วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธีแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คู่สมรสเสียชีวิต ล่าสุด 20 ก.ย. 65

มีข่าวด่วนจากหน่วยบริการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแจ้งให้ทราบครับ หลังจากที่ให้เช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีหลายๆคนแจ้งผลการลงทะเบียนในกลุ่มเฟสบุ๊คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เป็นจำนวนมาก แต่มีเหตุผลหนึ่งที่มีปัญญาคือ คู่สมรสเสียชีวิต แต่ระบบแจ้งว่าตรวจสอบพบข้อมูลคู่สมรส ตอนนี้มีคำตอบให้แล้วนะครับ

วิธีแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คู่สมรสเสียชีวิต

แจ้งข้อมูลจากในกลุ่มเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565 ครับ

-> วิธีแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ของกรณีอื่นๆ

-> เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เว็บไซต์เช็คผลการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เช็คผลการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.com

ด่วน แจ้งหน่วยลงทะเบียนทุกหน่วยให้รับทราบ เกี่ยวกับสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คู่สมรสเสียชีวิต

ตามที่มีผู้ลงทะเบียนระว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2565 แล้วพบสถานะ “การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส” แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคู่สมรสของผู้ลงทะเบียนได้เสียชีวิต และมีใบมรณบัตรของคู่สมรสแล้วนั้น (หรือ สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คู่สมรสเสียชีวิต)

ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะอีกครั้งในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป

ขอให้ทุกท่านแจ้งผู้ลงทะเบียนที่คู่สมรสเสียชีวิตและมีใบมรณบัตรแล้ว ว่าไม่ต้องไปที่ที่ว่าการอำเภอ / สำนักงานเขต ทั้งนี้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะขึ้นข้อความแจ้งในเว็บไซต์ให้ประชาชนที่มาตรวจสอบข้อมูลให้ทราบด้วยค่ะ

แจ้ง ณ วันที่ 16 ก.ย. 65 (อ้างอิง)

แจ้งผู้ลงทะเบียนคู่สมรสเสียชีวิต เพื่อทราบ
คู่สมรสเสียชีวิต ต้องแก้ไขหรือไม่

สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เปลี่ยน เป็นสถานะลงทะเบียนสมบูรณ์ แล้วอย่างไรต่อ

หลังจากวันที่ 20 กันยายน 2565 กลุ่มผู้ที่มีสถานะลงทเบียนไม่สมบูรณ์ คู่สมรสเสียชีวิต จะถูกเปลียนเป็นสถานะลงทะเบียนสมบูรณ์อัตโนมัติ เมื่อสถานะเปลี่ยนแล้วขอให้ท่านรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติผ่าน / ไม่ผ่าน ในด่านที่ 2 คือ เดือนมกราคม 2566 ครับ

สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คู่สมรสเสียชีวิต เปลี่ยนสถานะเป็นลงทะเบียนสมบูรณ์
สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คู่สมรสเสียชีวิต เปลี่ยนเป็นลงทะเบียนสมบูรณ์

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565

ด่านที่ 2 คือระบบจะนำข้อมูลของท่านไปตรวจสอบจาก 47 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติให้ทราบ ประมาณ เดือนมกราคม 2566

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. ต้องไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้
  • ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
  • ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง
  • บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ
  • ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
  • ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  • ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และสมาชิกวุฒิสภา (สว.)
 4. รายได้ของผู้ลงทะเบียนต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัวรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

*การคำนวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว

 1. ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ของผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัวทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

*การคำนวณทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว

 1. ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิต
 2. ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ ดังนี้
  • วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
  • วงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท
 3. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
คุณสมบัติผู้สมัครโครงการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ถาม ตอบ เกี่ยวกับสถานะคู่สมรสเสียชีวิต

ระบบแจ้งสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คู่สมรสเสียชีวิตต้องแก้ไขอย่างไร?

ไม่ต้องแก้ไข ระบบจะเปลี่ยนให้อัตโนมัติ 20 ก.ย. 65

หลังจากเปลี่ยนสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เป็นสถานะลงทะเบียนสมบูรณ์ ต้องทำอย่างไรต่อไป?

รอผลการพิจารณาคุณสมบัติ เดือนมกราคม 2566

คู่สมรสเสียชีวิตต้องใช้ใบมรณะบัตรหรือไม่?

ไม่ต้อง

ต้องแก้ไขสถานะคู่สมรสเสียชีวิตที่ไหน?

ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

จะตรวจสอบสถานะคู่สมรสเสียชีวิตได้วันไหน?

20 กันยายน 2565 เวลา 6.00 น เป็นต้นไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

เปิด 47 หน่วยงานรับแก้ไขสถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ สำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันนี้ อัพเดตสถานะ ผ่าน ไม่ผ่าน ประกาศผลวันไหน?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์ 2566 รับสิทธิ์อะไรบ้าง

ของขวัญปีใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เพิ่มเงินให้อีก 200 บาท

เงินคืนค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สูงสุด 315 บาท เดือนกันยายน เงินเข้าวันไหน

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ด้วยบัตรประจำตัวประชาชน

วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

รายละเอียดการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 – 2566 สามารถยื่นยันตัวตนได้ภายใน 180 วัน เพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธีแก้ไขลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน หรือ ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 - 2566

เปิด 47 หน่วยงานรับแก้ไขสถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ สำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

47 หน่วยงานแก้ไขสถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติสำหรับผู้ลงทะเบียนสมัครโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

วิธีแก้ไขเมื่อโอนเงินผิดบัญชีธนาคารกสิกรไทย 2566 ดึงเงินคืนได้ไหม

วิธีแก้ไขเมื่อโอนเงินผิดบัญชีกสิกรไทย ดึงเงินคืนได้ไหม? ต้องทำอย่างไร? มีขั้นตอนง่ายๆ อัพเดต 2566 / 2023

วิธีแก้ไขเมื่อโอนเงินผิดบัญชีกสิกรไทย ดึงเงินคืนได้ไหม อยากได้เงินคืนต้องทำอย่างไร อัพเดต 2566 / 2023 อยากได้เงินคืนทำตามเลย

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน ไม่ผ่าน ได้ปลายเดือนมกราคม 2566 คนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันนี้ อัพเดตสถานะ ผ่าน ไม่ผ่าน ประกาศผลวันไหน?

เปิดให้เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ผ่าน – ไม่ผ่าน ปลายเดือนมกราคม 2565 ผู้ที่มีสถานะสีเขียว คือ ผ่าน