วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ พ.ศ. 2564

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

สำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ถูกเลื่อนมา 2 ครั้งแล้ว จากเดือน กุมภาพันธ์ และปลายปี 2563 แต่ล่าสุดเมื่อ ต้นเดือนพฤศจิกายน คลังพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในต้นปี 2564 (เร็วสุดปลายมกราคม ช้าสุดปลายกุมภาพันธ์)

👍 5 สถานที่นี้เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

👍 อย่าพลาด ปลายเดือนนี้เปิดให้ลงบัตรคนจน

👍 วิธีลงทะเบียนบัตรคนจนสำหรับคนเก่า

วิธีกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบ่งออกเป็น 6 ส่วน

โดยรัฐบาลจะใช้วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เอาข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจริงๆ มาพิจารณาและจะแบ่งผู้ได้รับสิทธิออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี และกลุ่มผู้ที่มีรายได้ 30,000 – 100,000 บาท โดยหวังว่าจะเป็นวิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยจริง ๆ

  1. ข้อมูลส่วนตัว
  2. รายได้
  3. ทรัพย์สิน
  4. หนี้สิน
  5. สิทธิสวัสดิการที่มีอยู่แล้ว
  6. รับรองข้อมูล
  7. ยืนยันจากสถานที่เรายื่นลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยผมขอยกตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐดังนี้

1.การกรอกข้อมูลส่วนตัว

-ให้ยึดวันที่ท่านเขียนใบสมัครนี้

-ให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของท่าน

-ให้ใส่คำนำหน้า – ชื่อ – สกุล ที่ตรงกับบัตรประชาชนในตอนนี้

-ให้ใส่วัน เดือน ปี พ.ศ. ที่ท่านเกิด

-ใส่ที่อยู่ปัจจุบันที่ท่านอาศัยอยู่ (อาจจะไม่ตรงกับบัตรประชาชนก็ได้)

-ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล (วิธีสมัครอีเมล)

-ทำเครื่องหมายถูกในช่องสถานภาพปัจจุบันของท่าน เช่น สมรส เป้นต้น

-ทำเครื่องหมายถูกในช่องสภาพความเป็นอยู่ของท่าน

-ทำเครื่องหมายถูกในช่องสถานภาพครอบครัวและป้อนจำนวนสมาชิกในครอบครัวของท่าน

วิธีกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วิธีกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2.การกรอกข้อมูลรายได้

ให้ท่านสำรวจเรื่องรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมาว่ามีประมาณเท่าได อาจจะไม่ตรงทั้งหมดแต่ขอให้ป้อนใกล้เคียงความจริงที่สุด

ในช่องอาชีพ / การทำงาน จะมีให้ทำเครื่องหมาย 3 ส่วน

โดยในส่วนของอาชีพเกษตรกร ท่านจะต้องทำเครื่องหมายเพิ่มเติมด้วย เช่น ท่านเลือกอาชีพเกษตรกรปลูกพื้น และท่านต้องเลือกด้วยว่าเป็นพื้นชนิดได อาจจะเป็น ข้าว แบบนี้ เป็นต้น

วิธีกรอกข้อมูลรายได้ เพื่อขอรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วิธีกรอกข้อมูลรายได้ เพื่อขอรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3.การกรอกข้อมูลทรัพย์สิน

ในส่วนที่เป็นทรัพย์สินให้ท่านยึดตามเอกสารสิทธิ์เป็นสำคัญ ซึ่งรวมถึง ที่ดิน สปก 4-01 หรือในจองด้วย ยกตัวอย่างเช่น ท่านทำอาชีพเกษตรกรปลูกข้าวในพื้นที่ สปก ท่านก็ทำเครื่องหมายถูกที่ ช่องว่า “มี” เป็นต้น

ส่วนของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ให้ยึดตามเอกสารสิทธิ์ เช่น ชื่อผู้ออกรถเป็นของเมีย ก็ให้ท่านเลือกในช่อง “ไม่มี” เป็นต้น (แต่หากเมียลงสมัครเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องทำเครื่องหมายที่ช่อง “มี“)

ส่วนทรัพย์สินที่อยู่ในตาราง ก็ขอให้ท่านยึดตามข้อมูลจริงที่มี เช่น ท่านเปิดบัญชีธนาคาร ออมสิน และมีเงินในบัญชี 3,000 บาท ก็ขอให้ท่านทำเครื่องหมายถูกในช่องแรก “1-30,000” ครับ

วิธีป้อนข้อมูลทรัพย์สินเพื่อขอทำบัตรคนใจรอบใหม่
วิธีป้อนข้อมูลทรัพย์สินเพื่อขอทำบัตรคนใจรอบใหม่

4.การกรอกข้อมูลหนี้สิน

ในส่วนนี้ท่านสามารถกรอกข้อมูลจริงๆ เพื่อรับการพิจารณาทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ได้ เช่น ท่านมีหนี้นอกระบบ 15,000 บาทและไม่มีบัตรเคดิต ก็ขอให้ท่านกรอกข้อมูลตามรูปได้เลยครับ

หรือ หากท่านมีหนี้บัตรเคดิต / หนี้ ธกส. / หนี้กู้ยืมสหกรณ์ ก็ขอให้ป้อนลงในช่องได้เลย

การกรอกข้อมุลหนี้สินเพื่อทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
การกรอกข้อมุลหนี้สินเพื่อทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

5.การป้อนข้อมูลสวัสดิการ

จะมีอยู่ 2 ส่วน คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) และ กองทุนประกันสังคม ม33 /39 / 40

หากท่านมีสิทธิในส่วนไหนก็ขอให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องได้เลยครับ

ลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
ลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

6.รับรองข้อมูล / ลงชื่อ

ส่วนสุดท้ายแล้วก็ขอให้ท่านอ่านรายละเอียด และลงลายมือชื่อในส่วนของผู้ให้ความยินยอม

ลงชื่อทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ลงชื่อทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

7.รอรับเอกสารยืนยัน /หลักฐานว่าเราได้มาลงทะเบียนแล้ว

ขอให้ท่านรอรับเอกสารในส่วนนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าท่านได้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว

เอกสารยืนยันการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เอกสารยืนยันการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

*ในส่วนนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ประทับตราและวันที่

 

นี้เป็นเพียงวิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นหากมีความคืบหน้าจะมารายงานให้ทราบต่อไปครับผม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป