สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ไม่มีเมนู

สินเชื่อธนาคาร
ไม่มีเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 1 หมื่นบาท

mymo ไม่มีเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 10000 บาท

ออมสินได้นำระบบ AI เข้ามาตรงจสอบเบื้องต้น สำหรับใครที่ไม่มีเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่าย คือ ท่านไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะแสดงเมนูนั้นเอง