วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

สินเชื่อออมสิน softloan สำหรับ sme วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท

สินเชื่อช่วยเหลือธุรกิจ sme จากธนาคารออมสิน ให้กู้สินเชื่อออมสิน softloan ด้วยวงเงินสูง 500,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ย 3.99% สำหรับธุรกิจทั่วไป และธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ท่านสามารถลงทะเบียนขอกู้สินเชื่อออมสินได้จากเว็บไซต์ธนาคารออมสินด้วยขั้นตอนดังนี้ครับ

รายละเอียดสินเชื่อออมสิน softloan ธนาคารออมสิน

สินเชื่อช่วย sme ของธนาคารออมสินใช้ชื่อว่า โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SMEs ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง วงเงินกู้ช่วยเหลือ sme จากธนาคารออมสิน สามารถลงทะเบียนได้จนถึง 30 กันยายน 2565

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ sme ให้สถานประกอบการกู้เงินผ่านสินเชื่อ softloan sme ธนาคารออมสิน
รายละเอียดสินเชื่อ softloan sme ของธนาคารออมสิน

วัตถุประสงค์สินเชื่อ

 1. เสริมสภาพคล่อง และเพื่อหมุนเวียน
 2. เพิ่มเป็นทุน ต่อเติม ซ่อมแซม สถานประกอบการ และเพื่อซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบกิจการ

วงเงินปล่อยกู้ softloan sme

ให้กู้เงินได้รายละไม่เกิน 500,000 บาท

ระยะเวลาก่อนผ่อนชำระสินเชื่อ

ระยะเวลาการผ่อนชำระคืนเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 7 ปี (84 งวด) โดยสามารถปลอดชำระเงินต้นได้สูงสุด 2 ปี

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ทั่วไป และธุรกิจท่องเที่ยว
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ softloan sme จากธนาคารออมสิน

ประเภทสินเชื่อออมสิน softloan

เงินกู้ระยะยาว (L/T)

วงเงินในโครงการ

โดยรวมแล้วธนาคารออมสินมีงบอยู่ 5,000 ล้านบาท โดยจัดสรรจากวงเงินสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ยสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 วงเงิน 20,000 ล้านบาท

หลักประกันในการขอสินเชื่อ

ท่านสามารถหาบุคคลที่ธนาคารออมสินเชื่อถือในการค้ำประกันไดัตามเกณฑ์ดังนี้

 1. พนักงานผู้มีรายได้ประจำบริษัทเอกชนที่มีรายได้มั่นคง หรือเจ้าของกิจการ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 1 คน ซึ่งต้องมีรายได้และอายุงานดังนี้
  1.1) รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท/เดือน โดยมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  1.2) หรือ รายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท/เดือน โดยมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 2. ข้าราชการ พรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์การของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ หรือ พนักงานของหน่วยงานภาครัฐ รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน โดยมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 1 คน
 3. กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคลสามารถให้กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ถือหุ้น เป็นผู้ค้ำประกันได้
วิธีสมัครสินเชื่อออมสิน softloan sme
รายละเอียดการสมัครสินเชื่อออมสิน softloan sme

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อออมสิน softloan sme

 1. ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
 2. ประกอบธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  – ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจสปา นวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว เกสต์เฮ้าส์ โฮสเทล ฯลฯ
  – ธุรกิจอื่น เช่น ผู้ผลิตรายย่อย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก เป็นต้น
 3. ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ COVID-19
 4. ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 5. ปัจจุบันยังประกอบกิจการ และมีความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ เป็นการให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Re-finance)

วิธีสมัครขอสินเชื่อ softloan ของธนาคารออมสินล่าสุด

 1. เข้าเว็บไซต์ธนาคารออมสินเพื่อสมัครสินเชื่อธนาคารออมสิน softloan 
 2. อ่านข้อตกลง และยอมรับเงื่อนไ
 3. เลือกรูปแบบธุรกิจ สมัครในนามบุคคลธรรมดา หรือ สมัครในนามนิติบุคคล
 4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม ลงทะเบียน
 5. ระบบแจ้งว่าได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
 6. รอธนาคารแจ้งวันนัดหมายให้ไปติดต่อสาขาธนาคารออมสิน
 7. ยื่นเอกสารพร้อมกับ

การลงทะเบียนเป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ที่ต้องการสินเชื่อออมสินเท่านั้น โดยจะพิจารณาตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์สมัครสินเชื่อออมสิน softloan

สินเชื่อออมสินสามารถกดสมัครผานเว็บไซต์ของธนาคารตามลิ้งนี้ครับ สมัครสินเชื่อ softloan sme ธนาคารออมสิน หรือ https://ln15.gsb.or.th/WEB-LNLO

เข้าเว็บไซต์ธนาคารออมสิน หน้าเว็บสมัครสินเชื่อออมสิน softloan
เข้าเว็บไซต์สมัครสินเชื่ออออมสิน softloan ธนาคารออมสิน

ขั้นตอนที่ 2 อ่านเงื่อนไขและยอมรับการลงทะเบียนขอสินเชื่อ softloan sme

ท่านจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดรวมถึงขั้นตอนข้อปฏิบัติเกียวกับการขอสินเชื่อธนาคารออมสิน sme

 1. อ่านข้อตกลงและวิธีปฏิบัติตามเงื่อนไข
 2. ทำเครื่องหมายถูก ✔️ หน้าช่อง ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขทุกประการ
 3. กดปุ่ม ลงทะเบียน

1. ข้อความตกลงยินยอมของผู้ที่ประสงค์ในการสมัคร “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SMEs ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง”

 1. ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
 2. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย
 3. ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารออมสินระงับการจ่ายเงินกู้ และตรวจสอบการกระทำดังกล่าว หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้าพเจ้ากระทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ จริง ให้ธนาคารออมสินระงับการจ่ายเงินกู้ และข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายคืนเงินที่ได้รับไปแล้วพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นให้แก่ธนาคารออมสินภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการระงับการจ่ายเงินกู้ดังกล่าว ตามวิธีการที่ธนาคารออมสินกำหนด ทั้งนี้ ให้การตัดสินของธนาคารออมสินถือเป็นที่สุด

1.4 ในกรณีที่ธนาคารออมสินได้ดำเนินการตามข้อ 1.3 แล้ว ธนาคารออมสินอาจใช้สิทธิในการที่จะดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญาต่อไป

2. ระบบรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน จะได้รับการคุ้มครองจากการเข้าถึงการประมวลผล หรือการลบทิ้ง ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยบังเอิญ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ถูกต้องตามความเป็นจริง ทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารดำเนินการระงับการจ่ายเงิน หรือยินยอมคืนเงินที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ย แล้วแต่กรณี

อ่านเงื่อนไขและยอมรับเกียวกับสินเชื่อออมสิน softloan sme วงเงิน 500,000 บาท
อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขสินเชื่อ softloan sme

ขั้นตอนที่ 3 เลือกรูปแบบการสมัครขอสินเชื่อ

ในขั้นตอนการสมัครสินเชื่อออมสิน softloan นี้ให้ท่านเลือกรูปแบบการดำเนินธุรกิจของท่านโดยมีให้เลือก 2 อย่าง

 1. ลงทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา
 2. ลงทะเบียนในนามนิติบุคคล
เลือกรูปแบบการสมัครเพื่อขอสินเชื่อ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
เลือกรูปแบบการสมัครสินเชื่อ

ขั้นตอนที่ 4 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ให้ท่านกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้อง

กรอกรายละเอียดเพื่อขอสินเชื่อธนาคารออมสิน
สมัครสินเชื่อsoftloan sme

ขั้นตอนที่ 5 รอระบบแจ้งวันนัดหมาย

เมื่อท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้รอทางธนาคารออมสินโทรศัพท์มาแจ้งรายละเอียดเบื้องต้น หรือบางสาขาอาจจะนัดหมายเพื่อพูดคุยกันที่สาขาธนาคารออมสินครับ

ขั้นตอนที่ 6 ทำสัญญาสินเชื่อ

หลังจากทุกอย่างเรียบร้อยต่อไปจะเป็นการทำสัญญาเงินกู้ ในขั้นตอนที่ 5 พนักงานออมสินจะแจ้งถึงเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นขอสินเชื่อ ก็ขอให้ท่านเตรียมเอกสารพร้อมกับบุคคลค้ำประกันมาทำสัญญาสินเชื่อ softloan ด้วยครับ

ถาม ตอบ สินเชื่อออมสินสำหรับธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว softloan sme

สินเชื่อออมสินให้กู้กี่บาท?

วงเงินไม่เกินรายละ 500,000 บาท

สินเชื่อออมสินเช็คเครดิตบูโรไหม?

เช็คบูโร

สินเชื่อ softloan ใครสมัครได้บ้าง?

ผู้ประกอบการเกียวกับการท่องเที่ยว

สินเชื่อธนาคารออมสินผ่อนกี่งวด?

84 งวด หรือ 7 ปี

ปล่อยกู้สินเชื่อ softloan สำหรับ sme จากธนาคารออมสินกี่วันอนุมัติ?

ขึ้นอยู่กับคิวในสาขานั้นๆ (ไม่เกิน 30 วัน)

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท