วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565 ลงทะเบียนคนจนอัปเดตล่าสุด ปีนี้

ครม. อนุมัติโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565 หรือ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เป้าหมายของโครงการ 20 ล้านคนสร้างโอกาสเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ประมาณปลายปีปี 2565 และประกาศผู้ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในเดือน 1 ตุลาคม 2565

โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565 (โครงการฯ) คืออะไร

เป็นโครงการที่ต่อยอดและปรับปรุงมาจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนในรอบปีก่อนๆ โดยใช้ชื่อใหม่ว่า สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ สิทธิที่จะได้ยังคงเดิม

สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ มีดังนี้

 1. วงเงินรูดซื้อสินค้า
 2. วงเงินเพิ่มกำลังซื้อ (ก.พ. ถึง เม.ย.)
 3. วงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม
 4. วงเงินค่าเดินทาง
 5. เงินคืนค่าน้ำประปา
 6. เงินคืนค่าไฟฟ้า
 7. เงินเพิ่มผู้พิการ
 8. เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
เปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565
โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565 (สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ) แบบละเอียด

1 หลักการ

ลงทะเบียนรายบุคคล (ผู้ลงทะเบียน) และตรวจสอบ รายบุคคลและครอบครัว

ครอบครัว คือ คู่สมรส และบุตรโดยชอบด้วยกฏหมายอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ตามข้อมูลของกรมการปกครอง

2 คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565

 1. สัญชาติไทย
 2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. ไม่เป็น ภิกษุ/สามเณร / นักพรต / นักบวช / ผู้ต้องขัง / ผู้ถูกกักกัน / ผู้ต้องกักขัง / บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ / ข้าราชการ / พนักงานราชการ / พนักงาน /ลูกจ้าง / เจ้าหน้าที่ / ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ / ผู้รับบำเหน็จรายเดือน / ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สส. สว.
 4. บุคคล รายได้ต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท และครอบครัว รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท **
 5. ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ
  • บุคคลทรัพย์สินทางการเงินต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
  • และครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท **
 6. ไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ วงเงินกู้บ้าน 1.5 ล้านบาท / วงเงินกู้รถ ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 7. ต้องไม่มีบัตรเครดิต
 8. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือ มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
  8.1 กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว
  -ห้องชุด ไม่เกิน 35 ตร.ม.
  -ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่
  -ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) บ้านเดียว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว ไม่เกิน 25 ตร.ว. / ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่ หรือ ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่
  8.2 กรณีผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่มีครอบครัว
  -ห้องชุด กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน 35 ตร.ม. ต่อคน / กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 35 ตร.ม.
  -ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่ / ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่
  -ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
  1. บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน 25 ตร.ว. ต่อคน / กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 25 ตร.ว. ต่อคน
  2.ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่

**การตรวจสอบเกณฑ์ครอบครัว หมายถึง การตรวจสอบทั้งของผู้ลงทะเบียนและครอบครัว

อ้างอิงข่าวกระทรวงการคลัง

3 กลไกการดำเนินโครงการ

เงื่อนไขคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565
คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกียวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565

สำนักงานปลัดการทรวงการคลัง โทร 02 126 5800 ต่อ 2680

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร 02 085 842 7102 ต่อ 7102 ถึง 7109 เวลาทำการ 8.30 – 16.30 น.

เกณฑ์ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 65
เกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติสวัสดิการแห่งรัฐ 65

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท