วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 มีอะไรบ้าง เช็คเลย

กระทรวงการลลังเปิดเผยคุณสมบัติและข้อกำหนดในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยท่านสามารถเช็คคุณสมบัติลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ในเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ โดยกระทรวงการลังได้วางคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ไว้เรียบร้อยแล้ว

-> แนะนำวิธีลงทะเบียนสถานะโสด ผ่านเว็บไซต์

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่

 1. สัญชาติไทย
 2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับลงรายบุคคล และ รายได้เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 100,000 สำหรับรายครอบครัว
 4. ต้องไม่อยู่ในกลุ่มอาชีพต้องห้าม
 5. รวมทรัพย์สินทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท
 6. ไม่มีวงเงินสินเชื่อเกินที่กำหนด รถ ไม่เกิน 1 ล้าน / บ้าน ไม่เกิน 1.5 ล้าน
 7. ต้องไม่มีบัตรเครดิต
 8. ไม่มีกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ (เกินกว่าที่กำหนด)
คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ พ.ศ. 2565
คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข้อที่ 1 สัญชาติไทย

หนึ่งในคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือ สัญชาติไทย คำว่าสัญชาติไทย หมายความว่า เป็นคนไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชน (มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก)

เอกสารยืนยันว่ามีสัญชาติไทย

บัตรประชาชนที่ใช้ลงทะเบียนสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องมีลักษณะดังนี้

บัตรประชาชนที่จะหมดอายุในเดือน กันยายน 64 – มกราคม 65 แนะนำให้ไปทำบัตรประชาชนใบใหม่

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรคนจน ต้องมีอายุเกิน 18 ปี
ต้องเป็นคนไทย อายุ 18 ปี ณ วันลงทะเบียน (นับถึง 19 ต.ค. 65)

ข้อที่ 2 ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ณ วันลงทะเบียน) ระบบจะตรวจสอบจากข้อมูลทะเบียนราษฎร์เป็นสำคัญ

ข้อที่ 3 ต้องไม่อยู่ในกลุ่มอาชีพต้องห้าม

ต้องไม่ประกอบอาชีพต้องห้าม
ต้องไม่ประกอบอาชีพต้องห้าม

*สำคัญ : ผู้ที่ประกอบอาชีพต้องห้าม ไม่ต้องเสียาลงทะเบียนเพราะเขาตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข้อที่ 4 เป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (หนึ่งแสนบาทต่อปี)

รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องไม่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในปีที่ผ่านมา มีดังนี้ (ยังไม่ระบุวันนับที่จะเริ่มและสิ้นสุด)

 1. บุคคล จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 2. ครอบครัว จะต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
ต้องมีรายได้ต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
ท่านต้องมีรายได้ไม่เกินปีละ 100,000 บาท

ข้อที่ 5 รวมทรัพย์สินทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท

ทรัพย์สินทางการเงินได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร และ ตราสารหนี้ภาครัฐ

*การตรวจสอบเกณฑ์ครอบครัว หมายถึง การตรวจสอบทั้งของผู้ลงทะเบียนและครอบครัว

ต้องมีหลักทรัพย์ทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท
ทรัพย์ทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท และ ครอบครัวเฉลี่ยไม่เกิน 1000,000 ต่อคน

ข้อที่ 6 ไม่มีวงเงินกู้

ท่านจะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือ มีวงงเินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่เกินหลักเกณฑ์

ไม่มีวงเงินกู้ บ้าน รถ เกินกว่าเกณฑ์กำหนด
ไม่มีวงเงินกู้บ้านเกิน 1.5 ล้าน วงเงินกู้รถเกิน 1 ล้านบาท

ข้อที่ 7 ต้องไม่มีบัตรเครดิต

ท่านจะต้องไม่มีบัตรเครดิต

ผู้ลงทะเบียนต้องไม่มีบัตรเครดิต
ต้องไม่เป็นผู้ไม่มีบัตรเครดิต

ข้อที่ 8 ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เกิณฑ์เกณฑ์ที่กำหนด

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2562

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว

 1. ห้องชุด น้อยกว่า 35 ตร.ม.
 2. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
  • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรกร น้อยกว่า 1 ไร่
  • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกร น้อยกว่า 10 ไร่
 3. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
  • บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว น้อยกว่า 25 ตร. ว.
  • ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรน้อยกว่า 10 ไร่ หรือ ไม่กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรกร น้อยกว่า 1 ไร่

*โดยข้อ 2 และ 3 จะต้องมีขนาดรวมกันทั้งหมด สำหรับพื้นที่เกษตรต้องน้อยกว่า 10 ไร่ และ พื้นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องน้อยกว่า 1 ไร่

กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

 1. ห้องชุด
  • กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกันต้องน้อยกว่า 35 ตร.ม. ต่อคน
  • กรณีเป็นเจ้าของร่วมกันน้อยกว่า 35 ตร.ม.
 2. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
  • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรกร น้อยกว่า 2 ไร่
  • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกร น้อยกว่า 20 ไร่
 3. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
  1. บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว
   • กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน น้อยกว่า 25 ตร. ว. ต่อคน
   • กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน น้อยกว่า 25 ตร. ว.
  2. ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรน้อยกว่า 20 ไร่ หรือ ไม่กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรกร น้อยกว่า 2 ไร่

*โดยข้อ 2 และ 3 จะต้องมีขนาดรวมกันทั้งหมด สำหรับพื้นที่เกษตรต้องน้อยกว่า 20 ไร่ และ พื้นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องน้อยกว่า 2 ไร่

ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และ ตึกแถว
มีบ้าน หรือ ที่ดิน อสังหาริมพรัพย์เกิรเกณฑ์ที่กำหนด

อ้างอิงคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเว็บไซต์กระทรวงการคลัง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

วิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจให้มายืนยันตัวตนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีมาด้วยตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป