ผู้สูงอายุกู้เงิน

สินเชื่อผู้สูงอายุ สินเชื่อประชารัฐ

สินเชื่อธนาคาร

อายุมาก ก็กู้ได้ สินเชื่อผู้สูงอายุใจดีปล่อยกู้ ไม่เกิน 2 แสน/คน

สินเชื่อผู้สูงอายุ กู้ได้ไม่เกิน 2 แสนและผ่อนไม่เกินอายุ 70 ปี มีดอกเบี้ยตามอัตราของสินเชื่อธนาคารกำหนด