วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจให้มายืนยันตัวตนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีมาด้วยตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ระบบจะแสดงสีเขียว ขึ้นสถานะ “ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ” และ สถานะ “ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์” ไม่สามารถมายืนยันได้ด้วยตัวเอง มีวิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจให้คนอื่นมายืนยันตัวตนรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแทนได้โดยต้องเตรียมข้อมูลดังนี้

วิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจให้คนอื่นมายืนยันตัวตนรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแทนตัวเอง
ขั้นตอนและวิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจให้คนอื่นมายืนยันรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แทนตัวเอง

ดาวน์โหลหนังสือมอบอำนาจ ได้จากท้ายบทความนี้นะครับ

-> วิธียืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ระบบแจ้งผลการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่านจะมี 2 สถานะดังนี้

สำหรับผู้ที่เช็คผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ ได้รับสถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ มีเอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้

สถานะ “ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ”

  1. หนังสือมอบอำจาจ
  2. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ได้รับสิทธิ (Smart Card)
  3. บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (Smart Card)
  4. บัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

สถานะ “ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์”

  1. หนังสือมอบอำจาจ
  2. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ได้รับสิทธิ (Smart Card)
  3. บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (Smart Card)
  4. ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณบัตร หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือ ทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายตาย
  5. บัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
ยืนยันตัวตนที่ธนาคารต้องเตรียมอะไรไปบ้าง เช็กที่นี่
เอกสารที่จำเป็นในการยืนยันตัวตนที่ธนาคารออมสิน กรุงไทย และ ธกส ekyc

วิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจให้คนอื่นมายืนยันรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทน

หนังสือมอบอำนาจให้คนอื่นมายืนยันรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแทนตัวเอง สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์กระทรวงการคลังได้ โดยคลิกที่นี่ หนังสือมอบอำนาจ

หน้าหนังสือเขียนข้อความว่า “หนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้ด้วยตัวเอง

เอกสารส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้มอบอำนาจ

เอกสารส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารส่วนที่ 3 แสดงข้อผูกมัดของเอกสาร

ข้อความระบุว่า “เป็นผู้มีอำนาจจัดการในการยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจได้ทำไปตามที่มอบอำนาจนี้เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทำการด้วยตัวเอง เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

เอกสารส่วนที่ 4 ลงลายมือชื่อ

* พยานหมายถึง บุคคลผู้ให้การในสิ่งที่ตนเองได้เห็น ได้ยิน หรือได้รับรู้มา ควรมีอายุเกิน 18 ปี

หมายเหตุ : กรุณาเขียนให้ชัดเจนและระบุข้อความให้ครบถ้วน ด้วยปากกาสีน้ำเงิน

ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจให้คนอื่นมายืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทน
หนังสือมอบอำนาจให้คนอื่นมาดำเนินการยืนยันตัวตนรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแทนตัวเอง

ถามตอบเกี่่ยวกับกาวิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจให้คนอื่นยืนยันตัวตนแทนเรา

ดาวน์โหลดเอกสารหรือ หนังสือมอบอำนาจได้จากที่ไหน?

เว็บไซต์กระทรวงการคลัง หรือ กดรูปด้านบนได้เลย

หนังสือมอบอำนาจให้ใครเซ็ตได้บ้าง?

ผู้ที่รับรู้เรื่องการให้คนอื่นมายืนยันตัวตนแทน ควรเป็นคนที่เรารู้จัก และ อายุเกิน 18 ปี

ยืนยันตัวตนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ไหนบ้าง?

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธกส

เปิดให้ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้วันไหน?

เริ่ม 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ใครบ้างที่ควรมอบอำนาจให้คนอื่นมาดำเนินการแทน?

ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

ระบบแสดงข้อความเมื่อยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน
ยืนยันตัวตนสำเร็จ ข้อความแจ้งว่า ยืนยันตัวตนสำเร็จท่านสามารถใช้สิทธิได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่าน ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้วันไหน ?

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป