขอให้ป้อนใกล้เคียงความจริงที่สุด

ในช่องอาชีพ / การทำงาน จะมีให้ทำเครื่องหมาย 3 ส่วน

 • อาชีพทั่วไป – ข้าราชการ
 • อาชีพเกษตรกรปลุกพื้ช
 • อาชีพเกษตรกรเลี้ยงสัตว์

โดยในส่วนของอาชีพเกษตรกร ท่านจะต้องทำเครื่องหมายเพิ่มเติมด้วย เช่น ท่านเลือกอาชีพเกษตรกรปลูกพื้น และท่านต้องเลือกด้วยว่าเป็นพื้นชนิดได อาจจะเป็น ข้าว แบบนี้ เป็นต้น

วิธีกรอกข้อมูลรายได้ เพื่อขอรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วิธีกรอกข้อมูลรายได้ เพื่อขอรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3.การกรอกข้อมูลทรัพย์สิน

ในส่วนที่เป็นทรัพย์สินให้ท่านยึดตามเอกสารสิทธิ์เป็นสำคัญ ซึ่งรวมถึง ที่ดิน สปก 4-01 หรือในจองด้วย ยกตัวอย่างเช่น ท่านทำอาชีพเกษตรกรปลูกข้าวในพื้นที่ สปก ท่านก็ทำเครื่องหมายถูกที่ ช่องว่า “มี” เป็นต้น

ส่วนของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ให้ยึดตามเอกสารสิทธิ์ เช่น ชื่อผู้ออกรถเป็นของเมีย ก็ให้ท่านเลือกในช่อง “ไม่มี” เป็นต้น (แต่หากเมียลงสมัครเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องทำเครื่องหมายที่ช่อง “มี“)

ส่วนทรัพย์สินที่อยู่ในตาราง ก็ขอให้ท่านยึดตามข้อมูลจริงที่มี เช่น ท่านเปิดบัญชีธนาคาร ออมสิน และมีเงินในบัญชี 3,000 บาท ก็ขอให้ท่านทำเครื่องหมายถูกในช่องแรก “1-30,000” ครับ

วิธีป้อนข้อมูลทรัพย์สินเพื่อขอทำบัตรคนใจรอบใหม่
วิธีป้อนข้อมูลทรัพย์สินเพื่อขอทำบัตรคนใจรอบใหม่

4.การกรอกข้อมูลหนี้สิน

ในส่วนนี้ท่านสามารถกรอกข้อมูลจริงๆ เพื่อรับการพิจารณาทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ได้ เช่น ท่านมีหนี้นอกระบบ 15,000 บาทและไม่มีบัตรเคดิต ก็ขอให้ท่านกรอกข้อมูลตามรูปได้เลยครับ

หรือ หากท่านมีหนี้บัตรเคดิต / หนี้ ธกส. / หนี้กู้ยืมสหกรณ์ ก็ขอให้ป้อนลงในช่องได้เลย

การกรอกข้อมุลหนี้สินเพื่อทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
การกรอกข้อมุลหนี้สินเพื่อทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

5.การป้อนข้อมูลสวัสดิการ

จะมีอยู่ 2 ส่วน คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) และ กองทุนประกันสังคม ม33 /39 / 40

หากท่านมีสิทธิในส่วนไหนก็ขอให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องได้เลยครับ

ลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
ลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

6.รับรองข้อมูล / ลงชื่อ

ส่วนสุดท้ายแล้วก็ขอให้ท่านอ่านรายละเอียด และลงลายมือชื่อในส่วนของผู้ให้ความยินยอม

ลงชื่อทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ลงชื่อทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

7.รอรับเอกสารยืนยัน /หลักฐานว่าเราได้มาลงทะเบียนแล้ว

ขอให้ท่านรอรับเอกสารในส่วนนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าท่านได้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว

เอกสารยืนยันการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เอกสารยืนยันการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

*ในส่วนนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ประทับตราและวันที่

 

นี้เป็นเพียงวิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นหากมีความคืบหน้าจะมารายงานให้ทราบต่อไปครับผม

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีแก้ไขเมื่อลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้าแล้วแต่ไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาท ต้องทำอย่างไร?

วิธีแก้ไขเมื่อท่านไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาทของสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน จะได้เฉพาะผู้ที่ใช้ไฟ้าไม่เกิน 315บาท

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มกราคม 2565

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปลายเดือนมกราคม 2565

กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ประมาณช่วงต้นปี พ.ศ.2565 คัดคนจนจริงๆถึงจะได้สิทธิ์ ฐานรายได้ครัวเรือนละไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เดือนตุลาคม 2564 รับ 7 สิทธิ์ดังนี้

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ตุลาคม 7 รับสิทธิ์พิเศษ

สิทธิ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 รับ 7 สิทธิืพิเศษ เงินคืน เพิ่มกำลังซื้อ วงเงินส่วนลด ค่าก๊าซหุงต้ม