วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

ค่าตอบแทน อสม/อสส เมษายนจ่ายวันที่ 21 เมษายน 500 บาท ได้อีก 3 เดือน คือ ค่าตอบแทนพิเศษ

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายค่าตอบแทน อสม 500 บาท ประจำเดือนเมษายน ในวันที่ 21 นี้

รัฐบาลพร้อมจ่ายค่าตอบแทน อสม/อสส เป็นจำนวนเงิน 500 บาท ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 เดือนแล้ว รวมผู้ที่ได้รับเงินค่าตอบแทนกว่า 1 ล้านคนแล้ว และพร้อมจ่ายค่าตอบแทนให้อีก 3 เดือน คือเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน อีก 1,500 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นค่าตอบแทนเดือนละ 500 บาท

ปฏิทินการจ่ายค่าเสี่ยงภัย อสม. อสส เดือนละ 500 บาท

*ท่านต้องทำงานในหน้าที่ก่อนถึงจะได้รับเงินค่าตอบแทน เช่น ท่านสมัครเป็น อสม. ในเดือน มีนาคม เงินค่าตอบแทนจะได้ในเดือน เมษายน เป็นต้น

👍 ตารางโอนเงินค่าป่วยการ อสม 2564

👍 เพิ่มเงินค่าตอบแทนให้ อสม อีก 3 เดือน

หนังสือด่วนที่สุด จากกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับค่าตอบแทนอสม./อสส.

เรื่อง : ขอแจ้งปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2564

เรียน : อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย : ปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา จำนวน 1 ชุด

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ 31/2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 และครั้งที่ 32/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ โดยอนุมัติโครงการค่าตอบแทนเยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้่่อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน

เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่

ซึ่งปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2564 นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า

เพื่อให้การจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขจประจำหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปฏิทินจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กลุ่ม อสม / อสส

จึงขอแจ้งปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือแจ้งวันจ่ายเงินค่าตอบแทน อสม อสส
หนังสือเรียนแจ้งจากกรมบัญชีกลางเรื่อง จ่ายค่าตอบแทนให้กลุ่ม อสม อสส
ปฏิทินจ่ายเงินค่าตอบแทน อสม อสส 500 บาท เดือนเมษายน
กรมบัญชีกลางแจ้งวันจ่ายเงินค่าตอบแทน อสม อสส ให้กลุ่ม อสม อสส
ค่าตอบแทน อสม อสส ประจำเดือนเมษายน
กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายค่าตอบแทน อสม อสส เดือนเมษายนในวันที่ 21 นี้

อ้างอิง 1, อ้างอิง 2, อ้างอิง 3 , และ อ้างอิงเอกสารเวียน กค 0412.6/9728 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท