เงินอุดหนุนเด็กฯ ลงทะเบียนได้แล้ว รับ 600 บาท/เดือน

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เงินอุดหนุนเด็ก)

ทางกระทรวง พม. ได้เปิดให้กับผู้ปกครองได้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแล้ว

ตรวจสอบสถานะโครงการเงินอุดหนุนเด็กฯ
ตรวจสอบสถานะโครงการเงินอุดหนุนฯ

http://csgcheck.dcy.go.th/

คุณสมบัตรของผู้ลงทะเบียน

ผู้ปกครอง :

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยอยู่ด้วยในตอนนั้น

👍 เงินอุดหนุนบุตรฯ ตุลาคม

👍 ตุลานี้เลื่อนจ่ายเงินอุดหนุนเด็ก

👍 กดสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 5 หมื่นบาท

ค่าดูแล

 • จ่ายทุกๆวันที่ 10 หรือหากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนขึ้นมาก่อนวันที่ 10 (อ้างอิงจากตารางจ่ายเงินกรมบัญชีกลาง)
 • 600 บาท/เดือน
 • รับผ่านบัญชีธนาคาร
 • ได้รับจนเด็กอายุ 6 ปีบริบูรณ์ สิทธิ์จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ

เด็กแรกเกิด :

 • มีสัญชาติไทย
 • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
 • จนมีอายุครบ 6 ปี
 • อยู่ในครัวที่มีรายได้น้อย (ยากจน)
 • สมาชิกในครัวเรือน มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
 • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน

สถานที่รับลงทะเบียน

 • กรุงเทพฯ : สำนักงานเขต
 • พัทยา : ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค : อบต. เทศบาลฯ

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

 • แบบคำร้องขอลงทะเบียน (มีให้ ณ. จุดให้ลงทะเบียน)
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (มีให้ ณ. จุดให้ลงทะเบียน)
 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง
 • สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (ธนาคาร กรุงไทย, ออมสิน หรือ ธกส.) อย่างไดอย่งหนึ่งเท่านั้น
 • สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (หน้าแรกที่มีชื่อ)
 • ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ (บางพื้นที่จะดูว่ามีบัตรสวัสดิการห่งรัฐหรือไม่)
 • สำเนาเอกสาร ผู้รับรอง 1 / 2 (ต้องเป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ) อาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อบต. เป็นต้น

 

สอบถามเพิ่มเติม :

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

 • โทร 02-6516534 /02-6516902 /02-6516920 /02-2555850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ได้ทุกจังหวัด

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานเจตในกรุงเทพฯ เมืองพัทยา และ อบต. เทศบาล

www.dcy.go.th หรือ www.csg.dcy.go.th

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เงินเยียวยานักเรียนอนุบาลคนละ 2000 บาท

เยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล รับคนละ 2,000 บาท สังกัด อปท.

ครม. พร้อมอนุมัติเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล รับเงินเยียวยาคนละ 2,000 บาท เริ่มจ่ายประมาณปลายเดือนตุลาคม หรือช้าสุดต้นเดือนพฤศจิกายน 2564

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายนวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายน

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000บาท โรงเรียนรัฐบาลสังกัด สพฐ

พร้อมแจ้งวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ. คนละ 2000 บาทแล้ว เริ่มรับเงินสดได้ที่โรงเรียน 1 – 7 กันยายน 2564

วิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท ล่าสุดพร้อมเริ่มจ่าย 31 ส.ค. เป็นต้นไป

เช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท/คน โรงเรียนรัฐบาล

เปิดวิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาทต่อคนปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนรรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ระดับชั้นอนุบาล – ปวส.