วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธีหารายได้ครอบครัว สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฉลี่ยต้องไม่เกิน 100,000 บาท/ปี

เงื่อนไขสำคัญในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จะคำนวณรายได้ครอบครัวมาร่วมพิจารณาด้วย โดยยึดจากเอกสารใบสมัครโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมีตัวอย่างประกอบ โดยครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี (คิดรายได้ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

ตัวอย่างวิธีหารายได้ครอบครัวเพื่อสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565

เปิดตัวอย่างกรณีให้ศึกษา 1 – 6 เพื่อให้ทราบแนวทางการพิจารณาของการเปิดให้สมัครโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยทางกระทรวงการคลังได้อธิบายไว้ครบถ้วนทั้ง 6 กรณีแล้ว

กรณีศึกษา วิธีและตัวอย่างรายได้ที่ผ่านเกณฑ์ และ ไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565 โดยเป็นวิธีหารายได้ครอบครัวที่เราคำนวณเองได้ง่ายๆครับ
วิธีหารายได้ครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัวเพื่อสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรณีที่ 1 : ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 150,000 บาทต่อปี ไม่มีคู่สมรส และไม่มีบุตร

ผลการตรวจสอบกรณีที่ 1 : ไม่ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากมีรายได้ 150,000 บาทต่อปี ซึ่งเกิน 100,000 บาทต่อปี

กรณีที่ 1 มีรายได้ 150,000 ไม่มีคู่สมรส ไม่มีบุตร
กรณีไมมีคู่สมรส ไม่มีบุตร แต่มีรายได้ 150,000 บาท

 

กรณีที่ 2 : ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 150,000 บาทต่อปี มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีรายได้ 70,000 บาทต่อปี และไม่มีบุตร

ผลการตรวจสอบกรณีที่ 2 : ไม่ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากมีรายได้ 150,000 บาทต่อปี ซึ่งเกิน 100,000 บาทต่อปี ประกอบกับมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 110,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งเกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

มีรายได้ 150000 คู่สมรส 70000 บาท ไม่มีบุตร
มีรายได้ทั้งคู่สามี ภรรยาแต่ไม่มีบัตร

 

กรณีที่ 3 : ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีรายได้ 200,000 บาทต่อปี ไม่มีบุตร

ผลการตรวจสอบกรณีที่ 3 : ไม่ผ่านคุณสมบัติ ถึงแม้ว่าผู้ลงทะเบียนจะมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี แต่อย่างไรก็ดี รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 125,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งเกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50000 แต่คู่สมรสมีรายได้ 200000 แต่ไม่มีบุตร
มีรายได้ 50000 คู่สมรสมีรายได้ 200000 ไม่มีบุตร

 

กรณีที่ 4 : ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีรายได้ 150,000 บาทต่อปี ไม่มีบุตร

ผลการตรวจสอบกรณีที่ 4 : ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50000 คู่สมรสมีรายได้ 150000 ไม่มีบุตร
มีรายได้ 50000 คู่สมรสมีรายได้ 150000 ไม่มีลูก แบบนี้คือผ่าน

 

กรณีที่ 5: ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีรายได้ 150,000 บาทต่อปี มีบุตร 1 คน อายุต่ากว่า 18 ปี และไม่มีรายได้

ผลการตรวจสอบกรณีที่ 5 : ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 66,666.67 บาทต่อคนต่อปี (200,000 ÷ 3) ซึ่งไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

มีรายได้ 50000 คู่สมรสมีรายได้ 150000 มีลูก 1 คน
รายได้เฉลี่ยในครอบครัวไม่เกิน 100000 บาท จะได้รับสิทธิ์

 

กรณีที่ 6: ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีรายได้ 300,000 บาทต่อปี มีบุตร 1 คน อายุต่ากว่า 18 ปี โดยบุตรไม่มีรายได้

ผลการตรวจสอบกรณีที่ 6 : ไม่ผ่านคุณสมบัติ ถึงแม้ว่าผู้ลงทะเบียนจะมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี แต่อย่างไรก็ดี รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 116,666.67 ต่อคนต่อปี (350,000 ÷ 3) ซึ่งเกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

รายได้ของครอบครัวนี้คือ ผู้ลงทะเบียนคู่สมรส และบุตร เกิน 100000 บาทต่อปี แบบนี้คือไม่ได้
ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 5หมื่น คู่สมรสมีรายได้ 3แสน และมีลูก 1 เฉลียนมีรายได้เกินเกณ์แบบนี้คือไม่ผ่านเกรฑ์

 

คุณสมบัติผู้จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565

นำรายได้ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 มาคำนวณ โดยรายได้ครอบครัวคือ จะต้องนำรายได้ทุกคนในครอบครัวมารวมกัน แล้ว หารด้วยจำนวนสมาชิกคนในครอบครัว จะได้ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อครัวเรือนครับ

  1. เป็นคนไทย
  2. อายุเกิน 18 ปี (นับถึง 19 ต.ค. 65)
  3. มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
  4. ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
  5. มีทรัพย์สิน เงินฝาก สลาก พันธบัตร ตราสารหนี้ ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี
  6. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสิงหาริมทรัพย์ (ตามที่ระบุ)
  7. ไม่มีบัตรเครดิต
  8. ไม่มีวงเงินกู้ซื้อบ้านเกิน 1.5 ล้านบาท / กู้ซื้อรถ ไม่เกิน 1 ล้านบาท

คุณสมบัติเรื่องรายได้ (ข้อ 3 และข้อ 4)

รายได้ข้อ 3 (บุคคล) คือ รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

รายได้ข้อ 4 (ครอบครัว) คือ รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

โดยการคำนวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียน และ สมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว

 

คุณสมบัติและข้อกำหนดโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
คำนวณรายได้ครัวเรือน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

อ้างอิง เว็บไซต์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

วิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจให้มายืนยันตัวตนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีมาด้วยตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป