sms-mymo-10k-pass

ธนาคารออมสินเริ่มส่ง SMS แจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนแล้ว

ส่ง sms ให้กับคนที่สมัครสินเชื่อได้รับทราบแล้ว