วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

แนะนำวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ 2566 หรือ ผู้ดูแลคนพิการ สำหรับเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ธกส ธนาคารออมสิน อัปเดตล่าสุด พ.ศ. 2566 โดยเป็นวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ 2 กรณี คือ กรณีผู้พิการช่วยเหลือตัวเองได้ และ กรณีผู้พิการไร้ความสามารถ (มีคำสั่งศาล) ซึ่งขั้นตอนเปิดบัญชีคนพิการ มีดังนี้

ต้องโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สาขาธนาคาร ก่อนเข้าไปสาขา

ผู้พิการมีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

ประเทศไทยแบ่งประเภทของคนพิการออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้

 1. ความพิการทางการเห็น
 2. ความพิการทางการได้ยิน หรือ สื่อความหมาย
 3. ความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือ ทางร่างกาย
 4. ความพิการทางจิตใจ หรือ พฤติกรรม
 5. ความพิการทางสติปัญญา
 6. ความพิการทางการเรียนรู้
 7. ความพิการออทิสติก

ผู้พิการ 7 ประเภทนี้ สามารถติดต่อขอทำบัตรผู้พิการได้รับสิทธิประโยชน์อื่น เช่น เงินซ่อมบ้าน 40,000 บาท เงินสงเคราะห์และฟื้นฟู 9,000/ปี เป็นต้น

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร คนพิการ บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ธกส กรุงไทย
การเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ กับธนาคาร ธกส ออมสิน และ ธนาคารกรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร คนพิการ ธกส

ผู้พิการที่สนใจเปิดบัญชี ธกส หรือ เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. สามารถเตรียมเอกสารดังนี้

เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีเงินฝาก ธกส สำหรับคนพิการ

กรณีเดินทางไปด้วยตัวเองที่สาขาธนาคาร ธกส

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. สมุดประจำตัวคนพิการ ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อผู้พิการอาศัยอยู่)

สำหรับคนพิการ หรือ ผู้ดูแลคนพิการ สามารถขอเปิดบัญชีคนพิการ ได้ โดยจะต้องเปิดบัญชีธนาคารเป็นชื่อผู้ดูแล เพื่อ “ชื่อผู้พิการ หรือ ชื่อคนพิการ” บางกรณีเจ้าหน้าที่จะดูหลังบัตรผู้พิการจะมีระบุ ชื่อผู้ดูแลอยู่ครับ

กรณีผู้พิการ หรือ ผู้ป่วยติดเตียง สามารถลงลายมือชื่อได้ แต่ ไม่สามารถเดินทางไปที่สาขาธนาคาร

ให้ผู้ดูแลคนพิการโทรศัพท์ติดต่อไปที่สาขาธนาคาร ธกส. สาขาใกล้บ้าน เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ

ผู้พิการไร้ความสามารถ สนใจเปิดบัญชี ธกส

กรณีคนพิการที่มีความบกพร่องทางความสามารถ ไม่สามารถเข้าใจและทำธุรกรรมกับธนาคาร ธ.ก.ส. ได้ด้วยตัวเอง ต้องมีเอกสารคำสั่งศาลเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้ว

* วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับบางกรณี ต้องติดต่อไปที่สาขาธนาคาร ธกส เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น กรณีเปิดบัญชีเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ หรือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (คนพิการ)

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับผู้พิการที่ต้องการเปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคาร ธกส จากเว็บ pantip
ธกส แนะนำเอกสารสำหรับผู้พิการที่ต้องการเปิดบัญชีธนาคาร ธกส pantip

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ ออมสิน 2566

สำหรับการเปิดบัญชีกรณีเป็นผู้พิการ สามารถทำธุรกรรมได้ด้วยตนเอง หรือ มีผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล โดยธนาคารออมสินแจ้งเงื่อนไขและเอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมตัวก่อนมาเปิดบัญชีธนาคารออมสินคนพิการไว้ดังนี้ครับ

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีธนาคารผู้พิการ ออมสิน มีดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. สมุดคนพิการที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้พิการ
 4. บัตรประจำตัวคนพิการที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.)
 5. กรณีมอบอำนาจ หรือ ให้บุคคลอื่นมีอำนาจในการสั่งจ่าย หนังสือแต่งตั้ง ผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล ขอแนะนำจัดเตรียม บัตรตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ

-> วิธีผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนกับบัญชีธนาคารออมสิน

กรณีผู้พิการ มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน

ผู้พิการที่มีสติสัมปชัญญะ คือ ผู้ที่พิการที่สามารถรับทราบ รู้เรื่อง ด้วยตัวเองได้ โดยสามารถเข้าใจเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ หรือ เงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมสินได้

กรณีมอบอำนาจ เพิ่มเอกสาร หนังสือแต่งตั้ง ผู้พิทักษ์ หรือ ผู้อนุบาล พร้อมด้วยบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

*หนังสือมอบอำนาจ ขอรับได้ที่สาขาธนาคารออมสิน

กรณีผู้พิการไร้ความสามารถ

ผู้พิการไร้ความสามารถ คือ ผู้พิการที่ไม่สามารถรับรู้ เนื่องด้วยอาการของจิตไม่ปกติ หรือ สมองพิการ (คนไร้ความสามารถ) ให้ผู้พิทักษ์ หรือ ผู้อนุบาล ตามคำสั่งศาลมาติดต่อที่สาขาธนาคารออมสินได้ โดยไม่ต้องนำคนไร้ความสามารถมาแสดงตน

คนพิการ หรือ ผู้พิการ สามารถเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสินได้ คำแนะนำจาก pantip
คนพิการเปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสินได้ เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินแนะนำมา

วิธีเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย คนพิการ 2566

ธนาคารกรุงไทยแจ้งเงื่อนไขและเอกสารสำคัญสำหรับผู้พิการที่ต้องการเปิดบัญชีเงินฝากกับทางธนาคารกรุงไทยดังนี้

ผู้พิการสนใจเปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย เตรียมเอกสารดังนี้

 1. บัตรประชาชน
 2. หรือ สมุดคนพิการ ที่ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 3. หรือ บัตรประจำตัวคนพิการที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ออกให้
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน

กรณีมอบอำนาจให้คนอื่นมาดำเนินการแทน ให้เตรียมเอกสาารเพื่อเปิดบัญชีกรุงไทย ผู้พิการ เพิ่มดังนี้ หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

-> วิธีสมัครพร้อมเพย์ธนาคารกรุงไทย

ผู้พิการที่มีความบกพร่องทางความสามารถ สนใจอยากเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย ให้ใช้เอกสารดังนี้

สำหรับผู้พิการที่มีความบกพร่องทางความสามารถ ไม่สามารถเข้าใจ และ ทำธุรกรรมกับทางธนาคารกรุงไทยได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นคนไร้ความสามารถ ตามคำสั่งศาล ( อนุโลมให้คนพิการไม่ต้องมาแสดงตัวตนที่สาขาธนาคารกรุงไทยได้)

คนพิการที่จะเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อรับเบี้ยยังชีพของรัฐบาล

ผู้พิการที่ต้องการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทยเพื่อรับเบี้ยยังชีพ หรือ เงืนเยียวยาในโครงการอื่นๆของรัฐ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

*ผู้ดูแลคนพิการ คือ คนที่ดูแลคนพิการโดยจะต้องมีรายชื่อหลังบัตรประจำตัวคนพิการ

เปิดบํญชีเงินฝากคนพิการ กับธนาคารกรุงไทย krungthai open bookbank
วิธีเปิดบัญชี คนพิการ กับธนาคารกรุงไทย ktb

ถาม ตอบเกี่ยวกับวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ธกส และ ธนาคารกรุงไทย

ผู้พิการ เปิดบัญชีธนาคารไหนได้บ้าง?

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธกส และ อื่นๆ

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เปิดบัญชีธนาคาร คนพิการ ให้คนอื่นเปิดบัญชีแทนได้ไหม?

ไม่ได้ (เว้นกรณี เป็นผู้ไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล)

เป็นคนพิการ เดินทางไปเปิดบัญชีไม่ได้ ทำอย่างไร?

แล้วแต่กรณี ต้องโทรเข้าไปสาขาธนาคารนั้นๆ เพื่อสอบถามเพิ่มเติม

ผู้พิการ ติดเตียง เปิดบัญชีธนาคารได้หรือไม่

ได้ แล้วแต่กรณี แนะนำให้โทรขอคำแนะนำที่สาขาธนาคารใกล้บ้านได้เลย

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท