วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธีลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร จากประกันสังคม 800 บาท/เดือน

เปิดวิธีลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร รับ 800 บาท/เดือน

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีบุตรสามารถติดต่อเพื่อรับสิทธิ “เงินสงเคราะห์บุตร” ได้จากสำหนักงานประกันสังคม โดยบุตรของท่านต้องมีอายุไม่เกิน 6 ปี จะได้รับเดือนละ 800 บาทไปจนลูกของท่านจะอายุครบ 6 ปีเพียงยื่นเอกสารเพื่อขอรับสิทธิที่ประกันสังคม (หรือฝ่ายบุคคลประจำบริษัทที่ท่านทำงานอยู่) รอไม่เกิน 3 เดือนเงินโอนเข้าบัญชี

เงื่อนไขเงินสงเคราะห์บุตร

 1. สามี หรือ ภรรยา ต้องเป็นผู้ประกันตน
 2. มีการจ่ายเงินประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยนับรวมกันภายใน 36 เดือน
 3. ต้องเป็นลูกที่ถูกต้องด้วยกฏหมายเท่านั้น
 4. บุตรต้องมีอายุ 0 – 6 ปีบริบูรณ์
 5. ขอเงินสงเคราะห์บุตร ไม่เกินคราวละ 3 คน/ครอบครัว

ไม่อยู่ในเงื่อนไข

ข้อยกเว้น

หากผู้ประกันตนทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย บุตรของท่านก็จะยังสามารถรับสิทธิได้จนถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์

ทุพพลภาพ คือ หย่อนกำลังความสามารถที่จะประกอบการงานตามปกติเพราะร่างการไม่สมบูรณ์

sso ประกันสังคม แสดงตารางรับสิทธิช่องเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 800 บาทแล้ว
วิธีลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร sso ประกันสังคม แสดงตารางรับสิทธิช่องเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 800 บาทแล้ว

เอกสารที่ใช้ยื่นเงินสงเคราะห์บุตร (ประกันสังคม)

กรณีใช้สิทธิฝ่ายหญิง

 1. บัตรประชาชนตัวจริงผู้ไปขอรับสิทธิเพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่
 2. แบบคำขอ สปส. 2-01 (ขอเอกสารที่ประกันสังคม)
 3. สำเนาสูติบัตรบุตร 1 ชุด
 4. สำเนาะหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ผู้ประกันตน 1 ชุด
 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประกันตน 1 ชุด

กรณีใช้สิทธิฝ่ายชาย

 1. บัตรประชาชนตัวจริงผู้ไปขอรับสิทธิเพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่
 2. แบบคำขอ สปส. 2-01 (ขอเอกสารที่ประกันสังคม)
 3. สำเนาสูติบัตรบุตร 1 ชุด
 4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ผู้ประกันตน 1 ชุด
 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประกันตน 1 ชุด
 6. สำเนาะทะเบียนสมรส 1 ชุด
 7. หนังสือรับรองบุตร 1 ชุด

กรณีลูกแฝด ให้แนบสูติบัตรของลูกแฝดมาด้วย 1 ชุด

เอกสาร สปส 2-1 แบบคำขอรับประโชชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม
เอกสารแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01

บัญชีธนาคารที่ใช้รับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตร

ท่านจะต้องยื่นสำเนาบัญชีธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์) ที่มีชื่อและเลขที่บัญชี 1 ชุด

สิทธิที่จะได้รับ

*หมายเหตุ : เอกสารที่ยื่นจะต้องยืนยันสำเนาถูกต้องมาทุกชุด

วิธีลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร รับเดือนละ 800 บาท
ขั้นตอนการลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

เงินสงเคราะห์บุครจ่ายวันไหน

สำนักงานประกันสังคมเริ่มดำเนินการเงินสงเคราะห์บัตรเมื่อปี 2561 โดยกำหนดวันจ่ายเงินให้เงินสงเคราะห์เป็นช่วงปลายเดือน

เมื่อท่านทำเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์บุตรแล้ว จะมีหนังสือยืนยันสิทธิจากสำนักงานประกันสังคม หรือ สปส. และในเดือนถัดไปท่านก็จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร

ตารางจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม

ประกันสังคมพร้อมจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีปฏิทินจากจ่ายเงินดังนี้

วันโอนเงินสงเคราะห์บุตรประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
ตารางโอนเงินสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2564

ผู้ที่ยืนเอกสารเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์บุตรจำเป็นต้องได้รับอนุมัติก่อน 2-3 เดือนถึงจะได้รับเงินงวดแรก

วิธีนับวันรับสิทธินับจากวันที่ลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร

นับจากวันที่ทางประกันสังคมรับเอกสารจะมีวิธีนับดังนี้ (ดูตัวอย่างจากรูปด้านบนประกอบ)

หากมีเอกสารขาด เช่น ท่านลืมแนบหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารไป ประกันสังคมก็จะเป็นผู้ติดต่อมายังท่าน และท่านต้องทำการเริ่มนับใหม่ เป็นต้น

เมื่อลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรแล้วมีจ่ายย้อนหลังไหม

มี แต่การจ่ายเงินย้อนหลังผู้ประกันตนจะต้องมีสิทธินับแต่บุตรคลอดแต่ไม่ได้ยื่นเรื่องจะย้อนหลังให้ไม่เกิน 1 ปี (ตัดสิทธิปีต่อปี) แต่นั้นหมายความว่าจะต้องมีการจดทะเบียนสมรส และ นำส่งเงินสมทบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเท่านั้น

วิธีตรวจสอบเงินสงเคราะห์บุตร (ประกันสังคม)

เมื่อท่านได้ยื่นคำขอลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรแล้วเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจะตรวจสอบสิทธิของท่านว่า ท่านอยู่ในระบบประกันสังคมหรือไม่ โดยมีวิธีดังนี้

สถานที่ติดต่อรับเงินสงเคราะห์บุตร

 

ถาม ตอบ เกี่ยวกับวิธีลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท

เงินสงเคราะห์บุตร คืออะไร?

สิทธิของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีบุตรโดยประกันสังคมจะช่วยเดือนละ 800 บาท

ได้เงินสงเคราะห์บุตรกี่บาท?

800 บาท/เดือน

ต้องจดทะเบียนสมรสถึงจะขอเงินสงเคราะห์บุตรได้ใช่ไหม?

ใช่

ลูกแฝด รับสิทธิได้ไหม?

สามารถรับได้

สามีและภรรยา ใช้สิทธิซ้อนกันได้ไหม?

ไม่ได้

ติดต่อลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรได้จากที่ไหน?

สำนักงานประกันสังคม หรือ ฝ่ายบุคคลประจำบริษัทของท่าน

 

อ้างอิง : 1

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท