วิธีแก้ไขกู้สินเชื่อฐานรากคุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์ E:062:0001

มีวิธีแก้ไขสถานะคุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ หรือ E:062:0001

ตามที่ท่านได้สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากที่ทางธนาคารออมสินได้ปล่อยให้ประชาชนผู้มีอาชีพพ่อค้า แม่ค้า อาชีพอิสระและพนักงานประจำกู้ในวงเงินคนละไม่เกิน 50000

เมื่อท่านกดสมัครสินเชื่อฐานรากแล้วจะปรากฏการแจ้งเตือนว่า “คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ call center 1143 (E:062:0001)” ขอให้ท่านตรวจสอบด้วยตัวเองก่อนว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่โดยมีลำดับตวรจสอบดังนี้

 1. ตรวจสอบเกณฑ์การขอสินเชื่อ
 2. ตรวจสอบข้อมูลของตัวเอง
 3. หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อสาขา
 4. ทำการยื่นขอสินเชื่ออีกครั้ง

👍 เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบใหม่

👍 วิธีกู้สินเชื่อฐานรากในแอปมายโมแบบละเอียด

วิธีแก้ไขสถานะ คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ E:062:0001
วิธีแก้ไขสถานะ คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ E:062:0001

เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

 1. ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. เป็นคนไทย
 3. ได้รับผลกระทบจากโควิด
 4. เป็นพนักงานประจำ (อายุผู้กู้ไม่เกิน 57ปี)
 5. อาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า (อายุผู้กู้ไม่เกิน 67ปี)
 6. มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้
 7. มี e-mail ที่สามารถใช้งานได้จริง
 8. ไม่ติดบูโร (ฺBlacklist)
 9. ไม่อยู่ในสถานะ Fraud
 10. มีบัญชีหนี้นอกระบบ
 11. อยู่ในสถานะปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 12. มีสถานะตัดจำหน่ายหนี้สูญ
คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์นี้หรือเปล่า
คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์นี้หรือเปล่า

วิธีตรวจสอบเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อฐานรากด้วยตัวเอง

ข้อที่ 1 ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

 • วิธีตรวจสอบ : ให้ท่านนับวันเกิด/เดือน/ปี พ.ศ. ว่าท่านได้เกิดก่อนวันที่จะยื่นกู้สินเชื่อหรือไม่ เช่น ท่านยื่นกู้ 25 มกราคม 2564 ท่านจะต้องเป็นผู้เกิดก่อน 24 มกราคม 2544 ปี เป็นต้น

ข้อที่ 2 เป็นคนไทย

 • ต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

ข้อที่ 3 ได้รับผลกระทบ

 • ท่านจะต้องเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด / ภัยทางเศรษฐกิจ และภัยทางธรรมชาติ

ข้อที่ 4 เป็นพนักงานประจำ

 • ต้องเป็นพนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจํา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี (ณ วันที่ขอกู้ลูกค้าต้องมีอายุไม่เกิน 57 ปี)

ข้อที่ 5 เป็นอาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้า

 • เป็นผู้มีอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี (ณ วันที่ขอกู้ลูกค้าต้องมีอายุไม่เกิน 67 ปี)

ข้อที่ 6 มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้

 • ท่านจะต้องมีที่อยู่ / ที่พัก ซึ่งสามารถติดต่อได้

ข้อที่ 7 มี e-mail ที่ใช้งานได้

 • ท่านจำเป็นต้องมี e-mail (อีเมล) ที่สามารถใช้งานได้เพราะจำเป็นต้องยืนยัน otp ผ่านอีเมล และจะมีการส่งสัญญากู้ยืมเพื่อยืนยันไปทางอีเมลของท่าน
 • หากท่านยังไม่มีอีเมลสามารถสมัครฟรีอีเมลได้ หรือศีกษาเพิ่มเติม https://18pee.com/e-mail/

ข้อที่ 8 ไม่ติดบูโร

ข้อที่ 9 ไม่ติดอยู่สถานะ Fraud ของธนาคาร

 • ธนาคารจะมีการแชร์ข้อมูลบางอย่างระหว่างกันรวมถึงข้อมูล Fraud (F) ด้วย หากท่านติด Fraud (F) แล้วจะไม่สามารถยื่นกู้ได้ทุกธนาคาร ส่วนใหญ่ที่พบคือ ยื่นเอกสารเท็จ/ เอกสารแสดงรายได้เท็จ เป็นต้น

Fraud = ฉ้อโกง

ข้อที่ 10 มีบัญชีหนี้นอกระบบ

 • ท่านเคยเป็นเข้าร่วมโครงการเจรจาประนอมหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้

ข้อที่ 11 อยู่โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

 • ท่านเข้าร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR)
 • ท่านกู้สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (PSA)
 • ท่านกู้ธปช. เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ(PSA)
 • ท่านกู้ธปช. เพื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(PSA)
 • ท่านกู้ธปช. เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ(PSA)
 • ท่านกู้สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ COVID-19 (PSA)
 • ท่านกู้สินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ COVID-19 (PSA)
 • ท่านกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว)

มีการปรับเกณฑ์ใหม่คือ ผู้ที่เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินเมื่อปี 2563 สามารถยื่นกู้ได้อีกครั้ง ศึกษาเพิ่มเติม https://18pee.com/gsb-jaidee/

ข้อที่ 12 มีสถานะตัดจำหน่ายหนี้สูญ

 • ส่วนใหญ่คือ ผู้ที่เคยกู้กับสถาบันการเงินแล้วไม่ชำระเงินคืน อาจจะอยู่ในกลุ่ม list ฟ้องร้อง หรือ list จำหน่ายหนี้สูญ เป็นต้น

ทั้งหมดนี้เป็นวิธีตรวจสอบคุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์เบื้องต้นว่า ท่านอยู่ในกลุ่มที่ไม่ตรงเกณฑ์ของธนาคารในการพิจารณาสินเชื่อหรือเปล่า บางอย่างท่านสามารถแก้ไขได้ที่สาขาของธนาคารออมสินครับ

หลายๆครั้งเมื่อเข้าแอปมายโม่เพื่อตรวจสอบสถานะแอปจะล่ม
หลายๆครั้งเมื่อเข้าแอปมายโม่เพื่อตรวจสอบสถานะแอปจะล่ม

วิธีติดต่อสาขาธนาคารออมสิน

หากท่านจำเป็นจะกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากจริงๆท่านสามารถแก้ไขได้ที่สาขาธนาคารออมสินใกล้บ้าน แล้วต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อด้วย เช่น ต้องแจ้งว่าติดสถานะแจ้งเตือน “คุณสมบัตรของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ

 • นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปด้วย
 • มือถือที่ใช้สมัคร (ติดตั้งแอปมายโมmymoแล้ว)
 • รูปหน้าจอที่ติดสถานะนี้

เมื่อแก้ไขข้อมูลแล้วให้ท่านสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าเราจะสามารถกดสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้อีกตอนไหน หรือมีคำถามอื่นๆก็ให้ถามเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ

ยังมีอีก 2 สถานะ E:062:0002 / E:062:0005 ศึกษาเพิ่มเติมที่ https://18pee.com/status-tanrak-new/

หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมแอปมินเว็บ18peeจะมาแจ้งให้ทราบต่อไปครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ทำไมสมัครสินเชื่อกสิกรไทย k pay later ไม่ผ่านเจ้าหน้าที่กสิกรพทยมาตอบแล้ว

k pay later ทำไมสมัครไม่ผ่าน สินเชื่อกสิกร ให้กู้เงินสูงสุด 20,000บาท

เจ้าหน้าที่ตอบแล้ว ทำไมสมัครสินเชื่อ k pay later ไม่ผ่าน และแนะนำให้ลูกค้าสมัครใหม่อีกครั้งใน 30 วันพร้อมเทคนิคในการสมัครสินเชื่อ