มาแล้วๆ ปฏิทินจ่ายเงินเดือน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งบปี64

ปฏิทินจ่ายเงินเดือน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 2564

สำหรับการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

👍 วิธีลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กฯ

👍 เพิ่มเงินให้ผู้พิการบางคน 1,000 บาท

👍 กดสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 5 หมื่นบาท

กลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วย กลุ่มเด็ก,ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

 1. กลุ่มเด็ก จะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อายุ 0 – 6 ปี (เกิดหลัง 1 ต.ค. 2558) สามารถขอรับได้
  -600 บาท/เดือน
 2. กลุ่มผู้พิการ จะได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาท/เดือน และ 1,000 บาท/เดือนสำหรับผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เริ่ม ตุลาคมเป็นต้นไป)
 3. กลุ่มผู้สูงอายุ จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามลำดับอายุ
  -อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท/เดือน
  -อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท/เดือน
  -อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท/เดือน
  -อายุ 90 ปีขึ้นไปได้รับ 1,000 บาท/เดือน

ทั้งนี้จากข้อมูลกรมบัญชีกลางได้ส่งตารางปฏิทินการจ่ายเงินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 กันยายน 2563

 • เดือนตุลาคม 63 รับวันที่ 9
 • เดือนพฤศจิกายน 63 รับวันที่ 10
 • เดือนธันวาคม 63 รับวันที่ 9
 • เดือนมกราคม 64 รับวันที่ 8
 • เดือนกุมภาพันธ์ 64 รับวันที่ 10
 • เดือนมีนาคม 64 รับวันที่ 10
 • เดือนเมษายน 64 รับวันที่ 9
 • เดือนพฤษภาคม 64 รับวันที่ 10
 • เดือนมิถุนายน 64 รับวันที่ 10
 • เดือนกรกฏาคม 64 รับวันที่ 9
 • เดือนสิงหาคม 64 รับวันที่ 10
 • เดือนกันยายน 64 รับวันที่ 10

ปฏิทินจ่ายเงินเด็ก คนแก่ ผู้พิการ

ปฏิทินจ่ายเงินเด็ก คนแก่ ผู้พิการ

หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการทำงานฯ กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบล่วงหน้า

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เงินเยียวยานักเรียนอนุบาลคนละ 2000 บาท

เยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล รับคนละ 2,000 บาท สังกัด อปท.

ครม. พร้อมอนุมัติเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล รับเงินเยียวยาคนละ 2,000 บาท เริ่มจ่ายประมาณปลายเดือนตุลาคม หรือช้าสุดต้นเดือนพฤศจิกายน 2564

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายนวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายน

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000บาท โรงเรียนรัฐบาลสังกัด สพฐ

พร้อมแจ้งวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ. คนละ 2000 บาทแล้ว เริ่มรับเงินสดได้ที่โรงเรียน 1 – 7 กันยายน 2564

วิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท ล่าสุดพร้อมเริ่มจ่าย 31 ส.ค. เป็นต้นไป

เช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท/คน โรงเรียนรัฐบาล

เปิดวิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาทต่อคนปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนรรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ระดับชั้นอนุบาล – ปวส.