วิธีลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร จากประกันสังคม 800 บาท/เดือน

เปิดวิธีลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร รับ 800 บาท/เดือน

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีบุตรสามารถติดต่อเพื่อรับสิทธิ “เงินสงเคราะห์บุตร” ได้จากสำหนักงานประกันสังคม โดยบุตรของท่านต้องมีอายุไม่เกิน 6 ปี จะได้รับเดือนละ 800 บาทไปจนลูกของท่านจะอายุครบ 6 ปีเพียงยื่นเอกสารเพื่อขอรับสิทธิที่ประกันสังคม (หรือฝ่ายบุคคลประจำบริษัทที่ท่านทำงานอยู่) รอไม่เกิน 3 เดือนเงินโอนเข้าบัญชี

เงื่อนไขเงินสงเคราะห์บุตร

 1. สามี หรือ ภรรยา ต้องเป็นผู้ประกันตน
 2. มีการจ่ายเงินประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยนับรวมกันภายใน 36 เดือน
 3. ต้องเป็นลูกที่ถูกต้องด้วยกฏหมายเท่านั้น
 4. บุตรต้องมีอายุ 0 – 6 ปีบริบูรณ์
 5. ขอเงินสงเคราะห์บุตร ไม่เกินคราวละ 3 คน/ครอบครัว

ไม่อยู่ในเงื่อนไข

 • บุตรอายุเกิน 6 ปีบริบูรณ์
 • บุตรเสียชีวิต
 • ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมคนอื่น
 • สิทธิผู้ประกันตนของ บิดา หรือ มารดา สิ้นสุดลง

ข้อยกเว้น

หากผู้ประกันตนทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย บุตรของท่านก็จะยังสามารถรับสิทธิได้จนถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์

ทุพพลภาพ คือ หย่อนกำลังความสามารถที่จะประกอบการงานตามปกติเพราะร่างการไม่สมบูรณ์

sso ประกันสังคม แสดงตารางรับสิทธิช่องเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 800 บาทแล้ว
วิธีลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร sso ประกันสังคม แสดงตารางรับสิทธิช่องเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 800 บาทแล้ว

เอกสารที่ใช้ยื่นเงินสงเคราะห์บุตร (ประกันสังคม)

กรณีใช้สิทธิฝ่ายหญิง

 1. บัตรประชาชนตัวจริงผู้ไปขอรับสิทธิเพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่
 2. แบบคำขอ สปส. 2-01 (ขอเอกสารที่ประกันสังคม)
 3. สำเนาสูติบัตรบุตร 1 ชุด
 4. สำเนาะหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ผู้ประกันตน 1 ชุด
 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประกันตน 1 ชุด

กรณีใช้สิทธิฝ่ายชาย

 1. บัตรประชาชนตัวจริงผู้ไปขอรับสิทธิเพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่
 2. แบบคำขอ สปส. 2-01 (ขอเอกสารที่ประกันสังคม)
 3. สำเนาสูติบัตรบุตร 1 ชุด
 4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ผู้ประกันตน 1 ชุด
 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประกันตน 1 ชุด
 6. สำเนาะทะเบียนสมรส 1 ชุด
 7. หนังสือรับรองบุตร 1 ชุด

กรณีลูกแฝด ให้แนบสูติบัตรของลูกแฝดมาด้วย 1 ชุด

เอกสาร สปส 2-1 แบบคำขอรับประโชชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม
เอกสารแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01

บัญชีธนาคารที่ใช้รับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตร

ท่านจะต้องยื่นสำเนาบัญชีธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์) ที่มีชื่อและเลขที่บัญชี 1 ชุด

 • บัญชีธนาคารกรุงไทย
 • บัญชีธนาคารกรุงศรี
 • บัญชีธนาคารกรุงเทพ
 • บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
 • บัญชีธนาคารกสิกรไทย
 • บัญชีธนาคารทหารไทย
 • บัญชีธนาคารธนชาต
 • บัญชีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • บัญชีธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

สิทธิที่จะได้รับ

 • อายุผู้ได้รับสิทธิ 0 – 6 ปี
 • ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท/เดือน
 • ครอบครัวหนึ่งไม่เกินคราวละ 3 คน

*หมายเหตุ : เอกสารที่ยื่นจะต้องยืนยันสำเนาถูกต้องมาทุกชุด

วิธีลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร รับเดือนละ 800 บาท
ขั้นตอนการลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

เงินสงเคราะห์บุครจ่ายวันไหน

สำนักงานประกันสังคมเริ่มดำเนินการเงินสงเคราะห์บัตรเมื่อปี 2561 โดยกำหนดวันจ่ายเงินให้เงินสงเคราะห์เป็นช่วงปลายเดือน

 • 2561 จ่ายเงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 400 บาท
 • 2562 ปรับเงินสงเคราะห์บุตร เป็นเดือนละ 600 บาท
 • 2564 ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เป็นเดือนละ 800 บาท

เมื่อท่านทำเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์บุตรแล้ว จะมีหนังสือยืนยันสิทธิจากสำนักงานประกันสังคม หรือ สปส. และในเดือนถัดไปท่านก็จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร

ตารางจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม

ประกันสังคมพร้อมจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีปฏิทินจากจ่ายเงินดังนี้

 • วันที่ 29 มกราคม รับเงิน 600 บาท
 • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ รับเงิน 600 บาท
 • วันที่ 31 มีนาคม รับเงิน 600 บาท
 • วันที่ 30 เมษายน รับเงิน 800 บาท (เริ่มปรับ)
 • วันที่ 31 พฤษภาคม รับเงิน 800 บาท
 • วันที่ 30 มิถุนายน รับเงิน 800 บาท
 • วันที่ 30 กรกฏาคม รับเงิน 800 บาท
 • วันที่ 31 สิงหาคม รับเงิน 800 บาท
 • วันที่ 30 กันยายน รับเงิน 800 บาท
 • วันที่ 29 ตุลาคม รับเงิน 800 บาท
 • วันที่ 30 พฤศจิกายน รับเงิน 800 บาท
 • วันที่ 30 ธันวาคม รับเงิน 800 บาท
วันโอนเงินสงเคราะห์บุตรประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
ตารางโอนเงินสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2564

ผู้ที่ยืนเอกสารเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์บุตรจำเป็นต้องได้รับอนุมัติก่อน 2-3 เดือนถึงจะได้รับเงินงวดแรก

วิธีนับวันรับสิทธินับจากวันที่ลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร

นับจากวันที่ทางประกันสังคมรับเอกสารจะมีวิธีนับดังนี้ (ดูตัวอย่างจากรูปด้านบนประกอบ)

 • ท่านยื่นเรื่องไปวันที่ 5 มกราคม
 • ประกันสังคมทำการตรวจสอบเอกสารพร้อมอนุมัติวันที่ 25 มกราคม (โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 45 วัน)
 • ขอให้ท่านรอ 2 – 3 เดือน (กุมภาพันธ์ และ มีนาคม)
 • รอบเดือน เมษายน ท่านจะได้รับเงินในวันที่ 30 เมษายน (ท่านได้รับสิทธิเดือนมกราคม แต่จะได้เงินในเดือน เมษายน)

หากมีเอกสารขาด เช่น ท่านลืมแนบหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารไป ประกันสังคมก็จะเป็นผู้ติดต่อมายังท่าน และท่านต้องทำการเริ่มนับใหม่ เป็นต้น

เมื่อลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรแล้วมีจ่ายย้อนหลังไหม

มี แต่การจ่ายเงินย้อนหลังผู้ประกันตนจะต้องมีสิทธินับแต่บุตรคลอดแต่ไม่ได้ยื่นเรื่องจะย้อนหลังให้ไม่เกิน 1 ปี (ตัดสิทธิปีต่อปี) แต่นั้นหมายความว่าจะต้องมีการจดทะเบียนสมรส และ นำส่งเงินสมทบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเท่านั้น

วิธีตรวจสอบเงินสงเคราะห์บุตร (ประกันสังคม)

เมื่อท่านได้ยื่นคำขอลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรแล้วเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจะตรวจสอบสิทธิของท่านว่า ท่านอยู่ในระบบประกันสังคมหรือไม่ โดยมีวิธีดังนี้

 • นำเลขที่บัตรประชาชนของท่านตรวจสอบในระบบประกันสังคม
 • ตรวจสอบการจดทะเบียนสมรส ดูวันเดือนปีที่สมรส
 • ตรวจสอบการชำระเงินสมทบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข คือ ท่านจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 12 เดือน โดยจะนับย้อนหลังรวมกันไม่เกิน 36 เดือน (ภายใน 36 เดือนที่แล้วท่านจะต้องส่งเงินสมทบมาแล้ว 12 เดือน)

สถานที่ติดต่อรับเงินสงเคราะห์บุตร

 • สำนักงานประกันสังคม ทุกพื้นที่
 • หน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคม (บางพื้นที่)
 • ฝ่ายบุคคลบริษัท (บางบริษัท)

 

อ้างอิง 1, อ้างอิง 2, อ้างอิง3

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เวลาโอนเงินมาตรา 40 จะไดัรับเงินเวลาไหน

ตารางโอนเงินมาตรา 40 เริ่ม 20 ก.ย. 64 ธกส รับเงินก่อนเพื่อน

สรุปวันที่และเวลาโอนเงินมาตรา 40 ให้กับผู้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 40 จำนวนคนละ 5,000 บาท x 1 เดือน