วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

เงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจน หรือฐานะอยากจน 3000 บาท

ค่าทำศพ หมายความว่า การช่วยเหลือเป็นเงินในการจัดการศพ หรือค่าทำศพผู้สูงอายุ โดยจะได้รับเงินสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี เป็นจำนวน 3,000 บาท

ผู้สูงอายุฐานะยากจน คือ ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ผู้อํานวยการเขต หรือนายอําเภอ หรือกํานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง ตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกําหนดการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีตามประกาศนี้ให้รวมถึงผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใด ๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคมวัด มัสยิด โบสถ์

การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 3000 บาท
วิธีขอรับค่าทำศพผู้สูงอายุทีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3000 บาท

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขค่าทำศพผู้สูงอายุ

การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี หมายถึง การช่วงเหลือเป็นเงินในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีรายละสามพันบาท

 1. อายุเกิน 60 ปี ณ วันมรณ
 2. สัญชาติไทย
 3. มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ หนังสือรับรอง [อ้างอิงข้อความด้านบน]

ผู้สูงอายุฐานะอยากจนอ้างอิงตามสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รายละเอียดคุณสมบัติฐานะอยากจนตามสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
คุณสมบัติผู้สูงอายุฐานะอยากจน อ้างอิงจากสิทธิบัตรสวั้สดิกาแห่งรัฐ

คุณสมบัติผู้ขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ หรือ ค่าจัดการศพตามประเพณีผู้สุงอายุ

ผู้ยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ญาติพี่น้องของผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่มีญาติ บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินค่าจัดการศพ เช่น ผู้ให้การดูแล ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น

 1. ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ
 2. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ หรือ หนังสือรับรอง [อ้างอิงข้อความด้านบน]
 3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ธกส. ออมสิน และ กรุงไทย)
 5. หนังสือรับรองเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี

วิธีขอรับเงินค่าทำศพ 3000 บาท

 1. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
 2. ต้องยื่นภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร
 3. กทม. ติดต่อที่เขต
 4. ต่างจังหวัด ติดต่อที่ อบต. เขต เทศบาล ที่ว่าการอำเภอ และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด (พมจ.)
 5. แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

ผู้ให้คำรับรอง หรือ ยืนยันเกียวกับค่าจัดการศพตามประเพณีของผู้สูงอายุมีใครบ้าง?

ผู้ให้คำรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สุงอายุตามประเพณี หมายถึง ผู้อำนวยการเขต หรือ นายอำเภอ หรือ กำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ นายกเทศมนตรี หรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ นายกเมืองพัทยา หรือ ประธานชุมชน หรือ ผู้อำนวยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ ผู้ปกครองสถานดูแล ผู้อำนวยการสถานคุ้มครอง หรือ ผู้ปกครองสถานได ๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 2565

เอกสารในการยื่นขอเงินค่าจัดการงานศพตามประเพณี

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
เอกสารแบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าทำศพ
คำชี้แจงเกียวกับเอกสารเงินค่่าศพ
เอกสารเกียวกับเงินค่าทำศพ

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

เงินค่าทำศพผู้สูงอายุได้กี่บาท?

3,000 บาท

ลงทะเบียนรับเงินค่าทำศพตามประเพณีของผู้สุงอายุได้ที่ไหน?

ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าจัดการงานศพผู้สูงอายุกี่วันได้เงิน?

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามรอบของ พมจ.

ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินได้ไหม?

จะต้องมีเอกสารยื่นยันว่ามีฐานนะยากจน (อ้างอิงสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

ต้องยื่นเรื่องกี่วันหลังจากเสียชีวิต?

ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่ออกใบมรณบัตร

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องใหม่ล่าสุด

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าเปิดให้กู้ 30000 - 100000 สำหรบอาชีพค้าขาย ที่ธนาคารไทยเครดิต

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า 100,000 เพื่อธุรกิจรายย่อย ไม่ใช้คนค้ำ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

ธนาคารไทยเครดิตเปิดให้พ่อค้าแม่ค้ายื่นกู้เงินด่วน ด้วยสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า 200,000 บาท ไม่ใช้คนค้ำประกัน

สินเชื่อออมสินล่าสุด สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน 20000 บาท สมัครสินเชื่อผ่านสาขาธนาคารออมสิน

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน 20,000 บาท 6 เดือนแรกจ่าย 70 บาท

ธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนแล้ว สมัครสินเชื่อผ่านสาขาธนาคารออมสิน วงเงินสินเชื่ออนุมัติรายละ 20000 บาท