วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

สินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ธกส 2566 วงเงิน 150,000 บาท เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อิสราเอล หรือประเทศอื่นๆ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ยังมีสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อิสราเอล หรือประเทศต่างๆที่กระทรวงการแรงงานประกาศ เพื่อให้ครอบครัวเกษตรกรที่ได้มีแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูงสุด 150,000 บาท ไม่ต้องไปกู้สินเชื่อเงินนอกระบบ รวมถึงอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ที่กำลังตัดสินใจไปทำงานที่ต่างประเทศ

รายละเอียดสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ธกส วงเงินกู้ 150000 บาท ทำงานที่เกาหลีใต้ ไต้หวัน ญี่ปุ่น อิสราเอล
สินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ธกส ล่าสุด 2566

กลุ่มเป้าหมายสินเชื่อเพื่อคนไปทำงานต่างประเทศ ของ ธนาคาร ธกส

เกษตรกรลูกค้า หรือ บุคคลในครัวเรือนของเกษตรกรลูกค้า (ยึดชื่อในสมุดทะเบียนเกษตรกร หรือสุมดเขียว)

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ธกส

 1. เป็นเกษตรกรลูกค้าของธนาคารที่ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าตามข้อบังคับฉบับที่ 44
 2. เป็นบุคคลในครัวเรือนของเกษตรกรลูกค้าที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน และไม่ได้แยกทรัพย์สินหรือการทำกินออกจากครัวเรือนของเกษตรกรลูกค้า ได้แก่ คู่สมรสของเกษตรกรลูกค้า บุตรของเกษตรกรลูกค้า และคู่สมรสของบุตร
 3. ต้องผ่านเกณฑ์การอบรมตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด และได้รับหนังสือรับรองจากกรมการจัดหางานว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

ข้อบังคับฉบับที่ 44 เรื่องการให้เงินกู้แก่เกษตรกร

ในข้อบังคับฉบับที่ 44 ได้กำหนดให้เกาตรกรลูกค้าที่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินต้องนำเอกสารสิทธิ์มาฝากหรือจำนองในการเป็นหลักประกันเงินกู้ เพื่อป้องกันและเก็บรักษาเอกสารสิทธิ์ในที่ไม่ให้ไปอยู่ในมือของนายทุนนอกระบบ

อ้างอิง พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2509 ,(2533)

-> วิธียืมเงินสินเชื่อ ธกส A-Cash Gold วงเงิน 100,000 บาท

เอกสารที่ใช้ขอสินเชื่อ ธกส

เมื่อท่านมีเอกสารพร้อมแล้ว สามารถยื่นขอสินเชื่อที่ ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้านได้ครับ

 1. สมุดคู่บัญชีเงินกู้
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบรับรองสิทธิการกู้เงินเพื่อไปทำงานต่างประเทศ จากกรมการจัดหางาน (หรือ สำนักงานจัดหางานประจำจังหวัด)
 4. เอกสารประกอบการขอกู้
  1. หลักประกันที่เสนอ
  2. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

ใบรับรองสิทธิการกู้เงินเพื่อไปทำงานต่างประเทศ มีอายุ 30 วัน นับจากวันที่ขอเอกสารนี้

วิธีเตรียมข้อมูล เตรียมเอกสาารเพื่อไปทำงานต่างประเทศ เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อิสราเอว
ขั้นตอนการไปทำงานต่างประเทศ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น

กำหนดวงเงินกู้

กำหนดวงเงินกู้เป็นไปตามค่าใช้จ่ายจริงของแต่ละประเทศ แต่ไม่เกินรายละ 150,000 บาท

ทุกรายการที่ใช้เงินในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศต้องเก็บเอกสารหลักฐานไว้เพื่อเอาไว้รวบรวมเป็นยอดเงินที่ต้องการขอสินเชื่อ เช่น ค่าเดินทาง ค่าเครื่องบิน ค่าที่พัก รวมถึงยอดเงินที่ท่านประเมินเพื่อเอาไว้สำรองจ่ายอื่นๆ เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้คิดดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศในอัตรา MRR

กรณีผิดนัดชำระสินเชื่อ ธกส

1) กรณีผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ธนาคารจะเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับต้นเงินส่วนที่มิได้ชำระตามกำหนดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดตามประกาศของธนาคารหรือเท่ากับ MRR+3

2) หากไม่มีเหตุผลอันสมควรผ่อนผันจะเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับต้นเงินส่วนที่มิได้ชำระตามกำหนดนั้นเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 3 ต่อปีหรือเท่ากับ MRR+3+3 จนกว่าจะชำระหนี้เงินกู้เสร็จสิ้น

แนวทางการดำเนินโครงการปล่อยสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศของธนาคาร ธกส

 1. กระทรวงแรงงาน ประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไต้หวัน ญี่ปุ่น อิสราเอล หรือประเทศอื่นๆ ที่กระทรวงแรงงานประกาศ
 2. เกษตรกรลูกค้าหรือบุคคลในครัวเรือนของเกษตรกรลูกค้ายื่นเอกสารการสมัครและเข้ารับการทดสอบและคัดเลือกตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด
 3. ได้รับหนังสือรับรองจากกรมการจัดหางานว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
 4. เกษตรกรลูกค้าแสดงความประสงค์ขอกู้เงินไปทำงานต่างประเทศต่อ ธ.ก.ส. พร้อมยื่นเอกสารประกอบการขอกู้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากกระทรวงแรงงานว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ และสมุดคู่บัญชีเงินกู้
 5. ธนาคารจะพิจารณาคำขอกู้เงินของเกษตรกรลูกค้า โดยพิจารณารายละเอียดประกอบการขอกู้จากหนังสือรับรองจากกระทรวงแรงงานว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานต่างประเทศมาแสดงต่อธนาคา
 6. เกษตรกรลูกค้าทุกรายที่กู้เงินตามโครงการนี้จะต้องโอนเงินรายได้จากการทำงานในต่างประเทศ กลับประเทศไทยผ่าน SWIFT CODE:BAABTHBK ของ ธ.ก.ส. เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่ ธ.ก.ส. เป็นประจำทุกเดือน

ระบบการทำงานของต่างประเทศ

EPS เกาหลีใต้ เว็บไซต์ https://www.eps.go.kr/

TIC อิสราเอล เพจ facebook.com/TICthailand

เว็บไซต์ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ https://www.doe.go.th/overseas

ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ(Overseas Employment E-Service)
เว็บไซต์ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ โดย กระทรวงแรงงาน

SWIFT CODE คืออะไร?

รหัส SWIFT CODE คือ รหัสของธนาคาร หรือ สถาบันการเงินที่ใช้เพื่อส่งข้อความโอนเงิน หรืออื่นๆ (ตามเงื่อนไขมาตรฐาน ISO9362)

ในที่นี้ รหัส SWIFT CODE ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.คือ BAABTHBK

รหัสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC)
SWIFT CODE : BAABTHBK
ที่อยู่ : 2346 Phahon Yothin Road, Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900
เว็บไซต์ website : www.baac.or.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66-2558-6555

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท