วิธีขอคืนเงินประกันค่าไฟฟ้า ลงทะเบียนไฟฟ้า ง่ายๆ

อัปเดต :

ลงทะเบียนไฟฟ้า วิธีขอคืนเงินประกันค่าไฟฟ้า สูงสุด 2,000 บาท

ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบสิทธิเพื่อขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนได้ที่ https://cdp.pea.co.th/ หรือ สแกน QR Code ตามรูป

วิธีขอคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน ดูแลปัญหาภัยแล้ง และกระตุ้นเศรษฐกิจ

👍 ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า 230 บาท/เดือน

👍 วิธีตรวจสอบยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

👍 วิธีลงทะเบียนกู้เงินสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

แนวทางการขอคืนเงินไว้ดังนี้

ข้อที่ 1 เงินประกันการใช้ไฟฟ้าจะคืนให้แก่

ข้อที่ 2 การไฟฟ้าจะให้ส่งคำร้องผ่านทาง website และสำหนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่

ข้อที่ 3 จะคืนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ และโอนเงินธนาคาร

ข้อที่ 4 ตรวจสอบสิทธิผู้ที่จะได้ขอคืนเงินประกันค่าไฟฟ้าในกรณีต่างๆ (กดตรวจสอบ)

วิธีการลงทะเบียนรับเงินคืนค่าประกันไฟฟ้า

วิธีการลงทะเบียนขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
วิธีการลงทะเบียนขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์

*ดูตามบิลค่าไฟฟ้าของเรา

เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนขอคืนเงินค่าประกันไฟฟ้า
เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนขอคืนเงินค่าประกันไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูล / เลือกประเภทผู้ขอคืนเงินประกันค่าไฟฟ้า

อธิบายเพิ่มเติมผู้มีสิทธิขอเงินคืนประกันค่าไฟฟ้า

  1. บุคคลเดี่ยวกับชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า คือ กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของเงินประกันการใช้ำฟฟ้าตามข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (หากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ขอให้แนบหลักฐานประกอบเข้ามาด้วย)
  2. ผู้จัดการมรกด / ทายาท คือ กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีชื่อปรากฏบนข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าเสียชีวิตหรือศาลส่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ และท่านเป็นผู้จัดการมรกด/ทายาท
  3. กรณีซื้อขาย โอนกรรมสิทธิ์, บ้านเช่า คือ กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ แต่ไม่ใช้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่มีชื่อปรากฏบนข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (ต้องมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานที่ใช้ไฟฟ้า เช่น สัญญาซื้อขาย โฉนด ที่ดิน) ส่วนกรณีบ้านเช่า ต้องมีหนังสือการโอนสิทธิให้รับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าจากเจ้าของเงินประกัน
  4. หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ คือ ต้องมีหนังสือขอรับคืนเงินประกันจากหน่วยงาน ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน
  5. มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ คือ ต้องมีใบอนุญาติจัดตั้งสมาคมมูลนิธิ หนังสือ ข้อบังคับของสหกรณ์ ฯลฯ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามรับรองทุกฉบับ
เลือกประเภทผู้ขอรับสิทธิเงินคืนค่าประกันไฟฟ้า
เลือกประเภทผู้ขอรับสิทธิเงินคืนค่าประกันไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 3 กรอกรายละเอียดผู้ขอคืนเงิน / ช่องทางการคืนเงิน

กรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย ดอกจันทร์สีแดง “*” ให้ครบถ้วน

ทางด้านขวามือโปรดเลือกช่องทางการคืนเงินที่ท่านสะดวก

ช่องทางที่ 1 คืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านพร้อมเพย์

ท่านต้องทำการสมัครบริการผูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารก่อน ทำได้ที่ตู้ ATM, App mobile bank หรือจะติดต่อสาขาของทางธนาคารที่ท่านใช้บริการอยู่

ช่องทางที่ 2 คืนเงินค่าประกันไฟฟ้าผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

ต้องเป็นบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวันที่มีการเคลื่อนไหวเท่านั้น

ช่องทางที่ 3 รับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนที่สำหนักงานการไฟฟ้า ประจำสาขาใกล้บ้าน

กรอกข้อมูลการขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

กรอกข้อมูลการขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 4 แนบเอกสาร

ให้ท่านแนบเอกสารสำคัญ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เอกสารเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล , เอกสารใบรับประกัน เป็นต้น

*ต้องแนบบัตรประชาชนเป็นสำคัญ

อับโหลดเอกสารเพื่อขอเงินประกันค่าไฟฟ้า
อับโหลดเอกสารเพื่อขอเงินประกันค่าไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 5 ยอมรับเงื่อนไข การขอรับคืนเงินระกันการใช้ไฟฟ้า

ยืนยันเงื่อนไขการขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
ยืนยันเงื่อนไขการขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 6 รอรับ SMS และ อีเมล แจงผลการขอรับเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟ

โดยอัตราการคืนเงินจะมีดังนี้

  1. มิเตอร์ขนาด 5 (15) คืนเงิน 300 บาท
  2. มิเตอร์ขนาด 15 (45) คืนเงิน 2,000 บาท
  3. มิเตอร์ขนาด 30 (100) คืนเงิน 4,000 บาท
  4. มิเตอร์ขนาด 15 (45) เฟส 3 คืนเงิน 6,000 บาท

ลงทะเบียนไฟฟ้า การคืนเงินจะคืนให้ผ่านช่องทางดังนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
ขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ลงทะเบียนไฟฟ้า ขอเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้าสอบถามเพิ่มเติมที่ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง