เงินอุดหนุนเด็กฯ ลงทะเบียนได้แล้ว รับ 600 บาท/เดือน

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เงินอุดหนุนเด็ก)

ทางกระทรวง พม. ได้เปิดให้กับผู้ปกครองได้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแล้ว

ตรวจสอบสถานะโครงการเงินอุดหนุนเด็กฯ
ตรวจสอบสถานะโครงการเงินอุดหนุนฯ

http://csgcheck.dcy.go.th/

คุณสมบัตรของผู้ลงทะเบียน

ผู้ปกครอง :

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยอยู่ด้วยในตอนนั้น

👍 เงินอุดหนุนบุตรฯ ตุลาคม

👍 ตุลานี้เลื่อนจ่ายเงินอุดหนุนเด็ก

👍 กดสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 5 หมื่นบาท

ค่าดูแล

 • จ่ายทุกๆวันที่ 10 หรือหากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนขึ้นมาก่อนวันที่ 10 (อ้างอิงจากตารางจ่ายเงินกรมบัญชีกลาง)
 • 600 บาท/เดือน
 • รับผ่านบัญชีธนาคาร
 • ได้รับจนเด็กอายุ 6 ปีบริบูรณ์ สิทธิ์จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ

เด็กแรกเกิด :

 • มีสัญชาติไทย
 • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
 • จนมีอายุครบ 6 ปี
 • อยู่ในครัวที่มีรายได้น้อย (ยากจน)
 • สมาชิกในครัวเรือน มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
 • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน

สถานที่รับลงทะเบียน

 • กรุงเทพฯ : สำนักงานเขต
 • พัทยา : ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค : อบต. เทศบาลฯ

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

 • แบบคำร้องขอลงทะเบียน (มีให้ ณ. จุดให้ลงทะเบียน)
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (มีให้ ณ. จุดให้ลงทะเบียน)
 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง
 • สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (ธนาคาร กรุงไทย, ออมสิน หรือ ธกส.) อย่างไดอย่งหนึ่งเท่านั้น
 • สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (หน้าแรกที่มีชื่อ)
 • ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ (บางพื้นที่จะดูว่ามีบัตรสวัสดิการห่งรัฐหรือไม่)
 • สำเนาเอกสาร ผู้รับรอง 1 / 2 (ต้องเป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ) อาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อบต. เป็นต้น

 

สอบถามเพิ่มเติม :

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

 • โทร 02-6516534 /02-6516902 /02-6516920 /02-2555850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ได้ทุกจังหวัด

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานเจตในกรุงเทพฯ เมืองพัทยา และ อบต. เทศบาล

www.dcy.go.th หรือ www.csg.dcy.go.th

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
LINE icon

ส่งไลน์