คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 มีอะไรบ้าง เช็คเลย

อัปเดต :

กระทรวงการลลังเปิดเผยคุณสมบัติและข้อกำหนดในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยท่านสามารถเช็คคุณสมบัติลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ในเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ โดยกระทรวงการลังได้วางคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ไว้เรียบร้อยแล้ว

-> แนะนำวิธีลงทะเบียนสถานะโสด ผ่านเว็บไซต์

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่

 1. สัญชาติไทย
 2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับลงรายบุคคล และ รายได้เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 100,000 สำหรับรายครอบครัว
 4. ต้องไม่อยู่ในกลุ่มอาชีพต้องห้าม
 5. รวมทรัพย์สินทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท
 6. ไม่มีวงเงินสินเชื่อเกินที่กำหนด รถ ไม่เกิน 1 ล้าน / บ้าน ไม่เกิน 1.5 ล้าน
 7. ต้องไม่มีบัตรเครดิต
 8. ไม่มีกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ (เกินกว่าที่กำหนด)
คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ พ.ศ. 2565
คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข้อที่ 1 สัญชาติไทย

หนึ่งในคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือ สัญชาติไทย คำว่าสัญชาติไทย หมายความว่า เป็นคนไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชน (มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก)

เอกสารยืนยันว่ามีสัญชาติไทย

บัตรประชาชนที่ใช้ลงทะเบียนสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องมีลักษณะดังนี้

บัตรประชาชนที่จะหมดอายุในเดือน กันยายน 64 – มกราคม 65 แนะนำให้ไปทำบัตรประชาชนใบใหม่

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรคนจน ต้องมีอายุเกิน 18 ปี
ต้องเป็นคนไทย อายุ 18 ปี ณ วันลงทะเบียน (นับถึง 19 ต.ค. 65)

ข้อที่ 2 ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ณ วันลงทะเบียน) ระบบจะตรวจสอบจากข้อมูลทะเบียนราษฎร์เป็นสำคัญ

ข้อที่ 3 ต้องไม่อยู่ในกลุ่มอาชีพต้องห้าม

ต้องไม่ประกอบอาชีพต้องห้าม
ต้องไม่ประกอบอาชีพต้องห้าม

*สำคัญ : ผู้ที่ประกอบอาชีพต้องห้าม ไม่ต้องเสียาลงทะเบียนเพราะเขาตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข้อที่ 4 เป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (หนึ่งแสนบาทต่อปี)

รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องไม่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในปีที่ผ่านมา มีดังนี้ (ยังไม่ระบุวันนับที่จะเริ่มและสิ้นสุด)

 1. บุคคล จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 2. ครอบครัว จะต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
ต้องมีรายได้ต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
ท่านต้องมีรายได้ไม่เกินปีละ 100,000 บาท

ข้อที่ 5 รวมทรัพย์สินทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท

ทรัพย์สินทางการเงินได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร และ ตราสารหนี้ภาครัฐ

*การตรวจสอบเกณฑ์ครอบครัว หมายถึง การตรวจสอบทั้งของผู้ลงทะเบียนและครอบครัว

ต้องมีหลักทรัพย์ทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท
ทรัพย์ทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท และ ครอบครัวเฉลี่ยไม่เกิน 1000,000 ต่อคน

ข้อที่ 6 ไม่มีวงเงินกู้

ท่านจะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือ มีวงงเินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่เกินหลักเกณฑ์

ไม่มีวงเงินกู้ บ้าน รถ เกินกว่าเกณฑ์กำหนด
ไม่มีวงเงินกู้บ้านเกิน 1.5 ล้าน วงเงินกู้รถเกิน 1 ล้านบาท

ข้อที่ 7 ต้องไม่มีบัตรเครดิต

ท่านจะต้องไม่มีบัตรเครดิต

ผู้ลงทะเบียนต้องไม่มีบัตรเครดิต
ต้องไม่เป็นผู้ไม่มีบัตรเครดิต

ข้อที่ 8 ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เกิณฑ์เกณฑ์ที่กำหนด

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2562

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว

 1. ห้องชุด น้อยกว่า 35 ตร.ม.
 2. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
  • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรกร น้อยกว่า 1 ไร่
  • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกร น้อยกว่า 10 ไร่
 3. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
  • บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว น้อยกว่า 25 ตร. ว.
  • ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรน้อยกว่า 10 ไร่ หรือ ไม่กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรกร น้อยกว่า 1 ไร่

*โดยข้อ 2 และ 3 จะต้องมีขนาดรวมกันทั้งหมด สำหรับพื้นที่เกษตรต้องน้อยกว่า 10 ไร่ และ พื้นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องน้อยกว่า 1 ไร่

กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

 1. ห้องชุด
  • กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกันต้องน้อยกว่า 35 ตร.ม. ต่อคน
  • กรณีเป็นเจ้าของร่วมกันน้อยกว่า 35 ตร.ม.
 2. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
  • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรกร น้อยกว่า 2 ไร่
  • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกร น้อยกว่า 20 ไร่
 3. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
  1. บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว
   • กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน น้อยกว่า 25 ตร. ว. ต่อคน
   • กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน น้อยกว่า 25 ตร. ว.
  2. ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรน้อยกว่า 20 ไร่ หรือ ไม่กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรกร น้อยกว่า 2 ไร่

*โดยข้อ 2 และ 3 จะต้องมีขนาดรวมกันทั้งหมด สำหรับพื้นที่เกษตรต้องน้อยกว่า 20 ไร่ และ พื้นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องน้อยกว่า 2 ไร่

ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และ ตึกแถว
มีบ้าน หรือ ที่ดิน อสังหาริมพรัพย์เกิรเกณฑ์ที่กำหนด

อ้างอิงคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเว็บไซต์กระทรวงการคลัง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง