เงินกู้ธนาคารออมสิน แอปมายโม มาตรการสินเชื่อสู้ภัย 10000 บาท

อัปเดต :

มาตรการสินเชื่อสู้ภัย หรือ เงินกู้ธนาคารออมสิน ยืนยันเกษตรกรกู้ไม่ได้

จากรูปที่มีการส่งต่อและแชร์ในกลุ่มต่างๆ ทางแอดมินเว็บสิบแปดปีได้ทำการตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นคุณสมบัติผู้ที่จะขอเงินกู้ธนาคารออมสินจริง โดยได้โพสต์โดยเพจ MyMo

เป็นเกษตรกรกู้เงินออมสินไม่ได้ใช่ไหม

โดยสรุปมีเหตุผลดังนี้ครับ เมื่อวันที่ 5 พ.ค. ทาง ครม. ได้มีมติเห็นชอบมอบวงเงินให้ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกร์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารละ 10,000 ล้านบาทปล่อยให้ประชาชนกู้ในมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 โดยหนึ่งในคุณสมบัติที่ทั้งสองธนาคารต้องพิจารณาคือ ต้องไม่ปล่อยสินเชื่อซ้ำซ้อนกัน

สถานะคุณไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
สถานะไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเงินกู้ธนาคารออมสิน

  1. เป็นผู้มีรายได้ประจำ
  2. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  3. เป็นคนไทย
  4. อายุ 20 ปีขึ้นไป
  5. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
  6. ต้องไม่เป็นเกษตรกร
  7. เป็นผู้ที่มีที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
  8. มีอีเมล
  9. ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานออมสิน
  10. เป็นลูกค้าออมสินที่ใช้แอป MyMo ก่อน 1 พ.ค. 64

1. เป็นผู้มีรายได้ประจำ

มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ และเมื่อรวมอายุกับผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกินอายุ 60 ปี

2. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี

3. เป็นคนไทย

เป็นคนไทย สัญชาติไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด หรือ บัตรชิปการ์ด (แถบแม่เหล็ก)

หากท่านยื่นกู้แล้วป้อนรหัสหลังบัตรประชาชน พบรหัส E ต่างๆ แนะนำให้อ่านวิธีแก้ไขได้ที่นี้ https://18pee.com/gsb-money-10k-e-062-0002/

4. อายุ 20 ปีขึ้นไป

นับถึงวันที่ 1 พ.ค. 2564 ท่านจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจึงจะสามารถยื่นกู้มาตรการสินเชื่อสู้ภัย 10,000 บาทได้

5. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ธนาคารออมสินได้เปิดให้ประชาชนที่เป็นลูกค้าธนาคารได้ยืนกู้สินเชื่อสู้ภัยเป็น 3 เฟส ดังนี้

6. ต้องไม่เป็นเกษตรกร

ผู้กู้จะต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

👍 แนะนำให้ท่านสมัครสินเชื่อสู้ภัยจาก ธ.ก.ส.

7. เป็นผู้ที่มีที่อยู่แน่นอน

จะต้องเป็นผู้ที่มีที่อยู่อย่างแน่นอน สามารถติดต่อได้

8. มีอีเมล (e-mail)

จำเป็นต้องมีอีเมล ที่สามารถติดต่อได้จริงเพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

👍 วิธียืนยันอีเมลในแอปมายโมเวอร์ชั่นใหม่

👍 วิธีสมัครอีเมลใหม่ gmail เพื่อยืนยันแอปมายโม

ต้องมีอีเมลที่ติดต่อได้
อีเมล gmail

9. ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

ท่านต้องไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานธนาคารออมสิน

10. เป็นลูกค้าที่ใช้แอปมายโมก่อน 1 พ.ค. 64

กลุ่มลูกค้าที่สมัครสินเชื่อสู้ภัยในเฟส 1 และ เฟส 2  จะต้องเป็นลูกค้าธนาคารออมสินที่เปิดบัญชีธนาคาร หรือติดตั้งแอปมายโมก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64

สำหรับเฟส 3 จะเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่เปิดบัญชีธนาคารออมสินใหม่ และติดตั้งแอปมายโมหลังจากวันที่ 1 พ.ค. 64

เฟส 3 ยังไม่ระบุวันที่จะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อ โปรดรอ

คุณสมบัติผู้จะขอเงินกู้ธนาคารออมสิน มาตรการสินเชื่อสุ้ภัย 10,000 บาท
เปิดคุณสมบัติผู้ขอเงินกู้ธนาคารออมสิน ล่าสุด กู้สินเชื่อผ่านแอปมายโม

มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

วงเงินให้กู้

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

คุณสมบัติผู้กู้

ระยะเวลาโครงการ

มาตรการสินเชื่อสู้ภัยจากธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อเงินกู้ธนาคารออมสินผ่านแอปมายโม MyMo
ประชาสัมพันธ์สินเชื่อสู้ภัย 10,000 บาทต่อรายปล่อยให้กู้ผ่านแอปมายโม
ธนาคารออมสินปล่อยวงเงินกู้สินเชื่อสู้ภัย 10,000 บาท

อ้างอิง 1, 2, 3

เรื่องที่เกี่ยวข้อง