วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

เงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจน หรือฐานะอยากจน 3000 บาท

ค่าทำศพ หมายความว่า การช่วยเหลือเป็นเงินในการจัดการศพ หรือค่าทำศพผู้สูงอายุ โดยจะได้รับเงินสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี เป็นจำนวน 3,000 บาท

ผู้สูงอายุฐานะยากจน คือ ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ผู้อํานวยการเขต หรือนายอําเภอ หรือกํานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง ตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกําหนดการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีตามประกาศนี้ให้รวมถึงผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใด ๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคมวัด มัสยิด โบสถ์

╰➤ วิธีลงทะเบียนรับเงินช่วยค่าไฟฟ้า รอบใหม่ สูงสุด 315 บาท

╰➤ วิธีสมัครสินเชื่อยืมเงินด่วน 5,000 บาท

การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 3000 บาท หรือ ค่าทำศพ 3พันบาท
วิธีขอรับค่าทำศพผู้สูงอายุทีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3000 บาท

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขค่าทำศพผู้สูงอายุ

การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี หมายถึง การช่วงเหลือเป็นเงินในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีรายละสามพันบาท

 1. อายุเกิน 60 ปี ณ วันมรณ
 2. สัญชาติไทย
 3. มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ หนังสือรับรอง [อ้างอิงข้อความด้านบน]

ผู้สูงอายุฐานะอยากจนอ้างอิงตามสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รายละเอียดคุณสมบัติฐานะอยากจนตามสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
คุณสมบัติผู้สูงอายุฐานะอยากจน อ้างอิงจากสิทธิบัตรสวั้สดิกาแห่งรัฐ

คุณสมบัติผู้ขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ หรือ ค่าจัดการศพตามประเพณีผู้สุงอายุ

ผู้ยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ญาติพี่น้องของผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่มีญาติ บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินค่าจัดการศพ เช่น ผู้ให้การดูแล ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น

 1. ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ
 2. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ หรือ หนังสือรับรอง [อ้างอิงข้อความด้านบน]
 3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ธกส. ออมสิน และ กรุงไทย)
 5. หนังสือรับรองเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี

วิธีขอรับเงินค่าทำศพ 3000 บาท

 1. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
 2. ต้องยื่นภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร
 3. กทม. ติดต่อที่เขต
 4. ต่างจังหวัด ติดต่อที่ อบต. เขต เทศบาล ที่ว่าการอำเภอ และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด (พมจ.)
 5. แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

ผู้ให้คำรับรอง หรือ ยืนยันเกียวกับค่าจัดการศพตามประเพณีของผู้สูงอายุมีใครบ้าง?

ผู้ให้คำรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สุงอายุตามประเพณี หมายถึง ผู้อำนวยการเขต หรือ นายอำเภอ หรือ กำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ นายกเทศมนตรี หรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ นายกเมืองพัทยา หรือ ประธานชุมชน หรือ ผู้อำนวยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ ผู้ปกครองสถานดูแล ผู้อำนวยการสถานคุ้มครอง หรือ ผู้ปกครองสถานได ๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 2565

เอกสารในการยื่นขอเงินค่าจัดการงานศพตามประเพณี

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
เอกสารแบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าทำศพ
คำชี้แจงเกียวกับเอกสารเงินค่่าศพ
เอกสารเกียวกับเงินค่าทำศพ

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

เงินค่าทำศพผู้สูงอายุได้กี่บาท?

3,000 บาท

ลงทะเบียนรับเงินค่าทำศพตามประเพณีของผู้สุงอายุได้ที่ไหน?

ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าจัดการงานศพผู้สูงอายุกี่วันได้เงิน?

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามรอบของ พมจ.

ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินได้ไหม?

จะต้องมีเอกสารยื่นยันว่ามีฐานนะยากจน (อ้างอิงสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

ต้องยื่นเรื่องกี่วันหลังจากเสียชีวิต?

ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่ออกใบมรณบัตร

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

วิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจให้มายืนยันตัวตนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีมาด้วยตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป