พักหนี้เกษตรกร ธกส เริ่มวันไหน? รวม 2.7 ล้านราย วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท

วันที่ :

กระทรวงการคลังแจ้งมาตรการพักหนี้เกษตรกร ธกส ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล รวมถึงมาตรการฟื้นฟูลูกหนี้ ธกส ผู้ที่เข้าร่วมมาตรการพักหนี้เกษตรกร ธกส ภายไต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสรฺม เพิ่มรายได้”  วันที่ 26 กันยายน 2566 ไทยคู่ฟ้า รัฐบาลได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

สรุปมาตรการพักหนี้เกษตรกร ธกส ล่าสุด
  • เป็นเกษตรกร ธกส สถานะเป็นหนี้ปกติ หรือ เป็นหนี้ค้างชำระ 0 – 3 เดือน
  • เป็นหนี้ไม่เกิน 300,000 บาท รวมทุกสินเชื่อ ธกส
  • อ้างอิงยอดหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
  • พักชำระหนี้ให้เกษตรกร ธกส ทั้งเงินต้น – ดอกเบี้ย
  • เริ่มพักชำระหนี้ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

พักหนี้เกษตรกร ธกส 3 ปี (ระยะที่ 1 เริ่ม 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67)

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้ข้อมูลว่า ครม. มีมติเห็นชอบมาตการพักหนี้เกษตรกร ธกส ในระยะที่ 1 โดยใช้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสรฺม เพิ่มรายได้”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้น และ ดอกเบี้ย 3 ปี ในระยะที่ 1 นี้จะเริ่ม 1 ปีก่อน โดยจะดูงบประมาณ ปีต่อปี

เกษตรกรทำได้แค่ส่งดอกเบี้ยเท่านั้น ไม่สามารถตัดเงินต้นได้เพราะรายได้ลดลง – ที่มามาตรการพักหนี้เกษตรกร

พักหนี้เกษตรกร ธกส เริ่ม 1 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567
เริ่มโครงการพักหนี้เกษตรกร ธกส 3 ปี (ระยะแรก 1 ปี)

-> ยืมเงิน ธกส เพื่อไปทำงานต่างประเทศได้ 150,000 บาท

-> สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ

รายละเอียดมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกร ระยะแรก 1 ปี

มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล โดยเกษตรกรลูกค้ารายย่อย ธ.ก.ส. จำนวน 2.698 ล้านราย ที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้คงเหลือทุกสัญญารวมกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ไม่เกิน 300,000 บาท และมีสถานะเป็นหนี้ปกติและ/หรือเป็นหนี้ค้างชำระ (หนี้ 0 – 3 เดือน และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans : NPLs)) ได้รับสิทธิ์ในการพักชำระหนี้ระยะแรกดำเนินการ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ต้องการรับสิทธิ์สามารถแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ดังกล่าวได้ตามความสมัครใจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ทั้งนี้ สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะเป็น NPLs จะสามารถเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ได้ เมื่อได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ของ ธ.ก.ส. แล้ว

นโยบายพักหนี้เกาตรกร 3 ปี ของพรรคเพื่อไทย

อ้างอิงนโยบายหาเสียงพรรคเพื่อไทย พักหนี้เกษตรกร 3 ปี รายได้ดี 3 เท่า

รวมนโยบายหาเสียงพรรคเพื่อไทย พูดถึงนโยบายพักชำระหนี้ด้วย
นโยบายพรรคเพื่อไทย พักชำระหนี้ให้เกษตรกร 3 ปี

เอกสารแถลงข่าว 26 กันยายน 2566 จากกระทรวงการคลัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 02 555 0555

เรื่องที่เกี่ยวข้อง