วิธีหารายได้ครอบครัว สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฉลี่ยต้องไม่เกิน 100,000 บาท/ปี

เงื่อนไขสำคัญในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จะคำนวณรายได้ครอบครัวมาร่วมพิจารณาด้วย โดยยึดจากเอกสารใบสมัครโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมีตัวอย่างประกอบ โดยครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี (คิดรายได้ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

ตัวอย่างวิธีหารายได้ครอบครัวเพื่อสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565

เปิดตัวอย่างกรณีให้ศึกษา 1 – 6 เพื่อให้ทราบแนวทางการพิจารณาของการเปิดให้สมัครโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยทางกระทรวงการคลังได้อธิบายไว้ครบถ้วนทั้ง 6 กรณีแล้ว

กรณีศึกษา วิธีและตัวอย่างรายได้ที่ผ่านเกณฑ์ และ ไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565
วิธีหารายได้ครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัวเพื่อสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรณีที่ 1 : ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 150,000 บาทต่อปี ไม่มีคู่สมรส และไม่มีบุตร

ผลการตรวจสอบกรณีที่ 1 : ไม่ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากมีรายได้ 150,000 บาทต่อปี ซึ่งเกิน 100,000 บาทต่อปี

กรณีที่ 1 มีรายได้ 150,000 ไม่มีคู่สมรส ไม่มีบุตร
กรณีไมมีคู่สมรส ไม่มีบุตร แต่มีรายได้ 150,000 บาท

 

กรณีที่ 2 : ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 150,000 บาทต่อปี มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีรายได้ 70,000 บาทต่อปี และไม่มีบุตร

ผลการตรวจสอบกรณีที่ 2 : ไม่ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากมีรายได้ 150,000 บาทต่อปี ซึ่งเกิน 100,000 บาทต่อปี ประกอบกับมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 110,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งเกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

มีรายได้ 150000 คู่สมรส 70000 บาท ไม่มีบุตร
มีรายได้ทั้งคู่สามี ภรรยาแต่ไม่มีบัตร

 

กรณีที่ 3 : ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีรายได้ 200,000 บาทต่อปี ไม่มีบุตร

ผลการตรวจสอบกรณีที่ 3 : ไม่ผ่านคุณสมบัติ ถึงแม้ว่าผู้ลงทะเบียนจะมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี แต่อย่างไรก็ดี รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 125,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งเกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50000 แต่คู่สมรสมีรายได้ 200000 แต่ไม่มีบุตร
มีรายได้ 50000 คู่สมรสมีรายได้ 200000 ไม่มีบุตร

 

กรณีที่ 4 : ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีรายได้ 150,000 บาทต่อปี ไม่มีบุตร

ผลการตรวจสอบกรณีที่ 4 : ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50000 คู่สมรสมีรายได้ 150000 ไม่มีบุตร
มีรายได้ 50000 คู่สมรสมีรายได้ 150000 ไม่มีลูก แบบนี้คือผ่าน

 

กรณีที่ 5: ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีรายได้ 150,000 บาทต่อปี มีบุตร 1 คน อายุต่ากว่า 18 ปี และไม่มีรายได้

ผลการตรวจสอบกรณีที่ 5 : ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 66,666.67 บาทต่อคนต่อปี (200,000 ÷ 3) ซึ่งไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

มีรายได้ 50000 คู่สมรสมีรายได้ 150000 มีลูก 1 คน
รายได้เฉลี่ยในครอบครัวไม่เกิน 100000 บาท จะได้รับสิทธิ์

 

กรณีที่ 6: ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี มีคู่สมรส โดยคู่สมรสมีรายได้ 300,000 บาทต่อปี มีบุตร 1 คน อายุต่ากว่า 18 ปี โดยบุตรไม่มีรายได้

ผลการตรวจสอบกรณีที่ 6 : ไม่ผ่านคุณสมบัติ ถึงแม้ว่าผู้ลงทะเบียนจะมีรายได้ 50,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี แต่อย่างไรก็ดี รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 116,666.67 ต่อคนต่อปี (350,000 ÷ 3) ซึ่งเกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

รายได้ของครอบครัวนี้คือ ผู้ลงทะเบียนคู่สมรส และบุตร เกิน 100000 บาทต่อปี แบบนี้คือไม่ได้
ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 5หมื่น คู่สมรสมีรายได้ 3แสน และมีลูก 1 เฉลียนมีรายได้เกินเกณ์แบบนี้คือไม่ผ่านเกรฑ์

 

คุณสมบัติผู้จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565

นำรายได้ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 มาคำนวณ โดยรายได้ครอบครัวคือ จะต้องนำรายได้ทุกคนในครอบครัวมารวมกัน แล้ว หารด้วยจำนวนสมาชิกคนในครอบครัว จะได้ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อครัวเรือนครับ

  1. เป็นคนไทย
  2. อายุเกิน 18 ปี (นับถึง 19 ต.ค. 65)
  3. มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
  4. ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
  5. มีทรัพย์สิน เงินฝาก สลาก พันธบัตร ตราสารหนี้ ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี
  6. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสิงหาริมทรัพย์ (ตามที่ระบุ)
  7. ไม่มีบัตรเครดิต
  8. ไม่มีวงเงินกู้ซื้อบ้านเกิน 1.5 ล้านบาท / กู้ซื้อรถ ไม่เกิน 1 ล้านบาท

คุณสมบัติเรื่องรายได้ (ข้อ 3 และข้อ 4)

รายได้ข้อ 3 (บุคคล) คือ รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

รายได้ข้อ 4 (ครอบครัว) คือ รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

โดยการคำนวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียน และ สมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว

 

คุณสมบัติและข้อกำหนดโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
คำนวณรายได้ครัวเรือน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

อ้างอิง เว็บไซต์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง