เงื่อนไขการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เดือน สิงหาคม 2565

อัปเดต :

ตามที่กระทรวงการคลังได้ประกาศความพร้อมจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปลายปี พ.ศ.2565 โดยจะดูความพร้อมในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2565 ก่อนว่าจะมีความพร้อมในการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ เบื้องต้นในเดือนมกราคม 2565 มีเงื่อนไขและเกณฑ์ถูก ครม. อนุมัติเรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ หรือเงื่อนไขการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ มีดังนี้

  1. ต้องมีสัญชาติไทย
  2. อายุ 18 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่ ครม. มีมติอนุมัติ)
  3. เป็นคนว่างงาน หรือ มีรายได้ในครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/ปี
  4. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท เช่น เงินฝากธนาคาร สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และ ตราสารหนี้ เป็นต้น
  5. นำข้อมูลประกันสังคมเข้ามาพิจารณา
  6. นำข้อมูลสินเชื่อเข้ามาพิจารณา เช่น บัตรเครดิต สินเชื่อรถยนต์ บ้าน ที่ดิน เป็นต้น
เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบหใม่ปลายปี 2565
เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

เงื่อนไข 1 ต้องเป็นคนไทย

ท่านที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นคนไทย สัญชาติไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (บัตรประชาชนที่มีซิป รุ่นใหม่)

👍 วิธีแก้ไขเมื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหาย/ชำรุด

เงื่อนไข 2 อายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์

หากมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนในรอบใหม่เมื่อจะยึดการนับอายุถึงวันที่ ครม. มีมติอนุมัติโครงการเป็นต้นไป

👍 เพิ่มเงินเข้าบัตรคนจนให้ผู้พิการคนละ 2ร้อยบาททุกเดือน

เงื่อนไข 3 มีรายได้เฉลี่ยนไม่เกิน 100,000 บาท/ปี

แหล่งข่าวได้รายงานว่าอาจจะมีการพิจารณา 2 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาสิทธิบัตรคนจนเป็นครอบครัวคือ?

ก่อนหน้านั้น : การสมัครรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะยึดตามรายได้เป็นรายบุคคล คือ มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี จะได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แบบใหม่ : พิจารณานำเงินรายได้คนในครอบครัว (ไม่ได้ระบุว่ายึดตามทะเบียนบ้านหรือไม่) มาเฉลี่ยว่ามีรายได้เฉลี่ยนเกิน 100,000 บาทหรือไม่

ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาต่อด้วยรายได้รายบุคคล

หากท่านผ่านขั้นตอนที่ 1 หมายความว่าครอบครัวของท่านมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/ปี เขาจะนำข้อมูลคนในครอบครัวมาพิจารณารายได้เป็นรายบุคคล ยกตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 ครอบครัวมี 3 คน

จะขอยกตัวอย่างครอบครัวนี้ที่มีรายได้รวมกันในครอบครัว 260,000 บาทต่อปีซึ่งเฉลี่ยรายได้แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครับ (260,000 บาท หาร 3คน เท่ากับรายได้เฉลี่ย 86,666.67 บาท)

สิทธิผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนประจำปี 2565 / 2022
รวมสิทธิประโยชน์สวัสดิการแห่งรัฐประจำปี 2565

จากข้อมูลตัวอย่าง

คนที่ 1 มีจะรายได้ 160,000 บาทต่อปี ซึ่งเกินเกณฑ์ที่จะมีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คนที่ 2 มีรายได้ 60,000 บาทต่อปี จะอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คนที่ 3 มีรายได้ 40,000 บาทต่อปี จะอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตัวอย่างที่ 2 ครอบครัวมี 5 คน

ครอบครัวนี้ที่มีรายได้รวมกันในครอบครัว 140,000 บาทต่อปีซึ่งเฉลี่ยรายได้แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ครับ (140,000 บาท หาร 5คน เท่ากับรายได้เฉลี่ย 28,000 บาท)

จากข้อมูลตัวอย่าง

คนที่ 1 ไม่มีรายได้เพราะเป็นคนสูงอายุ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่มีรายได้ มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คนที่ 2 ไม่มีรายได้เพราะเป็นคนสูงอายุ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่มีรายได้ มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คนที่ 3 มีรายได้ 40,000 บาทต่อปี จะอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คนที่ 4 มีรายได้ 60,000 บาทต่อปี จะอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คนที่ 5 มีรายได้ 40,000 บาทต่อปี จะอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

เงื่อนไข 4 มีเงินฝาก ทรัพย์สินเกิน 100,000 บาท

จะพิจารณาเรื่องของทรัพย์สินด้วยเช่น บัญชีเงินฝากทุกธนาคารรวมกันไม่เิกน 1 แสนบาท สลากออมสัิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล รวมถึงตราสารหนี้

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีบ้าน มีรถ จะนำมาร่วมการพิจารณารับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ด้วย
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ มีบ้าน มีรถ หมดสิทธิ

เงื่อนไขที่ 5 ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลมื่อ ต.ค. 64 คือ ทางกระทรวงการคลังเข้าพบกระทรวงแรงงานเพื่อหารือการนำข้อมูลประกันสังคมจากกระทรวงแรงงานเข้ามาพิจารณาร่วมด้วย

โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565
พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ เพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

โดยข้อมูลเกณฑ์การเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนรอเข้า ครม. เพื่อพิจารณาให้ลงทะเบียนได้ในปลายปี พ.ศ. 2565 (ประมาณกรกฏาคม – กันยายน 2565)

ถาม – ตอบ เกียวกับเรื่องเปิดให้ลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2022

เปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันไหน?

เดือนกรกฏาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2565

คนเก่าต้องลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใหม่ไหม?

ลงใหม่ทั้งหมด เพราะใช้เกณฑ์ใหม่ในการพิจารณา

ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ไหน?

เบื้องต้นกำหนดไว้เพียงธนาคารของรัฐ ธ.ก.ส. ออมสิน กรุงไทย กระทรวงการคลังประจำจังหวัด และสำนักงานเขตในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมดอายุวันไหน?

บัตรสวัสดิการฯ หรือบัตรคนจน หมดอายุเดือนกันยายน 2565 (10/2022)

มีบ้าน มีรถ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ไหม?

จะนำมาพิจารณาร่วมด้วย (มีโอกาสตัดสิทธิ)

คุณสมบัติสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มีอะไรบ้าง?

เบื้องต้นสามารถดูได้จาก เว็บไซต์คุณสมบัติผู้สมัครรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง