วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 มีอะไรบ้าง เช็คเลย

กระทรวงการลลังเปิดเผยคุณสมบัติและข้อกำหนดในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยท่านสามารถเช็คคุณสมบัติลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ในเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ โดยกระทรวงการลังได้วางคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ไว้เรียบร้อยแล้ว

-> แนะนำวิธีลงทะเบียนสถานะโสด ผ่านเว็บไซต์

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่

 1. สัญชาติไทย
 2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับลงรายบุคคล และ รายได้เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 100,000 สำหรับรายครอบครัว
 4. ต้องไม่อยู่ในกลุ่มอาชีพต้องห้าม
 5. รวมทรัพย์สินทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท
 6. ไม่มีวงเงินสินเชื่อเกินที่กำหนด รถ ไม่เกิน 1 ล้าน / บ้าน ไม่เกิน 1.5 ล้าน
 7. ต้องไม่มีบัตรเครดิต
 8. ไม่มีกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ (เกินกว่าที่กำหนด)
คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ พ.ศ. 2565
คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข้อที่ 1 สัญชาติไทย

หนึ่งในคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือ สัญชาติไทย คำว่าสัญชาติไทย หมายความว่า เป็นคนไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชน (มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก)

เอกสารยืนยันว่ามีสัญชาติไทย

บัตรประชาชนที่ใช้ลงทะเบียนสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องมีลักษณะดังนี้

บัตรประชาชนที่จะหมดอายุในเดือน กันยายน 64 – มกราคม 65 แนะนำให้ไปทำบัตรประชาชนใบใหม่

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรคนจน ต้องมีอายุเกิน 18 ปี
ต้องเป็นคนไทย อายุ 18 ปี ณ วันลงทะเบียน (นับถึง 19 ต.ค. 65)

ข้อที่ 2 ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ณ วันลงทะเบียน) ระบบจะตรวจสอบจากข้อมูลทะเบียนราษฎร์เป็นสำคัญ

ข้อที่ 3 ต้องไม่อยู่ในกลุ่มอาชีพต้องห้าม

ต้องไม่ประกอบอาชีพต้องห้าม
ต้องไม่ประกอบอาชีพต้องห้าม

*สำคัญ : ผู้ที่ประกอบอาชีพต้องห้าม ไม่ต้องเสียาลงทะเบียนเพราะเขาตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข้อที่ 4 เป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (หนึ่งแสนบาทต่อปี)

รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องไม่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในปีที่ผ่านมา มีดังนี้ (ยังไม่ระบุวันนับที่จะเริ่มและสิ้นสุด)

 1. บุคคล จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 2. ครอบครัว จะต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
ต้องมีรายได้ต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
ท่านต้องมีรายได้ไม่เกินปีละ 100,000 บาท

ข้อที่ 5 รวมทรัพย์สินทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท

ทรัพย์สินทางการเงินได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร และ ตราสารหนี้ภาครัฐ

*การตรวจสอบเกณฑ์ครอบครัว หมายถึง การตรวจสอบทั้งของผู้ลงทะเบียนและครอบครัว

ต้องมีหลักทรัพย์ทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท
ทรัพย์ทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท และ ครอบครัวเฉลี่ยไม่เกิน 1000,000 ต่อคน

ข้อที่ 6 ไม่มีวงเงินกู้

ท่านจะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือ มีวงงเินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่เกินหลักเกณฑ์

ไม่มีวงเงินกู้ บ้าน รถ เกินกว่าเกณฑ์กำหนด
ไม่มีวงเงินกู้บ้านเกิน 1.5 ล้าน วงเงินกู้รถเกิน 1 ล้านบาท

ข้อที่ 7 ต้องไม่มีบัตรเครดิต

ท่านจะต้องไม่มีบัตรเครดิต

ผู้ลงทะเบียนต้องไม่มีบัตรเครดิต
ต้องไม่เป็นผู้ไม่มีบัตรเครดิต

ข้อที่ 8 ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เกิณฑ์เกณฑ์ที่กำหนด

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2562

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว

 1. ห้องชุด น้อยกว่า 35 ตร.ม.
 2. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
  • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรกร น้อยกว่า 1 ไร่
  • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกร น้อยกว่า 10 ไร่
 3. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
  • บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว น้อยกว่า 25 ตร. ว.
  • ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรน้อยกว่า 10 ไร่ หรือ ไม่กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรกร น้อยกว่า 1 ไร่

*โดยข้อ 2 และ 3 จะต้องมีขนาดรวมกันทั้งหมด สำหรับพื้นที่เกษตรต้องน้อยกว่า 10 ไร่ และ พื้นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องน้อยกว่า 1 ไร่

กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

 1. ห้องชุด
  • กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกันต้องน้อยกว่า 35 ตร.ม. ต่อคน
  • กรณีเป็นเจ้าของร่วมกันน้อยกว่า 35 ตร.ม.
 2. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
  • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรกร น้อยกว่า 2 ไร่
  • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกร น้อยกว่า 20 ไร่
 3. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
  1. บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว
   • กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน น้อยกว่า 25 ตร. ว. ต่อคน
   • กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน น้อยกว่า 25 ตร. ว.
  2. ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรน้อยกว่า 20 ไร่ หรือ ไม่กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรกร น้อยกว่า 2 ไร่

*โดยข้อ 2 และ 3 จะต้องมีขนาดรวมกันทั้งหมด สำหรับพื้นที่เกษตรต้องน้อยกว่า 20 ไร่ และ พื้นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องน้อยกว่า 2 ไร่

ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และ ตึกแถว
มีบ้าน หรือ ที่ดิน อสังหาริมพรัพย์เกิรเกณฑ์ที่กำหนด

อ้างอิงคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเว็บไซต์กระทรวงการคลัง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

เปิด 47 หน่วยงานรับแก้ไขสถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ สำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันนี้ อัพเดตสถานะ ผ่าน ไม่ผ่าน ประกาศผลวันไหน?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์ 2566 รับสิทธิ์อะไรบ้าง

ของขวัญปีใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เพิ่มเงินให้อีก 200 บาท

เงินคืนค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สูงสุด 315 บาท เดือนกันยายน เงินเข้าวันไหน

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ด้วยบัตรประจำตัวประชาชน

วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

รายละเอียดการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 – 2566 สามารถยื่นยันตัวตนได้ภายใน 180 วัน เพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธีแก้ไขลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน หรือ ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 - 2566

เปิด 47 หน่วยงานรับแก้ไขสถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ สำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

47 หน่วยงานแก้ไขสถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติสำหรับผู้ลงทะเบียนสมัครโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

วิธีแก้ไขเมื่อโอนเงินผิดบัญชีธนาคารกสิกรไทย 2566 ดึงเงินคืนได้ไหม

วิธีแก้ไขเมื่อโอนเงินผิดบัญชีกสิกรไทย ดึงเงินคืนได้ไหม? ต้องทำอย่างไร? มีขั้นตอนง่ายๆ อัพเดต 2566 / 2023

วิธีแก้ไขเมื่อโอนเงินผิดบัญชีกสิกรไทย ดึงเงินคืนได้ไหม อยากได้เงินคืนต้องทำอย่างไร อัพเดต 2566 / 2023 อยากได้เงินคืนทำตามเลย

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน ไม่ผ่าน ได้ปลายเดือนมกราคม 2566 คนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันนี้ อัพเดตสถานะ ผ่าน ไม่ผ่าน ประกาศผลวันไหน?

เปิดให้เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ผ่าน – ไม่ผ่าน ปลายเดือนมกราคม 2565 ผู้ที่มีสถานะสีเขียว คือ ผ่าน