สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

เงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจน หรือฐานะอยากจน 3000 บาท

แชร์

ส่งไลน์

ค่าทำศพ หมายความว่า การช่วยเหลือเป็นเงินในการจัดการศพ หรือค่าทำศพผู้สูงอายุ โดยจะได้รับเงินสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี เป็นจำนวน 3,000 บาท

ผู้สูงอายุฐานะยากจน คือ ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ผู้อํานวยการเขต หรือนายอําเภอ หรือกํานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง ตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกําหนดการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีตามประกาศนี้ให้รวมถึงผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใด ๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคมวัด มัสยิด โบสถ์

การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 3000 บาท
วิธีขอรับค่าทำศพผู้สูงอายุทีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3000 บาท

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขค่าทำศพผู้สูงอายุ

การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี หมายถึง การช่วงเหลือเป็นเงินในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีรายละสามพันบาท

 1. อายุเกิน 60 ปี ณ วันมรณ
 2. สัญชาติไทย
 3. มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ หนังสือรับรอง [อ้างอิงข้อความด้านบน]

ผู้สูงอายุฐานะอยากจนอ้างอิงตามสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รายละเอียดคุณสมบัติฐานะอยากจนตามสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
คุณสมบัติผู้สูงอายุฐานะอยากจน อ้างอิงจากสิทธิบัตรสวั้สดิกาแห่งรัฐ

คุณสมบัติผู้ขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ หรือ ค่าจัดการศพตามประเพณีผู้สุงอายุ

ผู้ยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ญาติพี่น้องของผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่มีญาติ บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินค่าจัดการศพ เช่น ผู้ให้การดูแล ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น

 1. ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ
 2. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ หรือ หนังสือรับรอง [อ้างอิงข้อความด้านบน]
 3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ธกส. ออมสิน และ กรุงไทย)
 5. หนังสือรับรองเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี

วิธีขอรับเงินค่าทำศพ 3000 บาท

 1. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
 2. ต้องยื่นภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร
 3. กทม. ติดต่อที่เขต
 4. ต่างจังหวัด ติดต่อที่ อบต. เขต เทศบาล ที่ว่าการอำเภอ และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด (พมจ.)
 5. แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

ผู้ให้คำรับรอง หรือ ยืนยันเกียวกับค่าจัดการศพตามประเพณีของผู้สูงอายุมีใครบ้าง?

ผู้ให้คำรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สุงอายุตามประเพณี หมายถึง ผู้อำนวยการเขต หรือ นายอำเภอ หรือ กำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ นายกเทศมนตรี หรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ นายกเมืองพัทยา หรือ ประธานชุมชน หรือ ผู้อำนวยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ ผู้ปกครองสถานดูแล ผู้อำนวยการสถานคุ้มครอง หรือ ผู้ปกครองสถานได ๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 2565

เอกสารในการยื่นขอเงินค่าจัดการงานศพตามประเพณี

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
เอกสารแบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าทำศพ
คำชี้แจงเกียวกับเอกสารเงินค่่าศพ
เอกสารเกียวกับเงินค่าทำศพ

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

เงินค่าทำศพผู้สูงอายุได้กี่บาท?

3,000 บาท

ลงทะเบียนรับเงินค่าทำศพตามประเพณีของผู้สุงอายุได้ที่ไหน?

ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าจัดการงานศพผู้สูงอายุกี่วันได้เงิน?

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามรอบของ พมจ.

ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินได้ไหม?

จะต้องมีเอกสารยื่นยันว่ามีฐานนะยากจน (อ้างอิงสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

ต้องยื่นเรื่องกี่วันหลังจากเสียชีวิต?

ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่ออกใบมรณบัตร

 

เรื่องใหม่ล่าสุด

สินเชื่อ อสม วิธียื่นขอสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ 3,000 - 5,000 บาท

สินเชื่อ อสม กู้ได้คนละ 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เงินโอนเข้าบัญชี ธกส

วิธีสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ หนึ่งในสินเชื่อในเครือบริษัทบุญเติม ให้อสม กู้เงินในแอปเงินกู้ สมาร์ท อสม (smart อสม) รายละ 3,000 – 5000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช pantip ตามคำแนะนำ 100 คะแนนเต็ม ได้วงเงิน 50,000 บาท

วิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนได้ 100 คะแนน แอปกู้เงินถูกกฎหมาย

แนะนำวิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนมาแนะนำว่าลงทะเบียนได้คะแนน 100 ทำให้กู้สินเชื่อแรบบิทแคช rabbit cash ผ่านการอนุมัติได้วงเงิน 50,000 บาท

ขอสเตทเม้นกรุงเทพผ่านแอป bualuangM app และ วิธีขอสเตทเม้นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

วิธีขอสเตทเม้นกรุงเทพ statement ย้อนหลังออนไลน์ ผ่านแอปมือถือ 2565

วิธีและขั้นตอนขอสเตทเม้นย้อนหลังธนาคารกรุงเทพ ล่าสุดสามารถขอสเตทเม้นกรุงเทพได้ผ่านแอป Bualuang M หรือ ขอรายการเดินบัญชีออนไลน์ได้แล้ว

วิธีสมัครสินเชื่อออมสินผ่านเว็บไซต์ฺ สินเชื่อเพื่อคุณ ให้ลูกค้าเก่า มีรายได้ประจำกู้รายละ 30,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน ให้กู้รายละ 30,000 ผ่อน 2 ปี

รายละเอียดสินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสิน ปล่อยให้ลูกค้าเก่าประเภทลูกค้าอาชีพรายได้ประจำ หรือ พนักงานประจำมีเงินเดือนกู้เงินได้รายละ 30,000 บาท