วิธีแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คู่สมรสเสียชีวิต ล่าสุด 20 ก.ย. 65

อัปเดต :

มีข่าวด่วนจากหน่วยบริการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแจ้งให้ทราบครับ หลังจากที่ให้เช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีหลายๆคนแจ้งผลการลงทะเบียนในกลุ่มเฟสบุ๊คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เป็นจำนวนมาก แต่มีเหตุผลหนึ่งที่มีปัญญาคือ คู่สมรสเสียชีวิต แต่ระบบแจ้งว่าตรวจสอบพบข้อมูลคู่สมรส ตอนนี้มีคำตอบให้แล้วนะครับ

วิธีแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คู่สมรสเสียชีวิต

แจ้งข้อมูลจากในกลุ่มเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565 ครับ

-> วิธีแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ของกรณีอื่นๆ

-> เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เว็บไซต์เช็คผลการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เช็คผลการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.com

ด่วน แจ้งหน่วยลงทะเบียนทุกหน่วยให้รับทราบ เกี่ยวกับสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คู่สมรสเสียชีวิต

ตามที่มีผู้ลงทะเบียนระว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2565 แล้วพบสถานะ “การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส” แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคู่สมรสของผู้ลงทะเบียนได้เสียชีวิต และมีใบมรณบัตรของคู่สมรสแล้วนั้น (หรือ สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คู่สมรสเสียชีวิต)

ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะอีกครั้งในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป

ขอให้ทุกท่านแจ้งผู้ลงทะเบียนที่คู่สมรสเสียชีวิตและมีใบมรณบัตรแล้ว ว่าไม่ต้องไปที่ที่ว่าการอำเภอ / สำนักงานเขต ทั้งนี้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะขึ้นข้อความแจ้งในเว็บไซต์ให้ประชาชนที่มาตรวจสอบข้อมูลให้ทราบด้วยค่ะ

แจ้ง ณ วันที่ 16 ก.ย. 65 (อ้างอิง)

แจ้งผู้ลงทะเบียนคู่สมรสเสียชีวิต เพื่อทราบ
คู่สมรสเสียชีวิต ต้องแก้ไขหรือไม่

สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เปลี่ยน เป็นสถานะลงทะเบียนสมบูรณ์ แล้วอย่างไรต่อ

หลังจากวันที่ 20 กันยายน 2565 กลุ่มผู้ที่มีสถานะลงทเบียนไม่สมบูรณ์ คู่สมรสเสียชีวิต จะถูกเปลียนเป็นสถานะลงทะเบียนสมบูรณ์อัตโนมัติ เมื่อสถานะเปลี่ยนแล้วขอให้ท่านรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติผ่าน / ไม่ผ่าน ในด่านที่ 2 คือ เดือนมกราคม 2566 ครับ

สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คู่สมรสเสียชีวิต เปลี่ยนสถานะเป็นลงทะเบียนสมบูรณ์
สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คู่สมรสเสียชีวิต เปลี่ยนเป็นลงทะเบียนสมบูรณ์

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565

ด่านที่ 2 คือระบบจะนำข้อมูลของท่านไปตรวจสอบจาก 47 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติให้ทราบ ประมาณ เดือนมกราคม 2566

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. ต้องไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้
  • ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
  • ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง
  • บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ
  • ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
  • ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  • ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และสมาชิกวุฒิสภา (สว.)
 4. รายได้ของผู้ลงทะเบียนต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัวรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

*การคำนวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว

 1. ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ของผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัวทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

*การคำนวณทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว

 1. ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิต
 2. ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ ดังนี้
  • วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
  • วงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท
 3. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
คุณสมบัติผู้สมัครโครงการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ถาม ตอบ เกี่ยวกับสถานะคู่สมรสเสียชีวิต

ระบบแจ้งสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คู่สมรสเสียชีวิตต้องแก้ไขอย่างไร?

ไม่ต้องแก้ไข ระบบจะเปลี่ยนให้อัตโนมัติ 20 ก.ย. 65

หลังจากเปลี่ยนสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เป็นสถานะลงทะเบียนสมบูรณ์ ต้องทำอย่างไรต่อไป?

รอผลการพิจารณาคุณสมบัติ เดือนมกราคม 2566

คู่สมรสเสียชีวิตต้องใช้ใบมรณะบัตรหรือไม่?

ไม่ต้อง

ต้องแก้ไขสถานะคู่สมรสเสียชีวิตที่ไหน?

ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

จะตรวจสอบสถานะคู่สมรสเสียชีวิตได้วันไหน?

20 กันยายน 2565 เวลา 6.00 น เป็นต้นไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง