กู้เงิน ธกส วิธีลงทะเบียนสินเชื่อสู้ภัย 10000 บาท แบบละเอียด

อัปเดต :

ธนาคาร ธกส เริ่มปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้าได้กู้เงินแล้ว 10000 บาทโดยท่านสามารถลงทะเบียนกู้เงิน ธกส ได้จากในแอปไลน์ โดยกดที่ปุ่ม มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ขั้นตอนลงทะเบียนกู้เงิน ธกส – สินเชื่อสู้ภัยจากธนาคาร ธกส

 1. เข้าไลน์ ธกส.
 2. กดที่ป้าย ขอสินเชื่อสู้ภัย
 3. หน้าข้อมูลที่ต้องเตรียม กด ตกลง
 4. หน้าสรุปคุณสมบัติผู้กู้ กด ตกลง
 5. อ่านข้อกำหนด พร้อมกดยอมรับ
 6. หน้าลงทะเบียน ป้อนเลขบัตรประชาชน
 7. ป้อนข้อมูลลูกค้า พร้อมกด ถัดไป
 8. กรอกข้อมูลการประกอบอาชีพ
 9. ป้อน วัตถุประสงค์การกู้เงิน ธกส
 10. ป้อนความประสงค์การขอประกอบอาชีพ
 11. หน้าสรุปข้อมูล ให้ตรวจสอบข้อมูล กด ยืนยัน
 12. ท่านได้ลงทะเบียนแล้ว กด เสร็จสิ้น
 13. แจ้งให้จดเลขอ้างอิงไว้ กด ใช่

ข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนต้องเตรียมก่อนยื่นกู้เงิน ธกส

 1. บัตรประชาชน
 2. โทรศัพท์มือถือ
 3. ที่อยู่ปัจจุบัน
 4. เลขบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. (ถ้ามี)
 5. บุคคลอ้างอิง (ถ้ามี)
  -ชื่อบุคคลอ้างอิง
  -เลขบัตรประชาชนบุคคลอ้างอิง
  -ที่อยู่บุคคลอ้างอิง
  -เบอร์โทรบุคคลอ้างอิง

ยืนยัน กู้สินเชื่อสู้ภัยจากธนาคารออมสิน จะไม่สามารถกู้สินเชื่อนี้ได้

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อสู้ภัย 10000 บาท จากธนาคาร ธกส แบบละเอียด

1. เข้าสู้ไลน์ BAAC

ให้ท่านเข้าสู่ไลน์ BAAC FAMILY หรือหากยังไม่มีแนะนำให้เพิ่มเพื่อน Line id : @baacfamily

เพิ่มเพื่อน line @baacfamily
ทำการค้นหาและเพื่อเพื่อนไลน์ ธกส @baacfamily

2. กดป้าย มาตรการช่วยเหลือลูกค้า

ให้ท่านเลือกที่ป้ายมาตการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

*วิธีกู้เงิน ธกส จะมีเพียงทำรายการผ่านไลน์เท่านั้น

กดที่ป้าย มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
เลือกป้ายมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
ป้ายแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อสู้ภัย 10000 บาท
เลือกป้ายแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19

3. ข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนยื่นกู้เงิน ธกส

เข้าสู้หน้าข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนต้องเตรียม พร้อมกดปุ่ม ตกลง

 1. บัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเอง และเบอร์โทรศัพท์บ้าน(ถ้ามี)
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล (รวมทั้งที่อยู่และรหัสไปรษณีย์)
 3. เลขบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส. (ถ้ามี)
 4. ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อแทนได้ เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ และรหัสไปรษณีย์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือ และเบอร์โทรศัพท์บ้าน(ถ้ามี)
ลงทะเบียนสินเชื่อ ธกส ต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้
เตรียมข้อมูลขอสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

4. รับทราบคุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ ธกส

เข้าสู่หน้าสรุปผลิตภัณฑ์สินเชื่อสู้ภัย COVID-19

1. คุณสมบัติผู้กู้

ต้องเป็นเกษตรกร หรือเป็นบุคคลภายในครอบครัวของเกษตรกร

 1. เป็นเกษตรกร หรือลูกจ้างภาคการเกษตร
 2. อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ สูงสุดไม่เกิน 70 ปี
 3. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

2. วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท

สินเชื่อ ธกส จะปล่อยวงเงินกู้ให้เลือกตั้งแต่

*เราสามารถเลือกวงเงินที่ต้องการกู้ได้ในหน้า

3. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)

ดอกเบี้ย 0.35 บาท/เดือน

4. ชำระหนี้คืนเป็นงวดรายเดือน โดยปลอดชำระต้นเงินและดอกเบี้ย 6 งวดแรกนับแต่เดือนที่ทำสัญญากู้ และกำหนดให้ชำระหนี้คืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 3 ปี

5. ใช้รายงานข้อมูลเครดิตบูโรแบบมี Score ประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ

สรุปผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก ธกส
สรุปกู้เงิน ธกส ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

5. อ่านข้อกำหนดและเงือนไข

ให้ท่านอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอกู้เงิน ธกส ในมาตรการสินเชื่อสู้ภัย 10000 บาท

ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ใช้บังคับระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธนาคาร“) กับผู้ขอใช้บริการกับธนาคาร

1. ในกรณีที่ธนาคารมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้บริการและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้บริการ ให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นภายไต้บทบัญญัติของกฏหมาย คำสั่ง หรือกฏระเบียบของรัฐ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานรัฐที่ควบคุมกำกับดูแลธนาคารได้ทุกประการ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของโครงการนี้ อันเป็นการสนับสนุนการให้บริการของธนาคาร

2. ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารส่งเอกสารหรือข้อความผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ หรือช่องทางอื่นๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการ ตามข้อมูลที่ผูัขอใช้บริการได้ให้ไว้ แก่ธนาคารได้

3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่ได้กู้เงินโครงการในลักษณะเดียวกันนี้ซึ่งเป็นโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จากธนาคารออมสิน หากพบว่ามีการกู้เงินดังกล่าวข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารยกเลิกการให้ความช่วยเหลือตามโครงการนี้

4. การบันทึกข้อมูลในการลงทะเบียนทั้งหมด ถือว่าขจ้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไข และรับรองว่าได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ รวมทั้งยินยอมในการดำเนินการทุกขั้นตอนของการลงทะเบียนแล้ว

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับข้อความ SMS หรือการแจ้งนัดหมายเพื่อทำสัญญา หากข้าพเจ้าไม่มาตามที่นัดหมายโดยไม่แจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้า ธนาคารถือได้ว่าข้าพเจ้าประสงค์ยกเลิกการขอใช้บริการ

ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นที่เรียบร้อย และตกลงยินยอมผูกพันและรับปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายใด ๆ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบทั้งสิ้น

 

ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอสินเชื่อสุ้ภัย
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการสินเชื่อสู้ภัย ธกส

6. ลงทะเบียน

ในหน้าลงทะเบียนท่านจะต้องป้อนเลขบัตรประชาชนของท่าน 13 ตัวเลขพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน

ลงทะเบียนกู้เงิน ธกส 10000 บาทในโครงการสินเชื่อสู้ภัย
วิธีลงทะเบียนสินเชื่อสู้ภัย 10000 บาท จากะนาคาร ธกส

7. กรอกข้อมูลลูกค้าใหม่

ระบบจะตรวจสอบสถานะลูกค้ากับทาง ธกส (ข้อมูลล่าสุด 28 พ.ค. 2564)

วิธีกรอกข้อมูลสำหรับลูกค้าใหม่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

ส่วนที่ 2 ที่อยู่ตามบัตรประาชนของผู้ลงทะเบียน

ส่วนที่ 3 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

หากท่านจะใช้ข้อมูลเดียวกันกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านให้กดทำเครื่องหมาย ถูก “” หน้าช่อง ใช้ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

ส่วนที่ 4 บุคคลที่สามารถติดต่อได้

ให้ท่านเลือกสถานะของบุคคลอื่นที่ติดต่อแทนได้

เมื่อป้อนข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม ถัดไป

8. ป้อนข้อมูลอาชีพ

ให้ท่านป้อนข้อมูลการประกอบอาชีพพร้อมกับระบุที่มาของรายได้

เมื่อป้อนข้อมูลแล้วให้กดปุ่ม ถัดไป

9. วัตถุประสงค์การขอกู้

ให้ท่านป้อนข้อมูลหรือวัตถุประสงค์การขอกู้เงิน ธกส

เมื่อป้อนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม ถัดไป

ป้อนวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด - 19
ป้อนข้อมูลวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อสู้ภัย 10000 บาท

10. ความต้องการประกอบอาชีพ

ในหน้าความต้องการการประกอบอาชีพ จะมีให้ท่านเลือกในหัวข้อต่างๆ เพื่อรวมรวมข้อมูลกรณีประสงค์ประกอบอาชีพที่ภูมิลำเนา เช่น ช่อง ความต้องการประกอบอาชีพภาคการเกษตร หรือ ทักษะความชำนาญในการประกอบอาชีพอื่นที่ต้องการพัฒนา

เมื่อป้อนข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม ถัดไป

11. ตรวจสอบข้อมูล

เมื่อท่านทำรายการตั้งแต่ 1 – 10 ข้อแล้ว ท่านจะพบกับหน้าจอสรุปข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้ป้อน เช่น ชื่อ – สกุลล ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการประกอบอาชีพ และวัตถุประสงค์การขอกู้

12. ระบบลงทะเบียนมาตรการสินเชื่อสู้ภัย เรียบร้อยแล้ว

ทุกขั้นตอนทำสำเร็จแล้วจะมีหน้าจอแจ้งท่านว่า “ท่านได้ลงทะเบียนแล้วหมายเลขอ้างอิงที่ … โปรดบันทึกหมายเลขอ้างอิงของท่านและรอการติดต่อนัดหมายจากธนาคาร

รอการติดต่อกลับจากธนาคาร ธ.ก.ส.
ระบบแจ้งข้อความว่า ท่านได้ลงทะเบียนแล้ว รอธนาคารติดต่อกลับ

SMS แจ้งผลการสมัครสินเชื่อ ธกส

ธนาคาร ธกส แจ้งหมายเลขอ้างอิงให้ท่านผ่าน SMS

sms แจ้งผลการลงทะเบียนสินเชื่อ ธกส
sms แจ้งรหัสอ้างอิงการลงทะเบียนมาตรการสินเชื่อสู้ภัย

13. ตรวจสอบตัวเลขอ้างอิง

ระบบแจ้งให้ท่านบันทึกหมายเลขอ้างอิงไว้ให้ดีๆ โดยขึ้นข้อความว่า “ท่านได้บันทึกหมายเลขอ้างอิงแล้วใช่ หรือ ไม่”

ระบบแจ้งให้จดเลขอ้างอิงไว้
ตรวจสอบตัวเลขอ้างอิง โดยขอให้ท่านจะเลขอ้างอิงไว้ให้ดี ๆ

ติอต่อธนาคาร ธ.ก.ส.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

อ้างอิงเวลาเปิด-ปิดสาขาธนาคาร ธ.ก.ส.

ในระหว่างนี้โปรดรอการติดต่อมาจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ครับ หากท่านมีคำถามสามารถพิมพ์คำถามไว้ไต้โพสต์นี้ได้เลยครับ

อ้างอิงข้อมูล 1, 2, 3

เรื่องที่เกี่ยวข้อง