ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท เริ่ม 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

อนุมัติแล้วเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท/เดือน/คน เริ่มต้นปี 64

เงินสงเคราะห์บุตรสิทธิของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีบุตรอายุ 0-6 ปี โดยท่านต้องส่งเงินเข้าประกันสังคมมาแล้ว 12 เดือน (นับรวมกัน ภายใน 36 เดือนที่ผ่านมา) โดยจะรับให้บุตรได้สูงสุด 3 คนเท่านั้น

วิธีขอรับเงินสงเคราะห์บุตร

 1. คุณสมบัตรผู้ที่จะได้รับสิทธิ์
 2. ตารางจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร 64
 3. สถานที่ลงทะเบียน
 4. เอกสารประกอบการลงทะเบียน
 5. สิทธิจะสิ้นสุดลงเมื่อได
 6. ถามตอบเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์บุตร

ผู้ได้รับสิทธิเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร

เงินสงเคราะห์บุตรจากเดิมเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาท/เดือน/คน ปรับใหม่เป็น 800 บาท/เดือน/คน

 • ผู้ประกันตน ม.33/ม.39
 • จำนวน 800 บาท
 • ส่งประกันสังคมมาแล้ว 12 เดือน (นับภายใน 36 เดือนย้อนหลัง)
 • มีบุตรในความดูแล (ทางกฏหมาย)
 • ไม่เกิน 3 ราย
 • อายุเด็ก 0 – 6 ปี
 • ไม่มีจ่ายย้อนหลัง
 • มีผล 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

*พ.ศ. 2562 ปรับเพิ่มจาก 400 บาท เป็น 600 บาท

*พ.ศ. 2564 ปรับเพิ่มจาก 600 บาทเป็น 800 บาท

👍 เพิ่มเงินค่าคลอดบุตรเป็น 15,000 บาท

👍 วิธีสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 800 บาท/เดือน
เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 800 บาท/เดือน

ตารางจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร

 • รับสิทธิ์ ตุลาคม ได้เงิน 29 มกราคม
 • รับสิทธิ์ พฤศจิกายน 25 กุมภาพันธ์
 • รับสิทธิ์ ธันวาคม ได้เงิน 31 มีนาคม
 • รับสิทธิ์ มกราคม ได้เงิน 30 เมษายน (เริ่มปรับ 800 บาท)
 • รับสิทธิ์ กุมภาพันธ์ ได้เงิน 31 พฤษภาคม
 • รับสิทธิ์ มีนาคม ได้เงิน 30 มิถุนายน
 • รับสิทธิ์ เมษายน ได้เงิน 30 กรกฎาคม
 • รับสิทธิ พฤษภาคม ได้เงิน 31 สิงหาคม
 • รับสิทธิ์ มิถุนายน ได้เงิน 30 กันยายน
 • รับสิทธิ์ กรกฎาคม ได้เงิน 29 ตุลาคม
 • รับสิทธิ์ สิงหาคม ได้เงิน 30 พฤศจิกายน
 • รับสิทธิ์ กันยายน ได้เงิน 30 ธันวาคม
ตารางจ่ายเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท
ตารางจ่ายเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท

สถานที่ลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตร

 1. สำนักงานประกันสังคมทุกเขตทั่วประเทศ
 2. ฝ่ายบุคคลประจำบริษัท (แนะนำวิธีนี้)

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร

 • แบบคำร้อง สปส. 2-01 (ขอได้ที่ สนง ปกส./ฝ่ายบุคคลประจำบริษัท) ตัวอย่างเอกสารดูได้ท้ายข่าว
 • ใบเกิดลูก
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสิทธิ์
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงิน (ต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเรียบร้อย)
 • ทะเบียนสมรส (หากมี)
 • เอกสารเปลี่ยนชื่อ (หากมี)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (หากมี)

สิทธิที่ได้รับจะสิ้นสุดลง

 1. เมื่อผู้ขอสิทธิไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ม.33/ม.39
 2. เมื่อเด็กครบกำหนด 6 ปีบริบูรณ์
 3. เมื่อเด็กถึงแก่ความตาย
 4. ยกบุตรให้คนอื่น

เพิ่มเติม

1.เมื่อพ่อแม่มีสิทธิประกันสังคมทั้่งคู่จะต้องเลือกเพียงคนได่คนหนึ่งรับสิทธิเท่านั้น

2.สิทธินี้รับได้เพียง 3 ราย/ครอบครัวเท่านั้น

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท
เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท
ประกันสังคมเตรียมเสนอเพิ่มเงินค่าคลอดบุตร
ประกันสังคมเตรียมเสนอเพิ่มเงินค่าคลอดบุตร

ตัวอย่างเอกสาร สปส. 2-01 ประกันสังคม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ประกันสังคม หรือโทร 1506

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เวลาโอนเงินมาตรา 40 จะไดัรับเงินเวลาไหน

ตารางโอนเงินมาตรา 40 เริ่ม 20 ก.ย. 64 ธกส รับเงินก่อนเพื่อน

สรุปวันที่และเวลาโอนเงินมาตรา 40 ให้กับผู้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 40 จำนวนคนละ 5,000 บาท x 1 เดือน