วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 มีอะไรบ้าง เช็คเลย

กระทรวงการลลังเปิดเผยคุณสมบัติและข้อกำหนดในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยท่านสามารถเช็คคุณสมบัติลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ในเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ โดยกระทรวงการลังได้วางคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ไว้เรียบร้อยแล้ว

-> แนะนำวิธีลงทะเบียนสถานะโสด ผ่านเว็บไซต์

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่

 1. สัญชาติไทย
 2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับลงรายบุคคล และ รายได้เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 100,000 สำหรับรายครอบครัว
 4. ต้องไม่อยู่ในกลุ่มอาชีพต้องห้าม
 5. รวมทรัพย์สินทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท
 6. ไม่มีวงเงินสินเชื่อเกินที่กำหนด รถ ไม่เกิน 1 ล้าน / บ้าน ไม่เกิน 1.5 ล้าน
 7. ต้องไม่มีบัตรเครดิต
 8. ไม่มีกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ (เกินกว่าที่กำหนด)
คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ พ.ศ. 2565
คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข้อที่ 1 สัญชาติไทย

หนึ่งในคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือ สัญชาติไทย คำว่าสัญชาติไทย หมายความว่า เป็นคนไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชน (มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก)

เอกสารยืนยันว่ามีสัญชาติไทย

บัตรประชาชนที่ใช้ลงทะเบียนสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องมีลักษณะดังนี้

บัตรประชาชนที่จะหมดอายุในเดือน กันยายน 64 – มกราคม 65 แนะนำให้ไปทำบัตรประชาชนใบใหม่

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรคนจน ต้องมีอายุเกิน 18 ปี
ต้องเป็นคนไทย อายุ 18 ปี ณ วันลงทะเบียน (นับถึง 19 ต.ค. 65)

ข้อที่ 2 ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ณ วันลงทะเบียน) ระบบจะตรวจสอบจากข้อมูลทะเบียนราษฎร์เป็นสำคัญ

ข้อที่ 3 ต้องไม่อยู่ในกลุ่มอาชีพต้องห้าม

ต้องไม่ประกอบอาชีพต้องห้าม
ต้องไม่ประกอบอาชีพต้องห้าม

*สำคัญ : ผู้ที่ประกอบอาชีพต้องห้าม ไม่ต้องเสียาลงทะเบียนเพราะเขาตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข้อที่ 4 เป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (หนึ่งแสนบาทต่อปี)

รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องไม่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในปีที่ผ่านมา มีดังนี้ (ยังไม่ระบุวันนับที่จะเริ่มและสิ้นสุด)

 1. บุคคล จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 2. ครอบครัว จะต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
ต้องมีรายได้ต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
ท่านต้องมีรายได้ไม่เกินปีละ 100,000 บาท

ข้อที่ 5 รวมทรัพย์สินทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท

ทรัพย์สินทางการเงินได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร และ ตราสารหนี้ภาครัฐ

*การตรวจสอบเกณฑ์ครอบครัว หมายถึง การตรวจสอบทั้งของผู้ลงทะเบียนและครอบครัว

ต้องมีหลักทรัพย์ทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท
ทรัพย์ทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท และ ครอบครัวเฉลี่ยไม่เกิน 1000,000 ต่อคน

ข้อที่ 6 ไม่มีวงเงินกู้

ท่านจะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือ มีวงงเินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่เกินหลักเกณฑ์

ไม่มีวงเงินกู้ บ้าน รถ เกินกว่าเกณฑ์กำหนด
ไม่มีวงเงินกู้บ้านเกิน 1.5 ล้าน วงเงินกู้รถเกิน 1 ล้านบาท

ข้อที่ 7 ต้องไม่มีบัตรเครดิต

ท่านจะต้องไม่มีบัตรเครดิต

ผู้ลงทะเบียนต้องไม่มีบัตรเครดิต
ต้องไม่เป็นผู้ไม่มีบัตรเครดิต

ข้อที่ 8 ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เกิณฑ์เกณฑ์ที่กำหนด

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2562

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว

 1. ห้องชุด น้อยกว่า 35 ตร.ม.
 2. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
  • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรกร น้อยกว่า 1 ไร่
  • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกร น้อยกว่า 10 ไร่
 3. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
  • บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว น้อยกว่า 25 ตร. ว.
  • ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรน้อยกว่า 10 ไร่ หรือ ไม่กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรกร น้อยกว่า 1 ไร่

*โดยข้อ 2 และ 3 จะต้องมีขนาดรวมกันทั้งหมด สำหรับพื้นที่เกษตรต้องน้อยกว่า 10 ไร่ และ พื้นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องน้อยกว่า 1 ไร่

กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

 1. ห้องชุด
  • กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกันต้องน้อยกว่า 35 ตร.ม. ต่อคน
  • กรณีเป็นเจ้าของร่วมกันน้อยกว่า 35 ตร.ม.
 2. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
  • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรกร น้อยกว่า 2 ไร่
  • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกร น้อยกว่า 20 ไร่
 3. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
  1. บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว
   • กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน น้อยกว่า 25 ตร. ว. ต่อคน
   • กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน น้อยกว่า 25 ตร. ว.
  2. ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรน้อยกว่า 20 ไร่ หรือ ไม่กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรกร น้อยกว่า 2 ไร่

*โดยข้อ 2 และ 3 จะต้องมีขนาดรวมกันทั้งหมด สำหรับพื้นที่เกษตรต้องน้อยกว่า 20 ไร่ และ พื้นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องน้อยกว่า 2 ไร่

ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และ ตึกแถว
มีบ้าน หรือ ที่ดิน อสังหาริมพรัพย์เกิรเกณฑ์ที่กำหนด

อ้างอิงคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเว็บไซต์กระทรวงการคลัง

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท