วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธีแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คู่สมรสเสียชีวิต ล่าสุด 20 ก.ย. 65

มีข่าวด่วนจากหน่วยบริการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแจ้งให้ทราบครับ หลังจากที่ให้เช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีหลายๆคนแจ้งผลการลงทะเบียนในกลุ่มเฟสบุ๊คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เป็นจำนวนมาก แต่มีเหตุผลหนึ่งที่มีปัญญาคือ คู่สมรสเสียชีวิต แต่ระบบแจ้งว่าตรวจสอบพบข้อมูลคู่สมรส ตอนนี้มีคำตอบให้แล้วนะครับ

วิธีแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คู่สมรสเสียชีวิต

แจ้งข้อมูลจากในกลุ่มเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565 ครับ

-> วิธีแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ของกรณีอื่นๆ

-> เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เว็บไซต์เช็คผลการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เช็คผลการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.com

ด่วน แจ้งหน่วยลงทะเบียนทุกหน่วยให้รับทราบ เกี่ยวกับสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คู่สมรสเสียชีวิต

ตามที่มีผู้ลงทะเบียนระว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2565 แล้วพบสถานะ “การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส” แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคู่สมรสของผู้ลงทะเบียนได้เสียชีวิต และมีใบมรณบัตรของคู่สมรสแล้วนั้น (หรือ สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คู่สมรสเสียชีวิต)

ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะอีกครั้งในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป

ขอให้ทุกท่านแจ้งผู้ลงทะเบียนที่คู่สมรสเสียชีวิตและมีใบมรณบัตรแล้ว ว่าไม่ต้องไปที่ที่ว่าการอำเภอ / สำนักงานเขต ทั้งนี้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะขึ้นข้อความแจ้งในเว็บไซต์ให้ประชาชนที่มาตรวจสอบข้อมูลให้ทราบด้วยค่ะ

แจ้ง ณ วันที่ 16 ก.ย. 65 (อ้างอิง)

แจ้งผู้ลงทะเบียนคู่สมรสเสียชีวิต เพื่อทราบ
คู่สมรสเสียชีวิต ต้องแก้ไขหรือไม่

สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เปลี่ยน เป็นสถานะลงทะเบียนสมบูรณ์ แล้วอย่างไรต่อ

หลังจากวันที่ 20 กันยายน 2565 กลุ่มผู้ที่มีสถานะลงทเบียนไม่สมบูรณ์ คู่สมรสเสียชีวิต จะถูกเปลียนเป็นสถานะลงทะเบียนสมบูรณ์อัตโนมัติ เมื่อสถานะเปลี่ยนแล้วขอให้ท่านรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติผ่าน / ไม่ผ่าน ในด่านที่ 2 คือ เดือนมกราคม 2566 ครับ

สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คู่สมรสเสียชีวิต เปลี่ยนสถานะเป็นลงทะเบียนสมบูรณ์
สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คู่สมรสเสียชีวิต เปลี่ยนเป็นลงทะเบียนสมบูรณ์

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565

ด่านที่ 2 คือระบบจะนำข้อมูลของท่านไปตรวจสอบจาก 47 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติให้ทราบ ประมาณ เดือนมกราคม 2566

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. ต้องไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้
  • ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
  • ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง
  • บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ
  • ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
  • ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  • ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และสมาชิกวุฒิสภา (สว.)
 4. รายได้ของผู้ลงทะเบียนต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัวรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

*การคำนวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว

 1. ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ของผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัวทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

*การคำนวณทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว

 1. ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิต
 2. ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ ดังนี้
  • วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
  • วงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท
 3. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
คุณสมบัติผู้สมัครโครงการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ถาม ตอบ เกี่ยวกับสถานะคู่สมรสเสียชีวิต

ระบบแจ้งสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คู่สมรสเสียชีวิตต้องแก้ไขอย่างไร?

ไม่ต้องแก้ไข ระบบจะเปลี่ยนให้อัตโนมัติ 20 ก.ย. 65

หลังจากเปลี่ยนสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เป็นสถานะลงทะเบียนสมบูรณ์ ต้องทำอย่างไรต่อไป?

รอผลการพิจารณาคุณสมบัติ เดือนมกราคม 2566

คู่สมรสเสียชีวิตต้องใช้ใบมรณะบัตรหรือไม่?

ไม่ต้อง

ต้องแก้ไขสถานะคู่สมรสเสียชีวิตที่ไหน?

ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

จะตรวจสอบสถานะคู่สมรสเสียชีวิตได้วันไหน?

20 กันยายน 2565 เวลา 6.00 น เป็นต้นไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป