วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565 ลงทะเบียนคนจน

ครม. อนุมัติโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565 หรือ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เป้าหมายของโครงการ 20 ล้านคนสร้างโอกาสเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ประมาณปลายปีปี 2565 และประกาศผู้ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในเดือน 1 ตุลาคม 2565

โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565 (โครงการฯ) คืออะไร

เป็นโครงการที่ต่อยอดและปรับปรุงมาจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนในรอบปีก่อนๆ โดยใช้ชื่อใหม่ว่า สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ สิทธิที่จะได้ยังคงเดิม

สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ มีดังนี้

 1. วงเงินรูดซื้อสินค้า
 2. วงเงินเพิ่มกำลังซื้อ (ก.พ. ถึง เม.ย.)
 3. วงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม
 4. วงเงินค่าเดินทาง
 5. เงินคืนค่าน้ำประปา
 6. เงินคืนค่าไฟฟ้า
 7. เงินเพิ่มผู้พิการ
 8. เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
เปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565
โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565 (สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ) แบบละเอียด

1 หลักการ

ลงทะเบียนรายบุคคล (ผู้ลงทะเบียน) และตรวจสอบ รายบุคคลและครอบครัว

ครอบครัว คือ คู่สมรส และบุตรโดยชอบด้วยกฏหมายอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ตามข้อมูลของกรมการปกครอง

2 คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565

 1. สัญชาติไทย
 2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. ไม่เป็น ภิกษุ/สามเณร / นักพรต / นักบวช / ผู้ต้องขัง / ผู้ถูกกักกัน / ผู้ต้องกักขัง / บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ / ข้าราชการ / พนักงานราชการ / พนักงาน /ลูกจ้าง / เจ้าหน้าที่ / ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ / ผู้รับบำเหน็จรายเดือน / ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สส. สว.
 4. บุคคล รายได้ต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท และครอบครัว รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท **
 5. ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ
  • บุคคลทรัพย์สินทางการเงินต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
  • และครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท **
 6. ไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ วงเงินกู้บ้าน 1.5 ล้านบาท / วงเงินกู้รถ ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 7. ต้องไม่มีบัตรเครดิต
 8. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือ มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
  8.1 กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว
  -ห้องชุด ไม่เกิน 35 ตร.ม.
  -ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่
  -ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) บ้านเดียว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว ไม่เกิน 25 ตร.ว. / ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่ หรือ ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่
  8.2 กรณีผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่มีครอบครัว
  -ห้องชุด กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน 35 ตร.ม. ต่อคน / กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 35 ตร.ม.
  -ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่ / ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่
  -ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
  1. บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน 25 ตร.ว. ต่อคน / กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 25 ตร.ว. ต่อคน
  2.ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่

**การตรวจสอบเกณฑ์ครอบครัว หมายถึง การตรวจสอบทั้งของผู้ลงทะเบียนและครอบครัว

อ้างอิงข่าวกระทรวงการคลัง

3 กลไกการดำเนินโครงการ

เงื่อนไขคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565
คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกียวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565

สำนักงานปลัดการทรวงการคลัง โทร 02 126 5800 ต่อ 2680

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร 02 085 842 7102 ต่อ 7102 ถึง 7109 เวลาทำการ 8.30 – 16.30 น.

เกณฑ์ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 65
เกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติสวัสดิการแห่งรัฐ 65

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

วิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจให้มายืนยันตัวตนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีมาด้วยตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป