สินเชื่ออิ่มใจ วงเงินกู้ 100,000 บาท จากธนาคารออมสิน 2564

อัปเดต :

คุณสมบัติผู้ขอกู้สินเชื่ออิ่มใจ

 1. เป็นคนไทย
 2. อายุมากกว่า 20 ปี
 3. เป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร
 4. มีที่อยู่และสถานประกอบการแน่นอน
 5. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน
 6. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 7. ต้องมีบัญชีธนาคารออมสิน และใช้บริการแอปมายโม

จำเป็นต้องแนบเอกสารหรือหลักฐานการประกอบอาชีพด้วย เช่นรูปถ่ายร้านค้า เป็นต้น

ออมสินปล่อยสินเชื่อผ่อนปรนเกณฑ์อนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ 100000 บาท
ธนาคารออมสินช่วยสินเชื่ออิ่มใจ รายละไม่เกิน 1 แสนบาท

1. เป็นคนไทย

ท่านต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

2. อายุ มากกว่า 20 ปี

ท่านต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

*นับถึงวันที่ท่านยื่นกู้สินเชื่อ อิ่มใจ

3. เป็นผู้ประกอบการร้านค้า

ท่านต้องประกอบการร้าานอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น

*โดยไม่เป็นร้านค้าที่สามารถเคลื่อนที่ได้ เช่น หาบเร่ /แผงลอย / รถเข็น

4. มีที่อยู่แน่นอน

ต้องมีร้านค้าจริง ไม่ที่ตั้งและสถานะประกอบการจริง

5. ได้รับผลกระทบจากโควิด

เป็นร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด โดยแบ่งออกเป็น 3 สถานะ

 1. ปัจจุบันดำเนินการอยู่
 2. ปิดกิจการชั่วคราว
 3. ปิดกิจการถาวร

ลักษณะของสินเชื่อตัวนี้จะมาช่วยเสริมสภาพคล่องของกิจการของท่าน และท่านควรเลือก ข้อที่ 1 และ 2 เมื่อพนักงานถามถึงสถานะร้านของท่าน

6. ไม่เป็นลูกจ้างธนาคารออมสิน

ผู้ยื่นกู้สินเชื่อ อิ่มใจต้องไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหาร หรือ กรรมการของธนาคารออมสิน ณ วันขอสินเชื่อ

👍 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสิน ล่าสุด 2564

👍 วิธีติดตั้งแอปมายโมเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

7. เป็นลูกค้าออมสิน และมีแอปมายโม

ท่านต้องมีบัญชีธนาคารออมสิน และใช้บริการแอปมายโมอยู่ก่อนสมัครขอสินเชื่ออมสินอยู่ก่อนแล้ว

เปิดลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ วงเงินสูง 100,000 บาทจากธนาคารออมสิน
เริ่มลงทะเบียนสินเชื่อ จากธนาคารออมสินแล้ว

วงเงินกู้สินเชื่ออิ่มใจ

ธนาคารปล่อยให้รายละไม่เกิน 100,000 บาท

ระยะส่งคืนสินเชื่อ

ท่านสามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 60 งวด หรือ ต้องชำระเงินคืนภายใน 5 ปี โดยใน 6 เดือนแรกไม่ต้องจ่าย

ขั้นตอนการขอสินเชื่ออิ่มใจ

 1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://ln15.gsb.or.th/WEB-LNIM/
 2. กดเครื่องหมายถูกหน้าช่อง ข้าพเจ้าตกลงยินยอม แล้วกดปุ่มลงทะเบียน
 3. ป้อนข้อมูล พร้อมกับแนบรูปถ่าย พร้อมกับกดลงทะเบียน
 4. รอธนาคารพิจารณา 5 วันทำการ โดยจะมีผลการสมัครสินเชื่อผ่าน SMS
 5. เมื่อได้รับ SMS แจ้งผลแล้วท่านสามารถทำรายการต่อได้ที่แอปมายโมเวอร์ชั่นล่าสุด
 6. หากผ่านรอเงินเข้าระบบไม่เกิน 7 วันทำการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่ออิ่มใจจากธนาคารออมสินปล่อยให้กู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท
สินเชื่อ อิ่มใจสำหรัรบธุรกิจร้านอาหาร
ปล่อยสินเชื่อช่วยกิจการร้านค้า ไม่เกินรายละ 100000 บาท
ออมสินพร้อมปล่อยสินเชื่อให้กลุ่มร้านอาหาร รายละไม่เกิน1แสนบาท

อ้างอิง 1, 2

เรื่องที่เกี่ยวข้อง