บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 22 ก.พ. รับเงินเพิ่มผู้พิการ 200 บาท ปกติ

อัปเดต :

สิทธิผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 22 กุมภาพันธ์ 2565 รับเงินเพิ่มผู้พิการ 200 บาท โอนเข้าวงเงิน e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กุมภาพันธ์ 2565 รับ 6 สิทธิประโยชน์
เช็คสิทธิประโยชน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565

เดือนกุมภาพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดรับสิทธิอะไรบ้าง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

วงเงินที่ได้ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป

 1. รูดซื้อสินค้า 200 / 300 บาท
 2. รูดซื้อสินค้า โครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท **
 3. ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท
 4. ส่วนลดค่าเดินทาง 500 บาท
  -ค่าโดยสาร บขส. 500 บาท
  -ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท
  -ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาท (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กุมภาพันธ์ รับสิทธิอะไรบ้าง
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กุมภาพันธ์ 2565 รับเงินเพิ่มตามรูป

👍 วิธีแก้ไขเมื่อทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หาย / ชำรุด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เงินที่ได้คืนในวันที่ 18 เป็นสิทธิที่ได้รับเมื่อเดือน มกราคม 2565 (และสิทธิในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จะได้รับเงินคืนในเดือน มีนาคม 2565)

 1. เงินคืนค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือน
 2. เงินคืนค่าน้ำประปา สูงสุดไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือน

*สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนต้องเป็นผู้ชำระเงินเอง

👍 วิธีลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาท

👍 วิธีลงทะเบียนรับเงินคืนค่าน้ำประปาสูงสุด 100 บาท

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน
เพิ่มเงินให้ผู้พิการ 200บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้พิการรับเงินเพิ่ม 200 บาท

*สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ

อื่นๆ เกี่ยวกับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หรือ โครงการเพิ่มกำลังซื้อ

** สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 แก่กลุ่มที่มีความเปราะบางทางด้านรายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สิน และผู้ต้องการความช่วยเหลือ ตลอดจนรักษาแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เป็นอยา่งต่อเนื่องในช่วงต้นปี 2565 ทั้งนี้

กรมบัญชีกลางแจ้งสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุด กุมภาพันธ์ 2565 รับเงินเพิ่ม 200 บาท
สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุด รับเงินเบี้ยความพิการ 200 บาท

สอบถามเกียวกับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ไหน?

เรื่องที่เกี่ยวข้อง