มาแล้วๆ ปฏิทินจ่ายเงินเดือน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งบปี64

ปฏิทินจ่ายเงินเดือน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 2564

สำหรับการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

👍 วิธีลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กฯ

👍 เพิ่มเงินให้ผู้พิการบางคน 1,000 บาท

👍 กดสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 5 หมื่นบาท

กลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วย กลุ่มเด็ก,ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

 1. กลุ่มเด็ก จะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อายุ 0 – 6 ปี (เกิดหลัง 1 ต.ค. 2558) สามารถขอรับได้
  -600 บาท/เดือน
 2. กลุ่มผู้พิการ จะได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาท/เดือน และ 1,000 บาท/เดือนสำหรับผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เริ่ม ตุลาคมเป็นต้นไป)
 3. กลุ่มผู้สูงอายุ จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามลำดับอายุ
  -อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท/เดือน
  -อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท/เดือน
  -อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท/เดือน
  -อายุ 90 ปีขึ้นไปได้รับ 1,000 บาท/เดือน

ทั้งนี้จากข้อมูลกรมบัญชีกลางได้ส่งตารางปฏิทินการจ่ายเงินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 กันยายน 2563

 • เดือนตุลาคม 63 รับวันที่ 9
 • เดือนพฤศจิกายน 63 รับวันที่ 10
 • เดือนธันวาคม 63 รับวันที่ 9
 • เดือนมกราคม 64 รับวันที่ 8
 • เดือนกุมภาพันธ์ 64 รับวันที่ 10
 • เดือนมีนาคม 64 รับวันที่ 10
 • เดือนเมษายน 64 รับวันที่ 9
 • เดือนพฤษภาคม 64 รับวันที่ 10
 • เดือนมิถุนายน 64 รับวันที่ 10
 • เดือนกรกฏาคม 64 รับวันที่ 9
 • เดือนสิงหาคม 64 รับวันที่ 10
 • เดือนกันยายน 64 รับวันที่ 10

ปฏิทินจ่ายเงินเด็ก คนแก่ ผู้พิการ

ปฏิทินจ่ายเงินเด็ก คนแก่ ผู้พิการ

หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการทำงานฯ กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบล่วงหน้า

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แนะนำวิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ กลุ่มผู้ได้รับสิทธิและใช้สิทธิวงเงิน 200 บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชน

เปิดวิธีลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม 800 บาท/เดือน

วิธีลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร จากประกันสังคม 800 บาท/เดือน

วิธีลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรสิทธิของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีบุตรอายุไม่เกิน 6 ปีจะได้รับเงินเดือนละ 800 บาท