เพิ่มเงินให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 500 บาท x 7 เดือน

อัปเดต :

สรุป เพิ่มเงินให้กำนัน หลังประชุม ครม. วันนี้ 22 กันยายน

ครม. มีมติจ่ายเงินพิเศษให้กับ 6 กลุ่มที่ทำหน้าที่เชิงรุกป้องกัน โควิด -19 โดยก่อนหน้านี้ได้มีการนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาแล้วเมื่อ 23 มิถุนายน และได้นำข้อแก้ไขไปปรับปรุง จนเข้าสู่ ครม. ในวันนี้อีกครั้ง

👍 ข่าวเก่า เยียวยากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 7 เดือน

👍 สมัครสมาชิก ฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.

👍 เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

รวมแล้วกว่า 273,321 คน (ข้อมูล ณ 22 กันยายน 2563)

วันจ่ายเงินข้าราชการและลูกจ้าง 2563 เพิ่มเงินให้กำนัน
วันจ่ายเงินข้าราชการและลูกจ้าง 2563

โดยใช้งบกลางปีงบประมาณ 2564 ในการจ่ายเงินให้จำนวน 677.79 บ้านบาท แบ่งออกดังนี้

  1. กลุ่ม กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน จ่าย 500 บาท  x 7 เดือน
  2. กลุ่ม แพทย์ประจำตำบล, สารวัตรกำนัน, ผุ้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักาาความสงบ จ่าย 300 บาท x 7 เดือน

การจ่ายเงินเพิ่มเติมตอบแทนพิเศษนี้ ทางกรมบัญชีกลางกำลังจัดทำระเบียบ วิธีการหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว ให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินอื่นที่กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือนอย่างเคร่งครัด โดยให้พิจารณาอัตราเงินเพิ่มพิเศษเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละตำแหน่ง

 

ขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง