12 เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย mymo E:062:0001

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยต้องเข้าเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายละ 10,000 บาท ปล่อยเป็น 3 รอบคือ

 • รอบแรก 13 พ.ค. 64
 • รอบสอง 20 พ.ค. 64
 • รอบสาม รอสรุปงบคงเหลือจากรอบที่ 1,2

เพื่อช่วยให้ลูกค้ายังคงมีประวัติทางการเงินที่ดี

เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

 1. ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. เป็นคนไทย
 3. ได้รับผลกระทบจากโควิด
 4. เป็นพนักงานประจำ (อายุผู้กู้ไม่เกิน 57ปี)
 5. อาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า (อายุผู้กู้ไม่เกิน 67ปี)
 6. มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้
 7. มี e-mail ที่สามารถใช้งานได้จริง
 8. ไม่ติดบูโร (ฺBlacklist)
 9. ไม่อยู่ในสถานะ Fraud
 10. มีบัญชีหนี้นอกระบบ
 11. อยู่ในสถานะปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 12. ไม่มีสถานะตัดจำหน่ายหนี้สูญ
e:062:0001 คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์ขอพิจารณาสินเชื่อ
เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย e:062:0001

ผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อส่วนใหญ่หากไม่ตรงตามเกณฑ์จะขึ้นหน้าจอแจ้งว่า “คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ call center 1143 (E:062:0001)

วิธีตรวจสอบเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

ข้อที่ 1 ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

 • วิธีตรวจสอบ : ให้ท่านนับวันเกิด/เดือน/ปี พ.ศ. ว่าท่านได้เกิดก่อนวันที่จะยื่นกู้สินเชื่อหรือไม่ เช่น ท่านยื่นกู้ 13 พฤษภาคม 2564 ท่านจะต้องเป็นผู้เกิดก่อน 1 พฤษภาคม 2544 ปี (*ยึดตามเกณฑ์ธนาคารออมสิน) เป็นต้น

ข้อที่ 2 เป็นคนไทย

 • ต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

ข้อที่ 3 ได้รับผลกระทบ

 • ท่านจะต้องเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด / ภัยทางเศรษฐกิจ และภัยทางธรรมชาติ
 • เปิดกู้รอบ 13 พ.ค.จะเป็น 6 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สีแดง คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่

ข้อที่ 4 เป็นพนักงานประจำ

 • ต้องเป็นพนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจํา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี (ณ วันที่ขอกู้ลูกค้าต้องมีอายุไม่เกิน 57 ปี)

ข้อที่ 5 เป็นอาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้า

 • เป็นผู้มีอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี (ณ วันที่ขอกู้ลูกค้าต้องมีอายุไม่เกิน 67 ปี)

รับราชการยื่นกู้สินเชื่อได้ไหม?

 • มีผู้ใช้รายหนึ่งได้สอบถามว่า “ตรงคุณสมบัติ บอกว่ามีรายได้ประจำ คือพนักงานบริษัท ถ้าเป็นพนักงานของรัฐ หรือข้าราชการ หรือลูกจ้างในส่วนราชการ จะได้ไหม
มีคนถามว่ารับราชการได้รับผลกระทบจะยื่นกู้สินเชื่อได้ไหม
ทำงานราชะการจะยื่นกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหม
 • ธนาคารออมสินตอบแล้ว “สวัสดีค่ะ คุณ… คุณสมบัติผู้กู้มีดังนี้ค่ะ
  -ผู้ที่ประกอลอาชีพข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ จะไม่สามารถกู้ได้นะคะ
  -หากเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ เช่น อาชีพวิศวกร นักบัญชี สามารถยื่นกู้สินเชื่อสู้ภัย ฉนอรก-19 ได้ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. เป็นต้นไปคะ ขอบคุณค่ะ
ธนาคารตอบแล้ว ทำงานราชการไม่สามารถยื่นกู้สินเชื่อมายโม หรือสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 10000 บาท ได้
เป็นข้าราชการไม่สามารถยื่นกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายได้

ข้อที่ 6 มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้

 • ท่านจะต้องมีที่อยู่ / ที่พัก ซึ่งสามารถติดต่อได้
 • เปิดกู้รอบ 13 พ.ค.จะเป็น 6 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สีแดง คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่

ข้อที่ 7 มี e-mail ที่ใช้งานได้

ต้องมีอีเมลที่ติดต่อได้
อีเมล gmail
 • ท่านจำเป็นต้องมี e-mail (อีเมล) ที่สามารถใช้งานได้เพราะจำเป็นต้องยืนยัน otp ผ่านอีเมล และจะมีการส่งสัญญากู้ยืมเพื่อยืนยันไปทางอีเมลของท่าน
 • หากท่านยังไม่มีอีเมลสามารถสมัครฟรีอีเมลได้ หรือศีกษาเพิ่มเติม https://18pee.com/e-mail/

ข้อที่ 8 ไม่ติดบูโร

ข้อที่ 9 ไม่ติดอยู่สถานะ Fraud ของธนาคาร

 • ธนาคารจะมีการแชร์ข้อมูลบางอย่างระหว่างกันรวมถึงข้อมูล Fraud (F) ด้วย หากท่านติด Fraud (F) แล้วจะไม่สามารถยื่นกู้ได้ทุกธนาคาร ส่วนใหญ่ที่พบคือ ยื่นเอกสารเท็จ/ เอกสารแสดงรายได้เท็จ เป็นต้น

“Fraud = ฉ้อโกง”

ข้อที่ 10 มีบัญชีหนี้นอกระบบ

 • ท่านเคยเป็นเข้าร่วมโครงการเจรจาประนอมหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้

ข้อที่ 11 อยู่โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

 • ท่านเข้าร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR)
 • ท่านกู้สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (PSA)
 • ท่านกู้ธปช. เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ(PSA)
 • ท่านกู้ธปช. เพื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(PSA)
 • ท่านกู้ธปช. เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ(PSA)
 • ท่านกู้สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ COVID-19 (PSA)
 • ท่านกู้สินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ COVID-19 (PSA)
 • ท่านกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

วิธีติดต่อสาขาธนาคารออมสิน

หากท่านจำเป็นจะกู้สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวงเงิน 10,000 บาทจริงๆ ท่านสามารถแก้ไขได้ที่สาขาธนาคารออมสินใกล้บ้าน แล้วต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อด้วย เช่น ต้องแจ้งว่าติดสถานะแจ้งเตือน “คุณสมบัตรของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ

 • นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปด้วย
 • มือถือที่ใช้สมัคร (ติดตั้งแอปมายโม mymo แล้ว)
 • รูปหน้าจอที่ติดสถานะนี้

เมื่อแก้ไขข้อมูลแล้วให้ท่านสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าเราจะสามารถกดสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายได้อีกตอนไหน หรือมีคำถามอื่นๆก็ให้ถามเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ

เปิดเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผ่านแอปมายโม
เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกู้ง่ายผ่านแอปมายโม

อ้างอิง 1, 2, 3

เรื่องใหม่ล่าสุด