วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

สินเชื่ออิ่มใจ วงเงินกู้ 100,000 บาท จากธนาคารออมสิน 2564

คุณสมบัติผู้ขอกู้สินเชื่ออิ่มใจ

 1. เป็นคนไทย
 2. อายุมากกว่า 20 ปี
 3. เป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร
 4. มีที่อยู่และสถานประกอบการแน่นอน
 5. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน
 6. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 7. ต้องมีบัญชีธนาคารออมสิน และใช้บริการแอปมายโม

จำเป็นต้องแนบเอกสารหรือหลักฐานการประกอบอาชีพด้วย เช่นรูปถ่ายร้านค้า เป็นต้น

ออมสินปล่อยสินเชื่อผ่อนปรนเกณฑ์อนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ 100000 บาท
ธนาคารออมสินช่วยสินเชื่ออิ่มใจ รายละไม่เกิน 1 แสนบาท

1. เป็นคนไทย

ท่านต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

2. อายุ มากกว่า 20 ปี

ท่านต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

*นับถึงวันที่ท่านยื่นกู้สินเชื่อ อิ่มใจ

3. เป็นผู้ประกอบการร้านค้า

ท่านต้องประกอบการร้าานอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น

*โดยไม่เป็นร้านค้าที่สามารถเคลื่อนที่ได้ เช่น หาบเร่ /แผงลอย / รถเข็น

4. มีที่อยู่แน่นอน

ต้องมีร้านค้าจริง ไม่ที่ตั้งและสถานะประกอบการจริง

5. ได้รับผลกระทบจากโควิด

เป็นร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด โดยแบ่งออกเป็น 3 สถานะ

 1. ปัจจุบันดำเนินการอยู่
 2. ปิดกิจการชั่วคราว
 3. ปิดกิจการถาวร

ลักษณะของสินเชื่อตัวนี้จะมาช่วยเสริมสภาพคล่องของกิจการของท่าน และท่านควรเลือก ข้อที่ 1 และ 2 เมื่อพนักงานถามถึงสถานะร้านของท่าน

6. ไม่เป็นลูกจ้างธนาคารออมสิน

ผู้ยื่นกู้สินเชื่อ อิ่มใจต้องไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหาร หรือ กรรมการของธนาคารออมสิน ณ วันขอสินเชื่อ

👍 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสิน ล่าสุด 2564

👍 วิธีติดตั้งแอปมายโมเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

7. เป็นลูกค้าออมสิน และมีแอปมายโม

ท่านต้องมีบัญชีธนาคารออมสิน และใช้บริการแอปมายโมอยู่ก่อนสมัครขอสินเชื่ออมสินอยู่ก่อนแล้ว

เปิดลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ วงเงินสูง 100,000 บาทจากธนาคารออมสิน
เริ่มลงทะเบียนสินเชื่อ จากธนาคารออมสินแล้ว

วงเงินกู้สินเชื่ออิ่มใจ

ธนาคารปล่อยให้รายละไม่เกิน 100,000 บาท

ระยะส่งคืนสินเชื่อ

ท่านสามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 60 งวด หรือ ต้องชำระเงินคืนภายใน 5 ปี โดยใน 6 เดือนแรกไม่ต้องจ่าย

ขั้นตอนการขอสินเชื่ออิ่มใจ

 1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://ln15.gsb.or.th/WEB-LNIM/
 2. กดเครื่องหมายถูกหน้าช่อง ข้าพเจ้าตกลงยินยอม แล้วกดปุ่มลงทะเบียน
 3. ป้อนข้อมูล พร้อมกับแนบรูปถ่าย พร้อมกับกดลงทะเบียน
 4. รอธนาคารพิจารณา 5 วันทำการ โดยจะมีผลการสมัครสินเชื่อผ่าน SMS
 5. เมื่อได้รับ SMS แจ้งผลแล้วท่านสามารถทำรายการต่อได้ที่แอปมายโมเวอร์ชั่นล่าสุด
 6. หากผ่านรอเงินเข้าระบบไม่เกิน 7 วันทำการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่ออิ่มใจจากธนาคารออมสินปล่อยให้กู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท
สินเชื่อ อิ่มใจสำหรัรบธุรกิจร้านอาหาร
ปล่อยสินเชื่อช่วยกิจการร้านค้า ไม่เกินรายละ 100000 บาท
ออมสินพร้อมปล่อยสินเชื่อให้กลุ่มร้านอาหาร รายละไม่เกิน1แสนบาท

อ้างอิง 1, 2

เรื่องใหม่ล่าสุด

สินเชื่อออมสินล่าสุด สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน 20000 บาท สมัครสินเชื่อผ่านสาขาธนาคารออมสิน

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน 20,000 บาท 6 เดือนแรกจ่าย 70 บาท

ธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนแล้ว สมัครสินเชื่อผ่านสาขาธนาคารออมสิน วงเงินสินเชื่ออนุมัติรายละ 20000 บาท