สินเชื่อออมสิน ข้อมูลไม่ถูกต้อง E:062:0002 แนะนำแก้ไขดังนี้

อัปเดต :

สำหรับผู้ที่จองสิทธิ์สมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัย 10,000 บาทจากทางธนาคารออมสินและเมื่อท่านได้รับคิวเข้าระบบเพื่อสมัครสินเชื่อออมสิน แต่เมื่อป้อนข้อมูลหลังบัตรประชาชน พบว่าขึ้นข้อมูลไม่ถูกต้อง E:062:0002 วันนี้แอดมินเว็บสิบแปดปีจะมาแนะนำวิธีแก้ไขครับ

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อออมสิน (มาตรการสินเชื่อสู้ภัย)

  1. เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำและเมื่อรวมอายุกับผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
  2. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
  3. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  4. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
  5. ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เช่นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
  6. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  7. ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน
  8. ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs)
  9. เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ MyMo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
สมัครสินเชื่อออมสิน mymo แล้วขึ้นแจ้งเมื่อป้อนรหัสหลังบัตร E:062:0002
เมื่อสมัครสินเชื่อออมสินแล้วขึ้นรหัส E:062:0002 มีวิธีแก้ไข

วิธีแก้ไขสถานะเมื่อป้อนรหัสหลังบัตรประชาชนแล้วระบบแจ้งรหัส E ต่างๆ

สรุปสถานะที่ต้องพบเมื่อท่านป้อนรหัสหลังบัตรประชาชนในระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิสถานะเบื้องต้น

สถานะ E:062:0001 แก้ไขอย่างไร

จากที่มีคนแชร์ในกลุ่มเฟสบุ๊คต่างๆ ถึงปัญหาที่พบเจอคือเมื่อป้อนเลขหลังบัตรประชาชนแล้วจะขึ้นข้อความแจ้งว่า “คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ Call Center 1143 (E:062:0001)

สถานะ E:062:0001 คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์
คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอสินเชื่อ E:062:0001

สถานะ E:062:0002 แก้ไขได้ไหม

ผู้ที่ป้อนรหัสหลังบัตรประชาชนแล้วขึ้นข้อความแจ้งว่า “ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบและทำรายการใหม่อีกครั้ง (E:062:0002)

E:062:0002 คืออะไร

โค๊ตรหัสนี้ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ คือ ตอนเปิดบัญชีธนาคารออมสินใช้บัตรประชาชนใบเก่า แต่ ณ ปัจจุบัน ลูกค้าได้ใช้บัตรประชาชนใบใหม่ (ทำบัตรใหม่ด้วยสาเหตุ บัตรหมดอายุ/บัตรหาย/บัตรชำรุด) แล้วข้อมูลไม่ตรงกันในระบบของธนาคาร จึงแจ้งผลออกมาเป็น E:062:0002

กดดูผู้แชร์วิธีการแก้ไข

ข้อมูลไม่ถูกต้อง E:062:0002 กรุณาตรวจสอบและทำรายการใหม่
ข้อมูลไม่ถุกต้อง กรุณาตรวจสอบและทำรายการใหม่อีกครั้ง E:062:0002

สถานะ E:062:0005 มีวิธีแก้ไขอย่างไร

สถานะนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเก่า หรือเป็นบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหว หรืออาจจะเป็นบัญชีในสถานะอื่นๆของธนาคาร (สถานะไม่ active) โดยเมื่อท่านป้อนรหัสหลังบัตรประชาชนแล้วจะขึ้น “ไม่สามารถสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ได้ กรุณาติดต่อสาขาธนาคารออมสินเพื่อตั้งค่าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่พร้อมใช้งานเป็นบัญชีหลักสำหรับการรับเงิน (E:062:0005)”

สถานะไม่สามารถสมัครสินเชื่อสู้ภัยได้ E:062:0005
E:062:0005 ไม่สามารถสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ได้

เปิดเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผ่านแอปมายโม

เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกู้ง่ายผ่านแอปมายโม

ธนาคารออมสินประกาศช่วยลูกหนี้ พร้อมกับมาตรการพักชำระหนี้ยาว
ออมสินประกาศพักชำระหนี้ให้ลูกค้า ท่านไหนสนใจกดผ่านแอปมายโมได้เลย

 

อ้างอิง 1, 2, 3

เรื่องที่เกี่ยวข้อง