วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

เงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ หรือฐานะอยากจน 3000 บาท

ค่าทำศพ หมายความว่า การช่วยเหลือเป็นเงินในการจัดการศพ หรือค่าทำศพผู้สูงอายุ โดยจะได้รับเงินสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี เป็นจำนวน 3,000 บาท

ผู้สูงอายุฐานะยากจน คือ ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ผู้อํานวยการเขต หรือนายอําเภอ หรือกํานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง ตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกําหนดการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีตามประกาศนี้ให้รวมถึงผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใด ๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคมวัด มัสยิด โบสถ์

╰➤ วิธีลงทะเบียนรับเงินช่วยค่าไฟฟ้า รอบใหม่ สูงสุด 315 บาท

╰➤ วิธีสมัครสินเชื่อยืมเงินด่วน 5,000 บาท

การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 3000 บาท หรือ ค่าทำศพ 3พันบาท
วิธีขอรับค่าทำศพผู้สูงอายุทีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3000 บาท

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขค่าทำศพผู้สูงอายุ

การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี หมายถึง การช่วงเหลือเป็นเงินในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีรายละสามพันบาท

 1. อายุเกิน 60 ปี ณ วันมรณ
 2. สัญชาติไทย
 3. มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ หนังสือรับรอง [อ้างอิงข้อความด้านบน]

ผู้สูงอายุฐานะอยากจนอ้างอิงตามสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รายละเอียดคุณสมบัติฐานะอยากจนตามสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
คุณสมบัติผู้สูงอายุฐานะอยากจน อ้างอิงจากสิทธิบัตรสวั้สดิกาแห่งรัฐ

คุณสมบัติผู้ขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ หรือ ค่าจัดการศพตามประเพณีผู้สุงอายุ

ผู้ยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ญาติพี่น้องของผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่มีญาติ บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินค่าจัดการศพ เช่น ผู้ให้การดูแล ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น

 1. ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ
 2. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ หรือ หนังสือรับรอง [อ้างอิงข้อความด้านบน]
 3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ธกส. ออมสิน และ กรุงไทย)
 5. หนังสือรับรองเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี

วิธีขอรับเงินค่าทำศพ 3000 บาท

 1. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
 2. ต้องยื่นภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร
 3. กทม. ติดต่อที่เขต
 4. ต่างจังหวัด ติดต่อที่ อบต. เขต เทศบาล ที่ว่าการอำเภอ และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด (พมจ.)
 5. แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

ผู้ให้คำรับรอง หรือ ยืนยันเกียวกับค่าจัดการศพตามประเพณีของผู้สูงอายุมีใครบ้าง?

ผู้ให้คำรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สุงอายุตามประเพณี หมายถึง ผู้อำนวยการเขต หรือ นายอำเภอ หรือ กำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ นายกเทศมนตรี หรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ นายกเมืองพัทยา หรือ ประธานชุมชน หรือ ผู้อำนวยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ ผู้ปกครองสถานดูแล ผู้อำนวยการสถานคุ้มครอง หรือ ผู้ปกครองสถานได ๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 2565

เอกสารในการยื่นขอเงินค่าจัดการงานศพตามประเพณี

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
เอกสารแบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าทำศพ
คำชี้แจงเกียวกับเอกสารเงินค่่าศพ
เอกสารเกียวกับเงินค่าทำศพ

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

เงินค่าทำศพผู้สูงอายุได้กี่บาท?

3,000 บาท

ลงทะเบียนรับเงินค่าทำศพตามประเพณีของผู้สุงอายุได้ที่ไหน?

ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าจัดการงานศพผู้สูงอายุกี่วันได้เงิน?

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามรอบของ พมจ.

ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินได้ไหม?

จะต้องมีเอกสารยื่นยันว่ามีฐานนะยากจน (อ้างอิงสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

ต้องยื่นเรื่องกี่วันหลังจากเสียชีวิต?

ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่ออกใบมรณบัตร

 

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท