วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธีหารายได้ครอบครัว สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฉลี่ยต้องไม่เกิน 100,000 บาท/ปี

เงื่อนไขสำคัญในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จะคำนวณรายได้ครอบครัวมาร่วมพิจารณาด้วย โดยยึดจากเอกสารใบสมัครโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมีตัวอย่างประกอบ โดยครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี (คิดรายได้ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

ตัวอย่างวิธีหารายได้ครอบครัวเพื่อสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565

เปิดตัวอย่างกรณีให้ศึกษา 1 – 6 เพื่อให้ทราบแนวทางการพิจารณาของการเปิดให้สมัครโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยทางกระทรวงการคลังได้อธิบายไว้ครบถ้วนทั้ง 6 กรณีแล้ว

กรณีศึกษา วิธีและตัวอย่างรายได้ที่ผ่านเกณฑ์ และ ไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565
วิธีหารายได้ครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัวเพื่อสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรณีที่ 1 : ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 150,000 บาทต่อปี ไม่มีคู่สมรส และไม่มีบุตร

ผลการตรวจสอบกรณีที่ 1 : ไม่ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากมีรายได้ 150,000 บาทต่อปี ซึ่งเกิน 100,000 บาทต่อปี

กรณีที่ 1 มีรายได้ 150,000 ไม่มีคู่สมรส ไม่มีบุตร
กรณีไมมีคู่สมรส ไม่มีบุตร แต่มีรายได้ 150,000 บาท

 

กรณีที่ 2 : ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 150,000 บาทต่อปี มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีรายได้ 70,000 บาทต่อปี และไม่มีบุตร

ผลการตรวจสอบกรณีที่ 2 : ไม่ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากมีรายได้ 150,000 บาทต่อปี ซึ่งเกิน 100,000 บาทต่อปี ประกอบกับมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 110,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งเกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

มีรายได้ 150000 คู่สมรส 70000 บาท ไม่มีบุตร
มีรายได้ทั้งคู่สามี ภรรยาแต่ไม่มีบัตร

 

กรณีที่ 3 : ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีรายได้ 200,000 บาทต่อปี ไม่มีบุตร

ผลการตรวจสอบกรณีที่ 3 : ไม่ผ่านคุณสมบัติ ถึงแม้ว่าผู้ลงทะเบียนจะมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี แต่อย่างไรก็ดี รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 125,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งเกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50000 แต่คู่สมรสมีรายได้ 200000 แต่ไม่มีบุตร
มีรายได้ 50000 คู่สมรสมีรายได้ 200000 ไม่มีบุตร

 

กรณีที่ 4 : ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีรายได้ 150,000 บาทต่อปี ไม่มีบุตร

ผลการตรวจสอบกรณีที่ 4 : ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50000 คู่สมรสมีรายได้ 150000 ไม่มีบุตร
มีรายได้ 50000 คู่สมรสมีรายได้ 150000 ไม่มีลูก แบบนี้คือผ่าน

 

กรณีที่ 5: ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีรายได้ 150,000 บาทต่อปี มีบุตร 1 คน อายุต่ากว่า 18 ปี และไม่มีรายได้

ผลการตรวจสอบกรณีที่ 5 : ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 66,666.67 บาทต่อคนต่อปี (200,000 ÷ 3) ซึ่งไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

มีรายได้ 50000 คู่สมรสมีรายได้ 150000 มีลูก 1 คน
รายได้เฉลี่ยในครอบครัวไม่เกิน 100000 บาท จะได้รับสิทธิ์

 

กรณีที่ 6: ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีรายได้ 300,000 บาทต่อปี มีบุตร 1 คน อายุต่ากว่า 18 ปี โดยบุตรไม่มีรายได้

ผลการตรวจสอบกรณีที่ 6 : ไม่ผ่านคุณสมบัติ ถึงแม้ว่าผู้ลงทะเบียนจะมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี แต่อย่างไรก็ดี รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 116,666.67 ต่อคนต่อปี (350,000 ÷ 3) ซึ่งเกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

รายได้ของครอบครัวนี้คือ ผู้ลงทะเบียนคู่สมรส และบุตร เกิน 100000 บาทต่อปี แบบนี้คือไม่ได้
ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 5หมื่น คู่สมรสมีรายได้ 3แสน และมีลูก 1 เฉลียนมีรายได้เกินเกณ์แบบนี้คือไม่ผ่านเกรฑ์

 

คุณสมบัติผู้จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565

นำรายได้ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 มาคำนวณ โดยรายได้ครอบครัวคือ จะต้องนำรายได้ทุกคนในครอบครัวมารวมกัน แล้ว หารด้วยจำนวนสมาชิกคนในครอบครัว จะได้ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อครัวเรือนครับ

  1. เป็นคนไทย
  2. อายุเกิน 18 ปี (นับถึง 19 ต.ค. 65)
  3. มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
  4. ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
  5. มีทรัพย์สิน เงินฝาก สลาก พันธบัตร ตราสารหนี้ ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี
  6. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสิงหาริมทรัพย์ (ตามที่ระบุ)
  7. ไม่มีบัตรเครดิต
  8. ไม่มีวงเงินกู้ซื้อบ้านเกิน 1.5 ล้านบาท / กู้ซื้อรถ ไม่เกิน 1 ล้านบาท

คุณสมบัติเรื่องรายได้ (ข้อ 3 และข้อ 4)

รายได้ข้อ 3 (บุคคล) คือ รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

รายได้ข้อ 4 (ครอบครัว) คือ รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

โดยการคำนวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียน และ สมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว

 

คุณสมบัติและข้อกำหนดโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
คำนวณรายได้ครัวเรือน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

อ้างอิง เว็บไซต์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท