วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

แนะนำวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ 2566 หรือ ผู้ดูแลคนพิการ สำหรับเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ธกส ธนาคารออมสิน อัปเดตล่าสุด พ.ศ. 2566 โดยเป็นวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ 2 กรณี คือ กรณีผู้พิการช่วยเหลือตัวเองได้ และ กรณีผู้พิการไร้ความสามารถ (มีคำสั่งศาล)

ต้องโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สาขาธนาคาร ก่อนเข้าไปสาขา

ผู้พิการมีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

ประเทศไทยแบ่งประเภทของคนพิการออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้

 1. ความพิการทางการเห็น
 2. ความพิการทางการได้ยิน หรือ สื่อความหมาย
 3. ความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือ ทางร่างกาย
 4. ความพิการทางจิตใจ หรือ พฤติกรรม
 5. ความพิการทางสติปัญญา
 6. ความพิการทางการเรียนรู้
 7. ความพิการออทิสติก

ผู้พิการ 7 ประเภทนี้ สามารถติดต่อขอทำบัตรผู้พิการได้รับสิทธิประโยชน์อื่น เช่น เงินซ่อมบ้าน 40,000 บาท เงินสงเคราะห์และฟื้นฟู 9,000/ปี เป็นต้น

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร คนพิการ บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ธกส กรุงไทย
การเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ กับธนาคาร ธกส ออมสิน และ ธนาคารกรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร คนพิการ ธกส

ผู้พิการที่สนใจเปิดบัญชี ธกส หรือ เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. สามารถเตรียมเอกสารดังนี้

เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีเงินฝาก ธกส สำหรับคนพิการ

กรณีเดินทางไปด้วยตัวเองที่สาขาธนาคาร ธกส

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. สมุดประจำตัวคนพิการ ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อผู้พิการอาศัยอยู่)

กรณีผู้พิการ หรือ ผู้ป่วยติดเตียง สามารถลงลายมือชื่อได้ แต่ ไม่สามารถเดินทางไปที่สาขาธนาคาร

ให้ผู้ดูแลคนพิการโทรศัพท์ติดต่อไปที่สาขาธนาคาร ธกส. สาขาใกล้บ้าน เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ

ผู้พิการไร้ความสามารถ สนใจเปิดบัญชี ธกส

กรณีคนพิการที่มีความบกพร่องทางความสามารถ ไม่สามารถเข้าใจและทำธุรกรรมกับธนาคาร ธ.ก.ส. ได้ด้วยตัวเอง ต้องมีเอกสารคำสั่งศาลเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้ว

* วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับบางกรณี ต้องติดต่อไปที่สาขาธนาคาร ธกส เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น กรณีเปิดบัญชีเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ หรือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (คนพิการ)

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับผู้พิการที่ต้องการเปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคาร ธกส จากเว็บ pantip
ธกส แนะนำเอกสารสำหรับผู้พิการที่ต้องการเปิดบัญชีธนาคาร ธกส pantip

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ ออมสิน 2566

สำหรับการเปิดบัญชีกรณีเป็นผู้พิการ สามารถทำธุรกรรมได้ด้วยตนเอง หรือ มีผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล โดยธนาคารออมสินแจ้งเงื่อนไขและเอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมตัวก่อนมาเปิดบัญชีธนาคารออมสินคนพิการไว้ดังนี้ครับ

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีธนาคารผู้พิการ ออมสิน มีดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. สมุดคนพิการที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้พิการ
 4. บัตรประจำตัวคนพิการที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.)
 5. กรณีมอบอำนาจ หรือ ให้บุคคลอื่นมีอำนาจในการสั่งจ่าย หนังสือแต่งตั้ง ผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล ขอแนะนำจัดเตรียม บัตรตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ

-> วิธีผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนกับบัญชีธนาคารออมสิน

กรณีผู้พิการ มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน

ผู้พิการที่มีสติสัมปชัญญะ คือ ผู้ที่พิการที่สามารถรับทราบ รู้เรื่อง ด้วยตัวเองได้ โดยสามารถเข้าใจเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ หรือ เงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมสินได้

กรณีมอบอำนาจ เพิ่มเอกสาร หนังสือแต่งตั้ง ผู้พิทักษ์ หรือ ผู้อนุบาล พร้อมด้วยบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

*หนังสือมอบอำนาจ ขอรับได้ที่สาขาธนาคารออมสิน

กรณีผู้พิการไร้ความสามารถ

ผู้พิการไร้ความสามารถ คือ ผู้พิการที่ไม่สามารถรับรู้ เนื่องด้วยอาการของจิตไม่ปกติ หรือ สมองพิการ (คนไร้ความสามารถ) ให้ผู้พิทักษ์ หรือ ผู้อนุบาล ตามคำสั่งศาลมาติดต่อที่สาขาธนาคารออมสินได้ โดยไม่ต้องนำคนไร้ความสามารถมาแสดงตน

คนพิการ หรือ ผู้พิการ สามารถเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสินได้ คำแนะนำจาก pantip
คนพิการเปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสินได้ เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินแนะนำมา

วิธีเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย คนพิการ 2566

ธนาคารกรุงไทยแจ้งเงื่อนไขและเอกสารสำคัญสำหรับผู้พิการที่ต้องการเปิดบัญชีเงินฝากกับทางธนาคารกรุงไทยดังนี้

ผู้พิการสนใจเปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย เตรียมเอกสารดังนี้

 1. บัตรประชาชน
 2. หรือ สมุดคนพิการ ที่ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 3. หรือ บัตรประจำตัวคนพิการที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ออกให้
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน

กรณีมอบอำนาจให้คนอื่นมาดำเนินการแทน ให้เตรียมเอกสาารเพื่อเปิดบัญชีกรุงไทย ผู้พิการ เพิ่มดังนี้ หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

-> วิธีสมัครพร้อมเพย์ธนาคารกรุงไทย

ผู้พิการที่มีความบกพร่องทางความสามารถ สนใจอยากเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย ให้ใช้เอกสารดังนี้

สำหรับผู้พิการที่มีความบกพร่องทางความสามารถ ไม่สามารถเข้าใจ และ ทำธุรกรรมกับทางธนาคารกรุงไทยได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นคนไร้ความสามารถ ตามคำสั่งศาล ( อนุโลมให้คนพิการไม่ต้องมาแสดงตัวตนที่สาขาธนาคารกรุงไทยได้)

คนพิการที่จะเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อรับเบี้ยยังชีพของรัฐบาล

ผู้พิการที่ต้องการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทยเพื่อรับเบี้ยยังชีพ หรือ เงืนเยียวยาในโครงการอื่นๆของรัฐ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

*ผู้ดูแลคนพิการ คือ คนที่ดูแลคนพิการโดยจะต้องมีรายชื่อหลังบัตรประจำตัวคนพิการ

เปิดบํญชีเงินฝากคนพิการ กับธนาคารกรุงไทย krungthai open bookbank
วิธีเปิดบัญชี คนพิการ กับธนาคารกรุงไทย ktb

ถาม ตอบเกี่ยวกับวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ธกส และ ธนาคารกรุงไทย

ผู้พิการ เปิดบัญชีธนาคารไหนได้บ้าง?

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธกส และ อื่นๆ

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เปิดบัญชีธนาคาร คนพิการ ให้คนอื่นเปิดบัญชีแทนได้ไหม?

ไม่ได้ (เว้นกรณี เป็นผู้ไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล)

เป็นคนพิการ เดินทางไปเปิดบัญชีไม่ได้ ทำอย่างไร?

แล้วแต่กรณี ต้องโทรเข้าไปสาขาธนาคารนั้นๆ เพื่อสอบถามเพิ่มเติม

ผู้พิการ ติดเตียง เปิดบัญชีธนาคารได้หรือไม่

ได้ แล้วแต่กรณี แนะนำให้โทรขอคำแนะนำที่สาขาธนาคารใกล้บ้านได้เลย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสิน เปิดบัญชีออมสินใช้เงินกี่บาท atm กี่บาท 2566

เปิดบัญชีธนาคาร ธกส กี่บาท ทำบัตรเอทีเอ็ม ธกส กี่บาท 2564

เปิดบัญชีออมสินกี่บาท ทำบัตรเอทีเอ็มใหม่ใช้เงินกี่บาท 2564

เปิดบัญชีออมสินกี่บาท ทำบัตรatmด้วยกี่บาท ล่าสุด 2566 / 2023

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

วิธีขอยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ออนไลน์ ผ่านเว็บไซตื welfare.mof.go.th หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรํฐ.com

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th ได้ในเวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ทุกวัน